ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

We ( W IY1) do ( D UW1) have ( HH AE1 V) a ( AH0) minimum ( M IH1 N AH0 M AH0 M) standard ( S T AE1 N D ER0 D) that ( DH AE1 T) the ( DH AH0) structure ( S T R AH1 K CH ER0) is ( IH1 Z) intact ( IH2 N T AE1 K T) and ( AH0 N D) livable ( L IH1 V AH0 B AH0 L).

 


  

 
We
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
do
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
minimum
 • จำนวนน้อยที่สุด: ปริมาณต่ำที่สุด, ค่าที่น้อยที่สุด [Lex2]
 • อย่างต่ำ: น้อยที่สุด, ขั้นต่ำ, ต่ำสุด [Lex2]
 • (มิน'นะมัม) n. จำนวนน้อยที่สุด,ค่าที่น้อยที่สุด adj. น้อยที่สุด pl. minimums,minima ###S. least [Hope]
 • (n) ขั้นต่ำ,ค่าน้อยที่สุด [Nontri]
 • /M IH1 N AH0 M AH0 M/ [CMU]
 • (n) /m'ɪnɪməm/ [OALD]
standard
 • ซึ่งเป็นมาตรฐาน[Lex2]
 • มาตรฐาน: บรรทัดฐาน, ตัวชี้วัด [Lex2]
 • |der, pl. Standards| มาตรฐาน [LongdoDE]
 • |der, pl. Standards| คุณภาพ เช่น ein niedriger Standard คุณภาพต่ำ [LongdoDE]
 • (สแทน'เดิร์ด) n.,adj. (เป็น) มาตรฐาน,เกณฑ์,กฎเกณฑ์,ข้อบังคับ,กรอบ,ข้อกำหนด,อัตราเปรียบเทียบ,สิ่งที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบ,หน่วยเงินตรา,ธงราชการ,ธง,ชั้นปีโรงเรียนประถมในอังกฤษ,สิ่งค้ำจุนที่ตั้งตรง,เสาไฟฟ้า,แท่นตั้งเทียน standards ศีลธรรมจรรยา, [Hope]
 • (adj) ตามกำหนด,ตามมาตรฐาน,ตามเกณฑ์,เป็นสากล [Nontri]
 • (n) ระดับ,มาตรฐาน,อัตรา,เกณฑ์,ฐาน,ชั้นนักเรียน,ข้อบังคับ [Nontri]
 • /S T AE1 N D ER0 D/ [CMU]
 • (n) /st'ændəd/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
structure
 • สิ่งก่อสร้าง: อาคาร, สิ่งที่สร้างขึ้น [Lex2]
 • โครงสร้าง: โครง, แบบแผน [Lex2]
 • ส่วนประกอบ: องค์ประกอบ [Lex2]
 • สร้างโครงสร้าง: ประกอบโครงสร้าง [Lex2]
 • (สทรัค'เชอะ) n. โครงสร้าง,โครง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,ลักษณะ,วิธีการสร้าง,สิ่งก่อสร้าง,ส่วนประกอบที่หยาบกว่าของหิน,แบบแผน,โครงสร้างสังคม. vt. สร้าง,ประกอบ,จัดทำ,จัดตั้ง,ก่อสร้าง. ###S. construction [Hope]
 • (n) โครงสร้าง,การสร้าง,อาคาร,สิ่งก่อสร้าง,องค์ประกอบ [Nontri]
 • /S T R AH1 K CH ER0/ [CMU]
 • (n) /str'ʌktʃər/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
intact
 • ซึ่งไม่เสียหาย: ซึ่งไม่บาดเจ็บ, สมบูรณ์ [Lex2]
 • (อินแทคทฺ') adj. ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่เสื่อมเสีย,ไม่ถูกกระทบกระเทือน,เหมือนเดิม. ###SW. intactness n. ###S. untorched [Hope]
 • (adj) ไม่ถูกแตะต้อง,ไม่บุบสลาย,ไม่เป็นอันตราย,ครบถ้วน [Nontri]
 • /IH2 N T AE1 K T/ [CMU]
 • (j) /'ɪnt'ækt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
livable
 • คุ้มค่าที่จะอยู่[Lex2]
 • น่าอยู่: เหมาะกับการอยู่อาศัย, สะดวกสบาย [Lex2]
 • เป็นเพื่อนกันได้: อยู่รวมกันได้ [Lex2]
 • (ไล'วะเบิล) adj. สะดวกสบาย, น่าอยู่, อยู่รวมกันได้, เป็นเพื่อนกันได้ ###SW. livableness, livability n. ###S. agreeable [Hope]
 • (adj) อยู่ได้,น่าอยู่,สะดวกสบาย [Nontri]
 • /L IH1 V AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /l'ɪvəbl/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top