Search result for

ไม่ชอบ

   
59 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไม่ชอบ-, *ไม่ชอบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ชอบมาพากล[ADJ] suspicious, See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting, Syn. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที, Example: ตำรวจกำลังติดตามพฤติกรรมซึ่งไม่ชอบมาพากลของผู้ต้องสงสัย, Thai definition: ผิดปกติ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่ชอบมาพากลว. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
unlawfulไม่ชอบด้วยกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hydrophobicไม่ชอบน้ำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
photophobicไม่ชอบแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She'd never cut them for fear of hurting them.เธอไม่คิดจะตัดมัน สำหรับเธอไม่ชอบการทำลาย The Great Dictator (1940)
Aren't you like that?คุณไม่ชอบที่นั้น The Great Dictator (1940)
I don't like the looks of this.ฉันไม่ชอบรูปลักษณ์ของเรื่องนี้ ปิโนคีโอ! Pinocchio (1940)
Oh, well. Poor boy, I simply hate to see him so alone.น่าสงสาร ฉันล่ะไม่ชอบเห็นเขาอยู่ตัวคนเดียวเลย Rebecca (1940)
You'll find her very direct. If she doesn't like you, she'll probably tell you so to your face.พี่ผมเป็นคนเถรตรง ถ้าพี่ไม่ชอบคุณ ก็จะพูดต่อหน้าเลย Rebecca (1940)
- Wave. - I don't like to.โบก ฉันไม่ชอบทำ Help! (1965)
- I'd like to go there.ฉันอยากจะไปที่นั่น คุณจะไม่ชอบ มัน Help! (1965)
Some of them don't like it.บางคนก็ไม่ชอบมัน นั่นคือสิ่งที่คุณเข้ามา How I Won the War (1967)
I like war. I do not like cricket.ฉันไม่ชอบคริกเก็ต How I Won the War (1967)
Am I? But I don't particularly dislike Jews.แต่ฉันไม่ชอบโดยเฉพาะ อย่างยิ่งชาวยิว How I Won the War (1967)
They are shooting people for not blowing up bridges.ไม่เป่าขึ้นสะพาน ก็เราจะไม่ชอบที่ ไม่ How I Won the War (1967)
- Yeah, I know that.แต่ฉันไม่ชอบทำงานกับที่ How I Won the War (1967)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ชอบ[v. exp.] (mai chøp) EN: dislike   FR: ne pas apprécier ; ne pas aimer
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย[adj.] (mai chøp dūay kotmāi) EN: illegal   
ไม่ชอบด้วยเหตุผล[adj.] (mai chøp dūay hētphon) EN: illogical ; absurd   
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   

English-Thai: Longdo Dictionary
give so. the creeps(colloq) ไม่ถูกชะตา, ให้ความรู้สึกที่ไม่ชอบ เช่น He really gives me the creeps.
civil disobedience(n) ลัทธิดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน, เป็นการปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามกฎหมายบางมาตรา ด้วยเหตุผลที่ว่ากฎหมายนั้นๆ ไม่ชอบธรรม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
allergic[ADJ] ไม่ชอบ (ไม่เป็นทางการ), See also: ไม่พอใจ
curl up[PHRV] ไม่พอใจ, See also: ไม่ชอบ
detest[VT] เกลียดมาก, See also: ไม่ชอบมาก, รังเกียจ, Syn. abhor, dislike, loathe, Ant. love, like
disapprove[VT] ไม่เห็นด้วย, See also: ไม่ชอบ, ไม่ยอมรับ, Syn. dislike, disesteem, Ant. like, favor, esteem
disenchanted[ADJ] ไม่ชอบอีกแล้ว, See also: หมดความสนใจ, ไม่เชื่ออีกต่อไป, ไม่ศรัทธา, ไม่แยแส, Syn. disillusioned, indifferent
disfavor[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. dislike, disapprove, Ant. like, favor, esteem
disfavour[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. dislike, disapproval, Ant. like, favour, esteem
dislike[VT] ไม่ชอบ, See also: ไม่ยอมรับ, ปฏิเสธ, Syn. disesteem, displeasure
have a distaste for[IDM] ไม่ยอมรับ, See also: ไม่ชอบ
have a grude against[IDM] ไม่ชอบ, Syn. bear against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abominate(อะบอม' มิเนท) vt. เกลียดชัง, ไม่ชอบ -abomination n. -abominator n., Syn. loathe, abhor ###A. love, like
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
antipathetic(al) (แอนทีพาเธท' ทิค, -เคิล) adj. เป็นปรปักษ์ต่อ, ไม่ชอบ, ไม่ลงรอยต่อ, เกลียด, ไม่พอใจกับ, ทำให้มีความรู้สึกดังกล่าว (averse)
antipathy(แอนทิพ' พะธี) n. ความไม่ลงรอย,ความไม่พอใจ, ความเกลียด, สิ่งที่ไม่ลงรอย, สิ่งที่ไม่ชอบ, Syn. hostility, hatred, enmity)
averse(อะเวิร์ส') adj. คัดค้าน,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ไม่ยินยอม,ไม่สมัครใจ,หันไปด้านตรงกันข้ามกับต้น, Syn. opposed, hostile
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.
carnophobia(- โฟ'เบีย) โรคไม่ชอบกินเนื้อ
close-mouthedadj. เงียบ,ปิดปาก,ไม่ชอบพูด
confederacy(คันเฟด'เดอระซี) n. สหภาพ,สหพันธ์,กลุ่มคนที่กระทำการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,การร่วมกันคิดอุบาย, Syn. alliance,conspiracy,bloc,syndicate
detainer(ดีเทน'เนอะ) n. การยึดทรัพย์ของคนอื่นไว้โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย,หมายศาลให้กักตัวผู้ต้องหา

English-Thai: Nontri Dictionary
averse(adj) ไม่ถูกใจ,ไม่ชอบใจ,เกลียด,รังเกียจ,ไม่สมัครใจ
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง
detest(vt) ชิงชัง,ไม่ชอบ,เกลียด
detestation(n) ความชิงชัง,ความเกลียดชัง,ความไม่ชอบ
disapprobation(n) ความไม่ชอบ,ความไม่ถูกใจ,การคัดค้าน,ความไม่ลงรอยกัน
disapproval(n) การไม่อนุญาต,ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ
disapprove(vt) ไม่พอใจ,ไม่ชอบ,ไม่อนุญาต,รังเกียจ
disdain(n) การดูถูก,การรังเกียจ,การเหยียดหยาม,ความไม่ชอบ
disdain(vt) ดูถูก,รังเกียจ,เหยียดหยาม,ไม่ชอบ
disfavour(n) ความไม่ชอบ,ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่เห็นด้วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
嫌い[きらい, kirai] (adj) ไม่ชอบ, เกลียด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嫌う[きらう, kirau] Thai: ไม่ชอบ English: to dislike

German-Thai: Longdo Dictionary
leiden(vt) |litt, hat gelitten| ฝืนทน เช่น Nicht leiden können ไม่สามารถทนได้, ไม่ชอบ, See also: ertragen
gefallen(vi vt) |gefällt, gefiel, hat gefallen| ถูกใจ, พึงพอใจ, ชอบ เช่น 1° Es gefällt mir nicht, wenn du noch eine rauchst! = ฉันไม่ชอบนะ ที่คุณจะสูบบุหรี่อีก 2° Wie gefällt Ihnen der Film The Beach? = คุณชอบหนังเรื่อง เดอะ บีช อย่างไร (ถามแบบต้องการให้อธิบายความเห็น )
anmachen(vt) |machte an, hat angemacht, jmdn.| จีบ, เกี้ยวพาราสี เช่น Ich mag ihn nicht. Er macht alle Frauen an. ฉันไม่ชอบเขา เขาจีบผู้หญิงไปทั่ว

French-Thai: Longdo Dictionary
conserve(n) |f, pl. conserves| อาหารที่ถูกถนอมไว้, อาหารแห้ง เช่น En général, les Francais n'aiment pas beaucoup les conserves ou les surgelés. โดยทั่วไปคนฝรั่งเศสไม่ชอบอาหารที่ถูกถนอมและอาหารแช่แข็งมาก

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top