ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偶然

   
31 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偶然-, *偶然*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶然[ǒu rán, ㄡˇ ㄖㄢˊ, ] incidentally; occasional; occasionally; by chance; randomly, #6,003 [Add to Longdo]
偶然[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, ] chance; fortuity; serendipity, #32,506 [Add to Longdo]
偶然事件[ǒu rán shì jiàn, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] random accident; chance event [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (n adj adv) ความบังเอิญ, โดยความบังเอิญ (偶然に)

Japanese-English: EDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) [Add to Longdo]
偶然[ぐうぜんろん, guuzenron] (n) (philosophical) casualism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you happen to know his name?あなたは彼の名前を偶然知っていませんか。
When the earthquake occurred, I happened to be watching TV.あの地震が起こったとき、私は偶然テレビを見ていた。
Columbus' discovery of America was accidental.コロンブスがアメリカを発見したのは、偶然だった。
Such things often happen by accident rather than by design.そういうことは計画的というよりむしろ偶然に起こることがしばしばある。
The matter is nothing more than an accident.そのことがらはほんの偶然にすぎない。
The war didn't break out by accident.その戦争は偶然に勃発したわけではない。
I met her in the store by accident.その店で私は偶然彼女に出くわした。
The explosion came about by accident.その爆発は偶然に起こった。
That discovery was quite accidental.その発見は全くの偶然だった。
The invention was brought about by chance.その発明は、偶然にもたらされました。
It happened completely by accident.それはまったく偶然に起こった。
Was it by accident or by design?それは偶然だったのか、それとも故意にであったのか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Coincidence?[JA] 偶然ですか? The Flag House (2017)
Coincidences are not coincidences.[JA] 偶然は必然なのよ  ()
Tell us, Bruce, how did you come across the girl?[JA] ブルース 偶然発見したんですよね? Stalker's Prey (2017)
But they weren't planned by you. They happened by accident.[JA] それは計画では無く 偶然起こった Resident Evil: Vendetta (2017)
Incidentally.[CN] 偶然的机会 The Patriots (1994)
If it prove so, then loving goes by haps.[CN] 要是果然这样,那么恋爱就是一个偶然的机遇 Much Ado About Nothing (1993)
You mean, that was an accident[CN] 你的意思是那不是偶然? For a Lost Soldier (1992)
Sometimes. But a lot later. Randomly.[CN] 偶尔会 但是很久以后 偶然地 从汽车后备箱里找到 See How They Fall (1994)
You're not here by chance. Why not?[CN] 你不是偶然来到这里的 French Twist (1995)
You see, there's no luck, little lady.[CN] 看吧 並非偶然 發生的事情 Oh, Woe Is Me (1993)
I wonder how many years it's been.[CN] 真是偶然 太高興了 我們有幾+年沒見了 A Last Note (1995)
Do you think Senator Williamson being investigated by the FBI is just a coincidence?[JA] ウィリアムソン上院議員 FBIによって調査されているのは偶然ですか? The Circle (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
偶然[ぐうぜん, guuzen] -Zufall [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top