ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใส่ตรวน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่ตรวน-, *ใส่ตรวน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Bound with fetters and chains...""ล่ามโซ่ใส่ตรวน..." Frankie & Alice (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enchain[VT] ล่ามโซ่ (คำทางการ), See also: ใส่ตรวน, Syn. bind, chain, fetter
manacle[VT] ใส่กุญแจมือ, See also: ใส่ตรวน, ตีตรวน, Syn. fetter, chain, handcuff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gyve(ไจฟฺ) n. ตรวน,โซ่ตรวน vt. ใส่ตรวน
manacle(แมน'นะเคิล) n. ตรวน,กุญแจมือ,สิ่งขัดขวาง,สิ่งควบคู่. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่ตรวน,ขัดขวาง,ยับยั้ง, Syn. handcuff,checks,restrain

English-Thai: Nontri Dictionary
enchain(vt) ล่ามโซ่,ใส่ตรวน
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top