ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

咄嗟

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -咄嗟-, *咄嗟*
Japanese-English: EDICT Dictionary
咄嗟[とっさ, tossa] (n) moment; instant [Add to Longdo]
咄嗟[とっさに, tossani] (adv) (uk) at once; right away; promptly; on the spur of the moment; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Now answer as quickly as you can.[JA] - 咄嗟に答えるんだ - わかった Blade Runner (1982)
That's the best I could do on the spur of the moment.[JA] 咄嗟に思いついたにしちゃ最高だ Forest Green (2014)
...whattheancientscalled sarwadaiti.[CN] ...... 祖先称其为咄嗟 The Lovers (2013)
The antibiotics weren't working... and that is what I believe, George.[JA] あのときは抗生物質が効かなくて 咄嗟に思いついただけよ ジョージ Life as a House (2001)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top