ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -劦-, *劦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[劦, xié, ㄒㄧㄝˊ] to cooperate, to work together; joint labor
Radical: Decomposition: 力 (lì ㄌㄧˋ)  力 (lì ㄌㄧˋ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] Many people working 力 together

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] unending exertion, #810,454 [Add to Longdo]
[xié, ㄒㄧㄝˊ, ] variant of 協|协; cooperate; combined labor, #810,454 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My name is Jørgen Mortensen.[CN] 我的名字是J根莫坦森。 Italian for Beginners (2000)
See you around, Jørgen.[CN] 再见,强根。 Italian for Beginners (2000)
... make Jørgen Mortensen feel the quintessence of love and come over for a glass of Marsala.[CN] ...使? 根莫坦森 感受到爱的精髓... ...并过来一马尔萨拉玻璃。 Italian for Beginners (2000)
Jørgen Mortensen.[CN] ? 根莫坦森。 Italian for Beginners (2000)
You don't speak Italian, Jørgen.[CN] 你不会讲意大利语,强根。 Italian for Beginners (2000)
Open Jørgen Mortensen's eyes and make him find me.[CN] 打开? 根Mortensen的眼睛 并让他找我。 Italian for Beginners (2000)
- Jørgen Mortensen won't come anymore.[CN] ... ? 根莫特森不会来了。 Italian for Beginners (2000)
We don't know where Jørgen Mortensen is.[CN] 我们不知道其中J根莫坦森的。 Italian for Beginners (2000)
No. - Where is Jørgen Mortensen?[CN] 不 根在哪里是J莫坦森? Italian for Beginners (2000)
Jørgen Mortensen?[CN] ? 根莫坦森? Italian for Beginners (2000)
Jørgen Mortensen ... would you like to ask for a ticket to Italy, too?[CN] ? 根莫坦森... 你会 想,以一票要求意大利人吗? Italian for Beginners (2000)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top