ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

มีไหวพริบ

   
42 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีไหวพริบ-, *มีไหวพริบ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีไหวพริบ[V] be ingenious, See also: be astute, be resourceful, be sharp, be clever, be bright, be smart, Syn. เฉลียวฉลาด, ฉลาด, Example: เจ้าหน้าที่ผู้ทำสนธิสัญญาจะต้องมีศิลปะและมีไหวพริบในการเจรจาทำความตกลง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
we want people who are aggressive, who know how to go after that edge you need to survive.เราต้องการคนที่มีไหวพริบ เอาตัวรอดในยามคับขันได้ Spies Like Us (1985)
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ In the Name of the Father (1993)
Determination, resourcefulness and if I may say so, a certain disregard for the rules.ความตั้งใจแน่วแน่ มีไหวพริบคล่องตัว และที่ไม่อยากบอก ไม่ยึดมั่นในกฎข้อบังคับ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Think fast Unafraidมีไหวพริบ และ กล้าหาญ Mulan 2: The Final War (2004)
Smart, witty, romantic.ฉลาด มีไหวพริบ โรแมนติก The Perfect Man (2005)
Marshall was in his second year of law school, so he was pretty good at thinking on his feet.เขาก็เลยมีไหวพริบดีมาก จ๊ะเอ๋! Pilot (2005)
She has to be smart to work for such a big corporation.เธอเป็นคนมีไหวพริบ จึงทำงานในบริษัทใหญ่ๆอย่างนี้ได้ Super Rookie (2005)
People chasing death down, then trying to cheat it.คนที่ไล่ตามความตาย จากนั้นก็พยายามจะกลบเกลื่อน ทำอะไร ไม่มีไหวพริบเอาซะเลยสำหรับฉัน Kung Fu Fighting (2007)
He's innovative, he's intelligent. He's obviously highly motivated.เขามีความคิดสร้างสรรค์ เขามีไหวพริบ เห็นได้ชัดว่าเขามีแรงกระตุ้นอย่างสูง Charlie Bartlett (2007)
They do say rats are very intelligent.เขาพูดกันว่าหนู่มีไหวพริบมากน่ะ The Labyrinth of Gedref (2008)
He's quite sensible, you know.เขามีไหวพริบดีมาก, คุณรู้มัย. Episode #1.8 (2008)
And he has resources. He has connections.เขามีไหวพริบ เขามีพวก Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acute[ADJ] ฉลาด, See also: มีไหวพริบดี, Syn. shrewd, clever
canny[ADJ] ฉลาดหลักแหลม, See also: มีไหวพริบดี, Syn. clever, shrewd, skillful
sagacious[ADJ] เฉียบแหลม, See also: มีไหวพริบปฏิภาณ, เฉลียวฉลาดและตัดสินใจได้ดี
sensible[ADJ] มีเหตุผล, See also: มีไหวพริบ, เฉลียวฉลาด, ซึ่งมีวิจารณญาณ, Syn. rational, well-reasoned, wise, Ant. foolish
shrewd[ADJ] หลักแหลม, See also: มีไหวพริบ, ฉลาดเฉลียว, Syn. astute, acute, sharp, keen

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acumen(อะคู' เมน) n. ความมีไหวพริบเฉียบแหลม. -acuminuous adj., Syn. keenness)
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
acute(อะคิวทฺ') adj. แหลม, คม,รุนแรง, เข้มข้น, เหี้ยม, เฉียบแหลม, มีไหวพริบดี,ไว, มีมุมนแหลม, ตาคมกริบ, ร้ายแรง, เสียงสูง. -acuteness n., Syn. keen, intense ###A. dull, mild)
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
politic(พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์.
sagacious(ซะเก'เชิส) adj. ฉลาด,เฉียบแหลม,หลักแหลม,มีไหวพริบ., See also: sagaciousness n., Syn. shrewd,wise,intelligent
sensible(เซน'ซะเบิล) adj. มีเหตุผล,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ,ฉลาด,มากมาย,สามารถรู้สึกได้ไวต่อสิ่งกระตุ้น., See also: sensibleness n. sensibly adv., Syn. intelligent,wise
smart(สมาร์ท) vi.,vt.,adj. (ทำให้) เจ็บเสียว,เจ็บปวด,เสียว,แสบ,เจ็บแค้น,รู้สึกเสียใจ,รุนแรง,ร้ายแรง,หลักแหลม,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เก๋,โก้,รูปหล่อ,สมาร์ท,สวย,คล่องแคล่ว,เก่ง,น่าดู,รวดเร็ว. adv. อย่างเฉลียวฉลาด,อย่างว่องไว. n.. ความเจ็บเสียว,ความเจ็บปวดเนื่องจากบาดแผล
tactful(แทคทฺ'ฟูล) adj. มีไหวพริบดี,มีปฎิภาณดี,ฉลาด,เชี่ยวชาญ.
tactless(แทคทฺ'ลิส) adj. ไม่มีไหวพริบ,ไม่รู้จักกาลเทศะ,ไม่มีประสบการณ์ในชีวิต,ไม่ฉลาด,ไม่เหมาะ, See also: tactlessness n., Syn. undiplomatic,rude

English-Thai: Nontri Dictionary
acumen(n) ความมีไหวพริบ,ความเฉียบแหลม
acute(adj) เก่ง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ,สาหัส,รุนแรง,ฉับพลัน
acuteness(n) ความเฉียบแหลม,ความเก่ง,ความมีไหวพริบ
cunning(adj) มีไหวพริบ,หลักแหลม,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
politic(adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ
sensible(adj) สมเหตุสมผล,ฉลาด,มีไหวพริบ,มีสติสัมปชัญญะ
tactful(adj) มีไหวพริบ,รู้จักกาลเทศะ,ฉลาด,เชี่ยวชาญ
unwise(adj) ไม่ฉลาด,ไม่มีเชาวน์,ไม่มีไหวพริบ
witty(adj) ฉลาด,หลักแหลม,เปรื่อง,เล่นสำนวน,รอบรู้,มีไหวพริบ

German-Thai: Longdo Dictionary
klug(adj) |klüger, klügst-| ฉลาด มีไหวพริบ, See also: gescheit, intelligent
raffiniert(adj) ฉลาดหลักแหลม มีไหวพริบ, See also: clever
clever(adj) ฉลาดแกมโกง มีไหวพริบ (มีความหมายต่างจาก intelligent เล็กน้อย), See also: raffiniert

French-Thai: Longdo Dictionary
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top