ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

โลภ

   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โลภ-, *โลภ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลภ[N] greed, See also: avarice, cupidity, Syn. โลภโมโทสัน, ความต้องการ, ความอยาก
โลภมาก[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Example: สำหรับคนที่โลภมาก เงินเท่านี้ถือว่านิดหน่อยเท่านั้น, Thai definition: ที่อยากได้ไม่รู้จักพอ
โลภมาก[V] be greedy, See also: covet, be insatiable, be avaricious, Syn. โลภโมโทสัน, Example: เขายังอดโลภมากไม่ได้ ทั้งๆ ที่รวยล้นฟ้า, Thai definition: อยากได้ไม่รู้จักพอ
โลภโมโทสัน[ADJ] greedy, See also: avaricious, covetous, Syn. โลภมาก, Example: ผู้ที่มีสันดานเป็นคนโลภโมโทสัน จะหาความสุขในชีวิตไม่ได้เลย
โลภโมโทสัน[V] be greedy, See also: be avaricious, be covetous, covet, Syn. โลภมาก, Example: เขาอาจจะไม่โลภโมโทสันเท่ากับพี่ชายของเขาก็ได้, Thai definition: อยากได้มากๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โลภน. ความอยากได้ไม่รู้จักพอ.
โลภโมโทสันก. อยากได้มาก ๆ เช่น อย่างหนึ่งทุจริตคิดร้ายผัว อีกอย่างมัวโลภโมโทสัน (ขุนช้างขุนแผน).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed.ความโลภ มีทุกหนแห่ง มีความเกลียดชัง ที่ราบกูส เกิดการนองเลือด The Great Dictator (1940)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา The Great Dictator (1940)
I'm not greedy. I'm only taking half.ฉันไม่โลภมากหรอก ขอแค่รึ่งเดียว The Good, the Bad and the Ugly (1966)
"Yea, he will murder his brother to possess his brother's land."เเละความโลภ อนิจจา... มันฆ่าฟันพี่น้องเพื่อครองเเผ่นดิน Beneath the Planet of the Apes (1970)
Now, that was a crime, you purse-grabbing pukes and this is the penalty.ตอนนี้ที่เป็นอาชญากรรมคุณกระเป๋าโลภ pukes ... ... และนี่คือโทษ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
He didn't mean anything by it. That's just the way he was.เขาไม่ได้โลภมากอะไรหรอก แค่เขาเป็นของเขาแบบนี้ Goodfellas (1990)
How greedy of him.วิธีโลภของเขา Princess Mononoke (1997)
You had it all, but it wasn´t enough for you.แกมีทุกอย่างแต่โลภไม่เลิก Nothing to Lose (1997)
OK. I believe in death, destruction... chaos, filth, and greed.โอเค ฉันศรัทธาความตาย / การทำลายล้าง... ความสับสน สิ่งโสมม และความโลภ American History X (1998)
Blinded by their greed, they took them without question.พวกเขาก็โลภ รีบรับโดยไม่มีการถาม The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
When I was young and successful, I was greedy and foolish and now I'm left with no one, wrinkled and alone.ตอนที่ยังหนุ่ม ผมประสบความสำเร็จ เลยโลภแถมยังโง่มากด้วย ตอนนี้เลยไม่มีใคร ต้องหง่าวอยู่คนเดียว Love Actually (2003)
And I've been able to get my stuff out there because I'm driving my truck through this incredible flaw in capitalism the greed flaw.เพราะผมเจาะมาตามช่องโหว่ ที่เป็นความผิดพลาดอย่างเหลือเชื่อของระบบทุนนิยม ความผิดพลาดที่เกิดจากความโลภ The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โลภ[n.] (lōp) EN: greed ; avarice   FR: avidité [f] ; cupidité [f]
โลภ[v.] (lōp) EN: covet   FR: convoiter
โลภ[adj.] (lōp) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide
โลภมาก[v. exp.] (lōp māk) EN: be greedy ; covet ; be insatiable ; be avaricious   FR: être avide de
โลภมาก[adj.] (lōp māk) EN: greedy ; avaricious ; covetous   FR: avide ; cupide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acquisitive[ADJ] โลภ, See also: อยากได้อย่างมาก, ละโมบ, โลภมาก, มักได้, Syn. greedy, grasping
avaricious[ADJ] โลภ, See also: เห็นแก่ได้, ละโมบ, Syn. greedy, lustful, Ant. generous
grasping[ADJ] โลภ, See also: ซึ่งละโมบ, งก, Syn. avaricious, greedy
graspingly[ADV] โลภ, See also: ละโมบ
rapacious[ADJ] โลภ, See also: ตะกละ, ละโมบ, Syn. avaricious, greedy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avarice(แอฟ'วะริส) n. ความโลภ, Syn. greed)
avaricious(แอฟวะริช'เชิส) adj. โลภ. avariciousness n., Syn. parsimonious, miserly ###A. generous,liberal)
covet(คัฟ'เวท) {coveted,coveting,covets} vt. โลภ,ปรารถนา (ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น) อย่างไม่เหมาะสม,อยากได้มาก vi. ปรารถนา (อย่างไม่เหมาะสม), See also: coveter n. ดูcovet, Syn. desire,lust ###A. relinquish
cupidity(คิวพิด'ดิที) n. ความอยากได้,ความโลภ, Syn. avarice ###A. generosity
edaciousadj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,กิน,อยาก
glutton(กลัท'เทิน) n. คนที่กินมากเกินไป,คนตะกละ,คนโลภ, Syn. gourmand
grasping(กราส'พิง) adj. โลภ,ตะกละ
greed(กรีด) n. ความตะกละ,ความโลภ,ความอยากได้, Syn. avidity ###A. generosity
greedy(กรีด'ดี) adj. ตะกละ,ละโมบ,โลภ,อยากได้., See also: greedily adv. greediness n., Syn. covetous
mercenary(เมอ'ซะเนอรี) adj. ทำงานเพื่อเงินและรางวัลเท่านั้น,รบเพื่อเงินหรือสิ่งตอบแทนเท่านั้น,รับจ้าง,โลภ,เห็นแก่เงิน. n. ทหารรับจ้าง,ผู้รับจ้างหาเงิน,ลูกมือ,ลูกจ้าง, See also: mercenarily adv. mercenariliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
acquisitive(adj) อยากได้,โลภ,ละโมบ
avarice(n) ความตระหนี่,ความโลภ,ความงก
avaricious(adj) ตระหนี่,งก,โลภ
avid(adj) งก,ละโมบ,โลภ,อยากได้,ต้องการ,มักได้,กระหาย,ปรารถนา
avidity(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยาก,ความต้องการ,ความมักได้,ความปรารถนา,ความงก
avidly(adv) อย่างมักได้,ด้วยความโลภ,ด้วยความละโมบ,ด้วยความงก
covet(vt) โลภ,ปรารถนา,อยากได้
covetous(adj) โลภ,ละโมบ,อยากได้,ปรารถนามาก
covetousness(n) ความละโมบ,ความโลภ,ความอยากได้,ความปรารถนา
cupidity(n) ความโลภ,ความละโมบ,ความตะกละ,ความอยากได้

German-Thai: Longdo Dictionary
Habgier(n) |die, nur Sg.| ความโลภ, ความละโมบ, ความตะกละ, ความอยากได้ , See also: S. die Habsucht, Related: habgierig
habgierig(adj) ที่โลภ, ที่ละโมบ, ตะกละ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top