Search result for

ติ

(154 entries)
(0.3866 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติ-, *ติ*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - อังกฤษ (EN)
ทิฏฐิวิบัติ (n ) misbelief; erroneous opinions; false theory

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
atichart[อะ-ติ-ชาด] (n ) หล่อ , หล่อที่สุด , ดูดี
catcher stick[แคชเชอร์ สติ๊ค] (n cather stick ) ไม้สำหรับจับงู
ติมิชื่อปลาในคัมภีร์ไตรภูมิ The name of fish found in the Triphum
ติมิงคละชื่อปลาในคัมภีร์ไตรภูมิ The name of a fish found in the Triphum

Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) (UNAPPROVED version -- use with care )
desirable characteristic[(ดี-ไซร์-รา-เบิล-คาร์-แรค-เทอร์-ริส-ติค)] (n ) A useful feature that you want to pass on on in selective breeding.
See also: S. desirable feature,

Longdo Dictionary ภาษาอิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pentimento[เพ็นติเม้นโต] (n ) พหูพจน์ pentimenti - การเปลี่ยนแปลงงานจิตรกรรมที่ทำโดยจิตรกรที่ทิ้งร่องรอยให้เห็นว่าจิตรกรเปลี่ยนใจในการวางรูปแบบระหว่างการเขียนภาพ (wikipedia.org)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตรวจติดตามmonitor

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
บรรลุนิติภาวะreach his legal age
ปฏิบัติการ(ระดับ) (n phrase title ) Practitioner Level

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติ[V] condemn, See also: blame, censure, reproach, reprimand, rebuke, criticize, find fault with, protest, scold, e, Syn. ตำหนิ, ติเตียน, ว่ากล่าว, Ant. ชมเชย, ยกย่อง, Example: ผู้จัดการติพนักงานที่มาสายในวันนี้, Thai definition: ชี้ข้อบกพร่อง, ยกโทษขึ้นพูด
ติ[V] admonish, See also: expostulate, remonstrate, object, protest, Syn. ท้วง, ทักท้วง, ท้วงติง, คัดค้าน, แย้ง, Ant. สนับสนุน, เห็นด้วย, Example: อาจารย์บางท่านติงการแสดงของนักศึกษาว่าไม่ค่อยเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย, Thai definition: ทักท้วงไว้, แสดงความเห็นที่ขัดแย้ง
ติ[V] cram for an examination, See also: study, mug up, swot, Syn. กวดวิชา, Example: ดวงดอมไม่ได้ไปติว แต่ไปหาซื้อคู่มือการสอบมาอ่านเอง, Thai definition: เรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนมาแล้ว
ติ[V] accompany, See also: go with, attend, escort, Example: เพื่อนข้างบ้านขอติดรถไปลงหน้าปากซอยด้วย, Thai definition: อาศัยไปด้วยหรือมาด้วย
ติ[V] light, See also: kindle, ignite, set fire to, Syn. จุด, ก่อ, Ant. ดับ, Example: แม่สั่งให้ติดไฟได้เลย เพราะเตรียมเครื่องปรุงเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: จุดให้ติดไฟ
ติ[V] become a habit, See also: be wont, Example: เธอชอบอุทานคำหยาบบ่อยๆ ระวังเถอะจะติดเป็นนิสัย, Thai definition: ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย
ติ[V] be stained, See also: sully, blemish, Example: เขาบ่นแม่บ้านว่าซักเสื้อผ้าไม่สะอาด เพราะคราบกาแฟยังติดเสื้อของเขาอยู่เลย, Thai definition: แนบอยู่, เหลือร่องรอยติดอยู่
ติ[V] next to, See also: close to, adjoin, be adjacent to, Syn. ใกล้, ชิด, Ant. ห่าง, ไกล, Example: ทางทิศเหนือของตึก เป็นห้องน้ำติดกับบันไดหนีไฟ, Thai definition: ต่อเนื่องอย่างใกล้ชิด เช่น ห้องติดกัน
ติ[V] owe, See also: be in debt, be in arrears, be indebted, be due to, Syn. ค้าง, ติดหนี้, Example: เขาติดหนี้ธนาคารอยู่หลายแสนบาท, Thai definition: มีหนี้สินติดค้างกันอยู่ เช่น ติดเงิน
ติ[V] start, See also: set, Ant. ดับ, Example: เขาติดเครื่องรถยนต์ไว้ 5 นาทีเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนออกรถ, Thai definition: จุดเครื่องยนต์ให้เริ่มการทำงาน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ติก. ชี้ข้อบกพร่อง.
ติก-, ติกะ(ติกะ-) น. หมวด ๓ คือ ธรรมะที่รวมกันเป็นหมวด ๆ หมวดละ ๓ เช่น ไตรลักษณ์ ๓ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยู่ในหมวดติกะ.
ติกาหรัง(-หฺรัง) น. ตำหนัก เช่น ให้อยู่ยังที่ติกาหรัง นิเวศน์วังลูกหลวงอาศัย (อิเหนา).
ติง ๑ก. ทักไว้, ท้วงไว้.
ติ่ง ๑น. เนื้อหรือสิ่งเล็ก ๆ ที่งอกหรือยื่นออกมาจากส่วนใหญ่.
ติง ๒ก. ขยับเขยื้อน, ไหว.
ติ่ง ๒ดู ตุ่น ๑.
ติ๋ง, ติ๋ง ๆว. เสียงนํ้าหยด.
ติ่งตั่งน. ชื่อไม้พุ่มรอเลื้อยชนิด Getonia floribunda (Roxb.) Lam. ในวงศ์ Combretaceae ดอกสีเขียวอมขาว ออกดอกเวลาผลัดใบ.
ติ๊งต่าง, ติ๋งต่างก. ต่างว่า, สมมุติว่า, ติ๊ต่าง ตี๊ต่าง หรือ ตี๋ต่าง ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
versatileติดกลาง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
unitedติดกัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dorsifixedติดด้านหลัง [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
deadlockติดตาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
no contactติดต่อไม่ได้ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
persistentติดทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
basifixedติดที่ฐาน [อับเรณู] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
labelsติดป้าย, ชูป้าย (ชื่อ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
understainติดสีน้อยเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
jump-startingติดเครื่องด้วยการพ่นไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Follow-up and Remediationติดตามผลและการซ่อมเสริม [เทคโนโลยีการศึกษา]
ติดหรูไฮโซ [ศัพท์วัยรุ่น]
เซอติดดิน [ศัพท์วัยรุ่น]
ติ่งหูความหมายเหมือนเกรียน
ลักษณะคล้ายคำว่า เกรียน แต่ใช้สำหรับผู้หญิง [ศัพท์วัยรุ่น]
Dim sumติ่มซำ [TU Subject Heading]
East Timorติมอร์ตะวันออก [TU Subject Heading]
Timor Timur (Indonesia)ติมอร์ตะวันออก (อินโดนีเซีย) [TU Subject Heading]
Flammable ติดไฟได้
ของแข็ง ของเหลว ไอ หรือ แก๊ส ซึ่งติดไฟได้โดยง่าย และสามารถเผาไหม้ได้อย่างรวดเร็ว [สิ่งแวดล้อม]
On-site ติดกับที่
ระบบหรือถังบำบัดที่สร้างบนพื้นที่ของอาคาร หรือโครงการ [สิ่งแวดล้อม]
Alcohol Addictionติดเหล้า [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She said it was an accident. Clearly, she doesn't know you.เธอบอกมันเป็นอุบัติเหตุ แต่เห้นได้ชัดเลยว่าเขาไม่รู้จักเธอหรอก The Serena Also Rises (2008)
A guy's acting crazy outside, wants to be let in, says he's your father.มีผู้ชายสติแตกคนนึงพยายามจะบุกเข้ามาค่ะ The Serena Also Rises (2008)
Do you have a Lily Bass dossier?นี่คุณมีแฟ้มประวัติของฉันหรอ? The Serena Also Rises (2008)
If they haven't reached your father yet, maybe they won't have to.เผื่อถ้าเขายังติดต่อพ่อนายไม่ได้ จะได้ไม่ต้องให้พ่อนายมา The Serena Also Rises (2008)
It's, uh, it's in our D.N.A.มันคือสัญชาติญาณในดีเอ็นเอของเรา The Serena Also Rises (2008)
We gotta do this again.ฉันชักจะติดใจแล้วสิ The Serena Also Rises (2008)
- I know you did that when you were 12, but it is an honor to sit in the front row, and Eleanor specifically requested you.และมันก็เป็นเกียรติมากที่จะได้นั่งแถวหน้าสุดนะ และเอลานอร์เป็นคนขอให้ลูกเป้นคนนั่งด้วยสิ The Serena Also Rises (2008)
Do you--do you have another signal if you want a martini?นายมีสัญลักษณ์อะไรอย่างอื่นมั๊ย อย่างถ้าเวลานายอยากได้มาตินี่หละ? The Serena Also Rises (2008)
Looks like little J. just started her own trend-- wearing a bull's-eye on her back.ดูเหมือนว่าลิตเติล เจ เพิ่งเริ่มสร้างกระแสของเธอ โดยการติดเป้าไว้กลางหลังของตัวเองซะแล้วซิ The Serena Also Rises (2008)
- A true monarch bestows favors.\ความจริงที่ฉันเป็นที่ชื่นชอบของราชวงศ์กษัติย์ The Serena Also Rises (2008)
I'm free to focus on my old life.ฉันก็จะกลับสู่ชีวิตปกติขอฉันได้ซะที The Serena Also Rises (2008)
Even the most Chivalrous knight is not above a little romantic retaliation.ถึงแม้ว่าอัศวินอันทรงเกียรติที่สุด ก็หนีความโรแมนติกบน การแก้แค้นไม่ได้ The Ex-Files (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติ[v.] (ti) EN: criticize ; condemn ; censure ; reprimand   FR: blâmer ; réprouver ; critiquer ; reprocher
ติ[v.] (ting) EN: admonish ; remonstrate ; expostulate ; protest ; object to   
ติ่ง[n.] (ting) EN: protrusion ; excrescence ; appendix ; projection ; outgrowth ; protuberance ; bulge ; lump ; wart   FR: excroissance [f] ; protubérance [f] ; appendice [m] ; verrue [m]
ติ่ง[n.] (ting) EN: Eastern Mole   
ติ่ง[v.] (ting) EN: protrude   FR: dépasser
ติ๊งต๊อง[adj.] (ting tøng) EN: crazy (inf.)   FR: sot (inf.)
ติ่งหู[n. exp.] (ting hū) EN: earlobe   FR: lobe de l'oreille [m]
ติชม[v.] (tichom) EN: comment ; criticize ; comment critically   FR: commenter ; critiquer
ติ[v.] (tit) EN: stick ; pin up ; fasten ; bind ; affix ; attach ; fix ; append ; adhere ; join ; paste ; glue   FR: fixer ; attacher ; accrocher ; joindre ; coller
ติ[v.] (tit) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged   FR: être bloqué ; être coincé

English-Thai: Longdo Dictionary
PHP(n) ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่ง (เป็นแบบ intepreter) เป็นที่นิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในงานพัฒนาเว็บ แต่ก็สามารถใช้ในงานอื่นๆ ได้ รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://www.php.net
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, homosexual slang (gay,queer,dyke)
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
rule of law(n) หลักนิติธรรม
FAA(abbrev) สำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐ ย่อมาจาก Federal Aviation Administration
MFC(name) ย่อมาจากคำว่า Microsoft Foundation Classes เป็นชื่อของชุดโปรแกรมพื้นฐานชุดหนึ่ง ประกอบด้วย class ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ สำหรับใช้เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการ Windows , ATL WTL
fuel cell(n) เซลกำเนิดไฟฟ้า โดยอาศัยปฏิกิริยาเคมี ระหว่างออกซิเจน กับ ไฮโดรเจน ซึ่งเมื่อรวมตัวกันแล้วจะได้น้ำ และพลังงานออกมา คาดกันว่าจะนำมาใช้อย่างแพร่หลาย สำหรับเป็นแหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้า และเครื่องคอมพิวเตอร์กระเป๋าหิ้ว หรืออุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ต่างๆ โดยสามารถเติมพลังงานในรูปแบบของการเติมไฮโดรเจนที่ปั้ม หรือซื้อไฮโดรเจนกระป๋องสำหรับอุปกรณ์นั้นๆมาเปลี่ยน (สิงหาคม 2546)
lemmatize(vi) ทำให้คำอยู่ในรูปปกติ หรือที่เรียกว่า Lemma เช่น คำว่า go คือ lemmatized form ของ going, went, gone
Stay tuned!(vi) เป็นภาษาพูด แปลว่า ติดตามต่อไป (ส่วนใหญ่ใช้ตามวิทยุหรือทีวี) เช่น Stay tuned for more details! Stay tuned to the brand new watch!

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abut[VT] ชิด, See also: ติดกันกับ, จด
abut[VI] ชิด, See also: ติดกัน, จด, Syn. adjoin, border on
accompany[VT] ไปเป็นเพื่อน, See also: ติดตาม, ร่วมทาง, เดินทางไปด้วย, Syn. attend
adhere[VI] ติด, See also: ติดแน่น, จับ, แนบติด, เกาะติด, อยู่ติดกัน, Syn. stick
adjacent[ADJ] ติดกัน, See also: ประชิดกัน, ประกบ, ข้างเคียง, ข้างๆ, Syn. adjoining, close, near
adjoin[VT] ติด, See also: ชิด
affix[VT] ผูก, See also: ติด, ประทับ, Syn. attach, fasten
alarm[VT] ติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัย
arm[VT] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ
arm[VI] ติดอาวุธ, See also: พร้อมรบ, พร้อมสำหรับปฎิบัติหน้าที่, เตรียมอาวุธ, มีอาวุธ, Syn. furnish weapons, prepare for combat

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
+เครื่องหมาย cross hairs เป็นรูปลักษณ์ของตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) แบบหนึ่ง ที่แตกต่างกันออกไปในบางโปรแกรม เช่น ในโปรแกรมการวาดภาพในระบบวินโดว์ส มักมีลักษณะเป็นเส้นตัดกัน (+) แทนที่จะเห็นเป็นลูกศรตามปกติ
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
a la carte(อา' ลาคาร์ท') fr. ซึ่งมีราคาติดไว้ที่ตัวอย่างอาหารแต่ละจาน
a.m.d.g.abbr. l. ad majorum Dei gloriam แด่พระเกียรติคุณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
a.w.o.l.abbr. absent with out leave ไม่ได้มาโดยไม่ได้รับการอนุมัติให้ลา
ab ovo(อาบโอ' โว) (ลาติน) ตั้งแต่เริ่มแรก
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
abdicate(แอบ' ดิเคท) vt.,vi. สละ (ราชสมบัติ, ตำแหน่ง, อำนาจ) -abdicator n.,
abed(อะเบด') adv. บนเตียง, ล้มป่วยลง (in bed) , ซึ่งเบี่ยงเบนจากปกติ,ผิดปกติ -aberrance, aberrancy n., Syn. abnormal)
aberration(แอบเบอเร' เชิน) n. การเบี่ยงเบนจากปกติ, ความผิดปกติ

English-Thai: Nontri Dictionary
abdicate(vi,vt) ลาออก,สละราชสมบัติ, ยกเลิก
abdication(n) การลาออก,การสละราชสมบัติ,การยกเลิก
aberrant(adj) ผิดปกติ,ผิดวิสัย,วิปริต,วิปลาส
aberration(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส
ablaze(adj) ไหม้,ติดไฟ,สว่าง,โชติช่วง
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
abut(vi) ติดต่อกับ,จด,ประชิด,ติดกัน
accident(n) อุบัติเหตุ,อุปัทวเหตุ,เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
INLINEติดตั้งเเนบไปกับความยาวของลำตัว หรือ ชนิดของเครื่องยนต์ลูกสูบเเบบเรียงตามยาว(ลูกสูบเเบบตัวV)
Image:
be saddled with[บี ซาดเดิ่ลท์] (adj slang ) ติดแหงก, ยุ่งเกี่ยว, พบเจอ, เกี่ยวข้อง, พัวพัน,
fanboy (n ) ติ่ง
fit outติดตั้ง
interconnection (prep ) ติดต่อซึ่งกันและกัน
on hand (n ) ติดตัว,หยิบใช้สะดวก
serve time (vi) ติดคุก
stay tuned (vi ) ติดตามต่อไป
See also: S. follow up,
stuck (adj ) ติด , ค้าง , ไม่สามารถขยับได้ ex. I'm stuck in the elevator ex. They got stuck in a traffic jam.

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
取り付ける[とりつける, toritsukeru] (vt) ติดตั้ง
導入[どうにゅう, dounyuu] (vt) ติดตั้ง
感染[かんせん, kansen] (vt) ติดเชื้อ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
施す[ほどこす, hodokosu] Thai: ติดตั้ง
陥る[おちいる, ochiiru] Thai: ติดกับ
通じる[つうじる, tsuujiru] Thai: ติดต่อสื่อสารไม่ได้
添える[そえる, soeru] Thai: ติดตามไปด้วย English: to accompany
据える[すえる, sueru] Thai: ติดตั้ง
付く[つく, tsuku] Thai: ติEnglish: to adjoin
付く[つく, tsuku] Thai: ติดมาด้วย
移る[うつる, utsuru] Thai: ติดต่อ
照らす[てらす, terasu] Thai: ติดไฟแพรวพราว English: to illuminate

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschichte(n) |die, pl. Geschichten| ประวัติศาสตร์, เรื่องราวความเป็นมา
Handel(n) |der| การค้า, การติดต่อ, การต่อรองทางธุรกิจ
an(Präp) ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู
dazuเพิ่มเติมไปจากนั้น, นอกเหนือจากนั้น เช่น Wir haben drei Gerichte gekocht. Dazu gab es noch einen Nachtisch. พวกเราทำกับข้าวสามอย่าง นอกเหนือจากนั้นยังมีขนมหวานอีกอย่าง , See also: S. außerdem, zusätzlich
gerade(adj adv) ตรง เช่น eine gerade Linie เส้นตรง, Alkoholiker laufen meistens nicht gerade. คนที่ติดเหล้ามักเดินไม่ค่อยตรง
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ
malหน่อย (ใช้เติมลงไปในประโยค เพื่อทำให้ฟังดูนุ่มขึ้น)เช่น Mach mal bitte. กรุณาช่วยทำหน่อย
natürlichอย่างแน่นอน, โดยธรรมชาติ
seinเป็น อยู่ คือ (รูปปกติ) |war, gewesen|
Klinikum(n) |das, pl. Kliniken| การศึกษาภาคปฏิบัติในโรงพยาบาลของนักศึกษาแพทย์

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kontakt (n ) ติดต่อ

French-Thai: Longdo Dictionary
américain(adj) |-aine| เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา เช่น 1. Laura Bush est américaine. ลอรา บุช เป็นอเมริกัน แปลเป็นไทย คือ ลอรา บุช เป็นชาวอเมริกัน 2. รูปพหูพจนห์ให้เติม s เช่น Bush et Clinton sont américains. Laura et Hillary sont aussi américaines. (สังเกตความแตกต่างของการผัน adj.)
Noël|m, ปกติใช้โดยไม่มีการระบุเพศ| วันคริสต์มาส เช่น 1. Noël est le 25 décembre. คริสมาสต์คือวันที่ 25 ธันวาคม 2. Bon Noël! หรือ Joyeux Noël! สุขสันต์วันคริสต์มาส
Image:
nationalité(n) |f| สัญชาติ
approuver(vt) |j'approuve, tu approuves, il approuve, nous approuvons, vous approuvez, ils approuvent| อนุมัติ (loi, projet), บัญญัติ , เห็นด้วยกับ (personne), See also: |ไวยากรณ์ ดูกิริยา regarder|
faire partir(vt) ส่งจดหมาย (lettre), กำจัด (personne) , เริ่มต้น ติดเครื่อง (moteur), See also: S. envoyer,
étranger(n) |m, f -ère| ชาวต่างชาติ
attraper/prendre froid(phrase) เป็นหวัด, ติดเชื้อหวัด, See also: S. s'enrhumer, être enrhumé(e),
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
l'Organisation des Nations Unies(l'ONU)(n) สหประชาชาติ นำหน้าด้วย l'article defini เสมอ เช่น L'Organisation des Nations Unies est un centre de règlement des problèmes auxquels l'humanité tout entière doit faire face.
remplir(vt) 1)เติมสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงในภาชนะจนเต็ม, ยึดครองพื้นที่ว่าง
Image:

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top