ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ミリ

   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ミリ-, *ミリ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ミリ[, miri] (n,pref) (1) milli- (fre [Add to Longdo]
ミリアンペア[, mirianpea] (n) milliampere [Add to Longdo]
ミリアンペア計[ミリアンペアけい, mirianpea kei] (n) milliammeter [Add to Longdo]
ミリオネア[, mirionea] (n) millionaire [Add to Longdo]
ミリオン[, mirion] (n) million; (P) [Add to Longdo]
ミリオンセラー[, mirionsera-] (n) million seller; (P) [Add to Longdo]
ミリキュリー[, mirikyuri-] (n) millicurie [Add to Longdo]
ミリグラム[, miriguramu] (n) milligram (fre [Add to Longdo]
ミリスチン酸[ミリスチンさん, mirisuchin san] (n) myristic acid [Add to Longdo]
ミリセカンド;ミリセカント[, mirisekando ; mirisekanto] (n) millisecond [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Who's Emily?ミリーってだれ?
Emily kept on waiting in the heavy rain with no coat on.ミリーはコートを着ずにひどい雨の中で待ち続けた。
Emily is anxious to see him again.ミリーはもう一度彼に会いたがっている。
Emily is the brightest girl in school.ミリーは学校で一番頭がよい。
Emily has such a sweet tooth she never refuses candy.ミリーは甘いものには目がないのでキャンディーを断ることは決してない。
Is Emily at home now?ミリーは今家にいますか。
Emily is very interested in tea ceremony and flower arrangement.ミリーは茶道と花道にたいへん興味を持っています。
Emily won first prize in the speech contest.ミリーは弁論大会で1等賞をとった。
Emily ate tofu at dinner.ミリーは夕食に豆腐をたべた。
No one bakes a finer apple pie than Emily.ミリー以上にすばらしいアップルパイを焼く人はいない。
This ruler has the scale in millimeters.この定規にはミリメートルの目盛りがある。
The little girl never smiles at anyone other than Emily.その小さい女の子はエミリー以外の人には誰にも微笑みかけない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I share the apartment with another girl, Millie.[JA] ルームメイトの ミリーがいてね Scarlet Street (1945)
Emily Brent: that you did cause and bring about the death of your young nephew, Peter Brent.[JA] エミリー・ブレント あなたは甥のピーター・ブレントの 死の原因を作った And Then There Were None (1945)
My name is Emily Brent.[JA] エミリー・ブレントです And Then There Were None (1945)
Emily?[JA] エミリ Case 39 (2009)
- They Are Millie and Johnny.[JA] - ミリーとジョニーよ Scarlet Street (1945)
Thank you for the whisky, Millie.[JA] - スコッチありがとう ミリ Scarlet Street (1945)
- I will accompany you, ugly face.[JA] - 俺もだ ミリ Scarlet Street (1945)
You know, Emily Post ought to write a book of rules for guys thumbing rides.[JA] エミリー・ポストに 書いてもらいたいよ... ヒッチハイクの マナー本をね Detour (1945)
Why does he/she ask me that? He/she has asked to the barman for him, not?[JA] ミリーの恋人よ おやすみ クリス Scarlet Street (1945)
- The boyfriend of Millie.[JA] - ミリーの恋人よ Scarlet Street (1945)
- Millie is crazy for him.[JA] - ミリーは首ったけよ Scarlet Street (1945)
Millie, this he/she is a friend, Chris Cross, Millie Ray.[JA] こちらがクロスさん ミリー・レイよ Scarlet Street (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミリ[みり, miri] milli-, 10**-3, m [Add to Longdo]
ミリ[ミリびょう, miri byou] millisecond [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top