ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Usually ( Y UW1 ZH AH0 W AH0 L IY0) when ( W EH1 N) he ( HH IY1) smelled ( S M EH1 L D) the ( DH AH0) land ( L AE1 N D) breeze ( B R IY1 Z),

he ( HH IY1) woke up ( W OW1 K AH1 P)... ... and ( AH0 N D) dressed ( D R EH1 S T) to ( T UW1) go to ( G OW1 T UW1) wake ( W EY1 K) the ( DH AH0) boy ( B OY1).

 


  

 
Usually
 • โดยปกติ: ตามปกติ, ตามธรรมดา [Lex2]
 • /Y UW1 ZH AH0 W AH0 L IY0/ [CMU]
 • /Y UW1 ZH AH0 L IY0/ [CMU]
 • (a) /j'uːʒəliː/ [OALD]
when
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • (a) /wɛn/ [OALD]
he
 • เขา (ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮี) pron. เขาผู้ชาย,คนนั้น,ใครก็ได้ n. ผู้ชาย,สัตว์ตัวผู้ [Hope]
 • (pro) เขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IY1/ [CMU]
 • (prp) /hiː/ [OALD]
smelled
 • /S M EH1 L D/ [CMU]
 • (v) /sm'ɛld/ [OALD]
  [smell]
 • ดมกลิ่น: ได้กลิ่น [Lex2]
 • ดมกลิ่น[Lex2]
 • กลิ่น[Lex2]
 • (สเมล) {smelt/smelled,smelling,smells} vt. ดม,ดมกลิ่น,ตรวจสอบ,สังเกต,สืบสาว,ทดสอบจากกลิ่น vi. ได้กลิ่น,กลิ่นฟุ้ง,มีกลิ่น,มีกลิ่นเหม็น,ปล่อยกลิ่น,มีร่องรอย,มีนัย, -Phr. (smell a rat สงสัย.) n. กลิ่น,ประสาทกลิ่น,นาสิกประสาท,ความสามารถในการดมกลิ่น,สิ่งที่ใช้ดมกลิ่น,การดมกลิ่น,รสชาด,อิทธิพล [Hope]
 • (n) การดมกลิ่น,กลิ่น [Nontri]
 • (vi,vt) ได้กลิ่น,ดม,มีกลิ่น,ส่งกลิ่น,ฟุ้ง,คลุ้ง [Nontri]
 • /S M EH1 L/ [CMU]
 • (v) /sm'ɛl/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
land
 • นำขึ้นบก[Lex2]
 • นำลงจอด (เครื่องบิน): บินลง, ร่อนลง, ลงสู่ [Lex2]
 • พื้นดิน: แผ่นดิน, ผืนดิน [Lex2]
 • พื้นที่ชนบท: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่ [Lex2]
 • พื้นที่ที่มีขอบเขต: อาณาบริเวณ [Lex2]
 • อสังหาริมทรัพย์: ที่ดิน [Lex2]
 • อาณาจักร: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต [Lex2]
 • |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen [LongdoDE]
 • |das, pl. Länder| ประเทศ [LongdoDE]
 • (แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์) ###S. soil,g [Hope]
 • (n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง [Nontri]
 • (vi) ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,เทียบท่า,ลงดิน [Nontri]
 • (vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง [Nontri]
 • /L AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /l'ænd/ [OALD]
breeze
 • สายลมที่พัดเบาๆ[Lex2]
 • เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว[Lex2]
 • (บรีซ) {breezed,breezing,breezes} n. ลมพัดเบา,งานเบา vt. พัดลมเบา,ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและง่ายดาย ###S. gale [Hope]
 • (n) ลมเฉื่อย [Nontri]
 • /B R IY1 Z/ [CMU]
 • (v) /br'iːz/ [OALD]
woke up
  [wake up]
 • ตื่นขึ้น: ตื่น [Lex2]
 • เริ่มเข้าใจ[Lex2]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
dressed
 • /D R EH1 S T/ [CMU]
 • (v) /dr'ɛst/ [OALD]
  [dress]
 • เครื่องแต่งกาย: เครื่องแต่งตัว, เสื้อชุดของผู้หญิง, ชุดติดกัน, ชุด [Lex2]
 • ตกแต่ง: ประดับ [Lex2]
 • ตัดแต่ง: แต่ง, เล็ม (ขนหรือผม) [Lex2]
 • ใส่เสื้อผ้า: แต่งตัว, แต่งกาย [Lex2]
 • (เดรส) {dressed,dressing,dresses} n. เครื่องแต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์ -adj. เกี่ยวกับเครื่องแต่งตัว,ต้องใช้เสื้อชุด vt.,vi. แต่งตัว,สวมเสื้อผ้า,ตกแต่ง,ประดับ,ทำแผล,ทายาและพันบาดแผล,ทายา,ตัด,เล็ม,แต่ง,จัดเป็นแนวตรง,ปรับพื้นดิน. -Phr. (dress up แต่งตัวให้สวยหร [Hope]
 • (n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด [Nontri]
 • (vt) แต่งกาย,สวมเสื้อผ้า,แต่ง,ประดับ,ทำแผล [Nontri]
 • /D R EH1 S/ [CMU]
 • (v) /dr'ɛs/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
go to
 • ไปยัง: เดินทางไปยัง, เคลื่อนไปยัง [Lex2]
 • นำไปถึง (สถานที่): พาไปสู่ [Lex2]
 • เข้าเรียน: เข้าร่วม [Lex2]
 • ขอความช่วยเหลือ[Lex2]
 • หายไปยัง (สถานที่)[Lex2]
 • สอบถาม: ขอความช่วยเหลือหรือข้อมูล [Lex2]
 • มอบให้: มอบ, มอบกับ [Lex2]
 • ประสบปัญหา[Lex2]
 • จัดอยู่ในอันดับ (สูงสุดหรือต่ำสุดของการแข่งขัน)[Lex2]
 • เข้าสู่สภาพของ (บางสิ่ง)[Lex2]
 • ช่วยสนับสนุน[Lex2]
 • รวมทั้งหมดเป็น: รวมเป็น, รวมได้ [Lex2]
wake
 • ปลุกให้ตื่น: ทำให้ตื่น [Lex2]
 • ตื่นนอน[Lex2]
 • ทำให้ตื่นตัว[Lex2]
 • ตื่นตัว[Lex2]
 • ทำให้รับรู้[Lex2]
 • รับรู้[Lex2]
 • เฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี[Lex2]
 • การเฝ้าศพก่อนฝังหรือทำพิธี[Lex2]
 • ร่องรอยทางน้ำที่เรือหรือสิ่งอื่นใดแล่นผ่านไป[Lex2]
 • ร่องรอยทางอากาศหลังจากเครื่องบินบินผ่านไป[Lex2]
 • ตำแหน่งหรือพื้นที่ด้านหลัง[Lex2]
 • ผลกระทบที่ตามมา[Lex2]
 • การพบปะพูดคุยกันหลังจากที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญผ่านไป โดยมากหมายถึง การไปชุมนุมกันที่บ้านของผู้ที่เสียชีวิตก่อนจะมีพิธีฝังศพ (โดยมักถูกอ้างว่ามีที่มาจาก การปลุกให้ผู้ตายมีชีวิตขึ้นมาอีก) เช่น A wake usually lasts 3 full days, afterwards on the 4th day the funeral takes place. [LongdoEN]
 • (เวค) {waked/woke,waking,wakes} vi. ตื่น,ตื่นนอน,ตื่นตัว,สำนึกตัว vt. ทำให้ตื่น,ปลุกให้ตื่น,กวน,ปลุกเร้า,เฝ้าคอย,เฝ้าศพ,อยู่ยาม n. การรอคอย,การอยู่ยาม,การเฝ้าศพ ###SW. waker n. ###S. watch vigil [Hope]
 • (n) ร่องรอย,ทางเดิน,ทางผ่าน,การรอคอย,การอยู่ยาม [Nontri]
 • (vi,vt) ปลุก,ทำให้ตื่น,กวน,อยู่ยาม,เฝ้าศพ,สำนึกตัว [Nontri]
 • /W EY1 K/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪk/ [OALD]
boy
 • เด็กชาย: พ่อหนู, เด็กผู้ชาย [Lex2]
 • บ๋อย: บริกร [Lex2]
 • เด็กผู้ชาย [LongdoEN]
 • (บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก ###S. youngster [Hope]
 • (n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน [Nontri]
 • /B OY1/ [CMU]
 • (n) /b'ɔɪ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top