ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

先决条件

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -先决条件-, *先决条件*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先决条件[xiān jué tiáo jiàn, ㄒㄧㄢ ㄐㄩㄝˊ ㄊㄧㄠˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] precondition; prerequisite, #27,234 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There's one more thing, and this is paramount:[CN] 还有一项先决条件 Vidocq (2001)
You don't know the first thing about being a lawyer.[CN] 你不知道做一名律师的先决条件 The Change-Up (2011)
Discipline is a prerequisite.[CN] 纪律是先决条件 The Element of Crime (1984)
It was the first time it had ever occurred to Warren... that money and material possessions... were not a prerequisite for living happily in this world.[CN] 这是它第一次 曾经发生沃伦... 钱 和物质财富... 不是一个先决条件 生活愉快 在这个世界上。 Don Peyote (2014)
Before they can get a chance ... enemy planes will be blowing them apart.[CN] 但是先决条件看起来并不乐观 Rommel (2012)
Discipline is a prerequisite.[CN] ...纪律是先决条件 The Element of Crime (1984)
The condition is you must give us all your votes.[CN] 你所掌握的7票 要全部投给我们是先决条件 The Great White Tower (1966)
There's an I.Q. prerequisite, but there's no secret handshake.[CN] 有1 I. Q. 的先决条件, 但没有秘密的握手。 Reality Bites (1994)
And I think for the role of Lolita you'll agree that Beverly has all the right prerequisites.[CN] 而且我觉得《洛丽塔》里的这个角色 你也会觉得贝弗利占据了有利的先决条件 The Last of Robin Hood (2013)
American Naval forces, but his desperate gambit depends on one thing - the American fleet steaming in hot pursuit of the wounded Japanese carrier Force.[CN] 反伏击并予以歼灭 但山本这孤注一掷的一招要想成功, 必须满足一个先决条件: 美国人必须对受创的日军航母部队 Part III (1988)
Well, that's a first.[CN] 很好,这是先决条件. The Proposal (2009)
Our top priority is to find the missing children.[CN] 找到孩子是先决条件 Kôkaku kidôtai: Stand Alone Complex Solid State Society (2006)

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top