ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกษียน

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกษียน-, *เกษียน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกษียน[N] supplement, See also: additional matter, comment on report, Syn. หัวเกษียน, Thai definition: ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกษียน(กะเสียน) น. ข้อความที่เขียนแทรกไว้เช่นในใบลาน, ข้อความที่เขียนไว้บนหัวกระดาษคำสั่ง หรือหนังสือราชการ เรียกว่า หัวเกษียน.
เกษียน(กะเสียน) ก. เขียน.
เกษียน(กะเสียน) ว. เล็กน้อย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They were both diplomats for 30 years, but they quit last year.พวกท่านเป็นนักการฑูต มา 30 ปีแล้วครับ แต่ว่าท่านจะเกษียนปีนี้ Dasepo Naughty Girls (2006)
Yeah... when he retires.ใช่ตอนที่เขาเกษียน Last Man Standing (2008)
Unser's not retiring.อันเซอร์ไม่ยอมปลดเกษียน Seeds (2008)
After mother-in-law died, and you retired...หลังจากแม่มีเสีย และคุณเกษียน Beethoven Virus (2008)
Giving you... a preview of what our retirement's gonna be like.ให้คุณ การสาธิตว่า ชีวิตช่วงเกษียนจะเป็นยังไง Pleasant Little Kingdom (2010)
Or actually start a retirement account.หรือจริงๆแล้ว เปิดบัญชีเงินเก็บตอนเกษียน Moments in the Woods (2011)
Most of the people who live there are retired or have moved there for a slower pace and now work in the tourism industry.ส่วนใหญ่ของคนที่อาศัยอยู่ที่นั่นเกษียนแล้ว หรือไปอยู่ที่นั่นเพื่อชีวิตไม่รีบเร่ง และอยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว Out of the Light (2011)
You lied of your seniority, you will be given... a retirement package, ...but your TransWorld contract has been terminated.ด้วยอายุงานที่อาวุโส คุณจะได้รับ เงินรางวัลบำเหน็จเกษียน จากสัญญาการว่าจ้างงานจาก Trans-worlds ได้สิ้นสุดอายุลงแค่นี้ Upside Down (2012)
Our retirement.เงินเกษียนของเรา Home Invasion (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top