ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีไหวพริบดี

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีไหวพริบดี-, *มีไหวพริบดี*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Marshall was in his second year of law school, so he was pretty good at thinking on his feet.เขาก็เลยมีไหวพริบดีมาก จ๊ะเอ๋! Pilot (2005)
He's quite sensible, you know.เขามีไหวพริบดีมาก, คุณรู้มัย. Episode #1.8 (2008)
An addict can be very resourceful.พวกติดยามีไหวพริบดีมาก Prayer of David (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acute[ADJ] ฉลาด, See also: มีไหวพริบดี, Syn. shrewd, clever
canny[ADJ] ฉลาดหลักแหลม, See also: มีไหวพริบดี, Syn. clever, shrewd, skillful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
tactful(แทคทฺ'ฟูล) adj. มีไหวพริบดี,มีปฎิภาณดี,ฉลาด,เชี่ยวชาญ.

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top