ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

They ( DH EY1) offer ( AO1 F ER0) a ( AH0) glimpse ( G L IH1 M P S) of ( AH1 V) what ( W AH1 T) our ( AW1 ER0) Earth ( ER1 TH) was ( W AA1 Z) like ( L AY1 K) at ( AE1 T) its ( IH1 T S) birth ( B ER1 TH),

molten ( M OW1 L T AH0 N) rock ( R AA1 K) surging ( S ER1 JH IH0 NG) from ( F R AH1 M) the ( DH AH0) depths ( D EH1 P TH S),

solidifying ( S AH0 L IH1 D AH0 F AY2 IH0 NG),

cracking ( K R AE1 K IH0 NG),

blistering ( B L IH1 S T ER0 IH0 NG) or ( AO1 R) spreading ( S P R EH1 D IH0 NG) in ( IH0 N) a ( AH0) thin ( TH IH1 N) crust ( K R AH1 S T),

before ( B IH0 F AO1 R) falling ( F AA1 L IH0 NG) dormant ( D AO1 R M AH0 N T) for ( F AO1 R) a ( AH0) time ( T AY1 M).

 


  

 
They
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
offer
 • เสนอเพื่อให้พิจารณา[Lex2]
 • อาสา: แสดงความเต็มใจ [Lex2]
 • เสนอราคา[Lex2]
 • บูชา (ทางศาสนา)[Lex2]
 • ข้อเสนอ: สิ่งที่เสนอ [Lex2]
 • ราคาที่ลดลง[Lex2]
 • (ออฟ'เฟอะ) v.,n. (การ) เสนอ,กล่าวว่าจะยกให้,มอบ,ถวาย,ให้,เสนอราคา,บอกราคา,บอกขาย,ขอแต่งงาน,แสดง,ทำให้ปรากฎ,ประมูล,บูชา ###SW. offerer n. offeror n. [Hope]
 • (n) คำขอ,ข้อเสนอ,การยกให้,การเสนอ,การถวาย [Nontri]
 • /AO1 F ER0/ [CMU]
 • (v) /'ɒfər/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
glimpse
 • เหลือบมอง: เหลือบดู, ชำเลือง, ชายตามอง [Lex2]
 • (กลิมซฺ) n. การมองแวบเดียว,การปรากฎขึ้นแวบเดียว,ความคิดชั่วขณะ,การสะดุดใจ,แสงริบหรี่. v. มองแวบเดียว. ###S. glance,inkling [Hope]
 • (n) การมองผาด,การเห็นแวบหนึ่ง,การมองผ่าน,การมองปราด [Nontri]
 • (vi) มองผาด,เห็นแวบหนึ่ง,มองผ่าน,มองปราด [Nontri]
 • /G L IH1 M P S/ [CMU]
 • (v) /gl'ɪmps/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
what
 • อะไร[Lex2]
 • อะไร: อันไหน; สิ่งไหน [Lex2]
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • มากเท่าที่[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น[Lex2]
 • คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ[Lex2]
 • อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)[Lex2]
 • (วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ [Hope]
 • (adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร [Nontri]
 • (pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด [Nontri]
 • /W AH1 T/ [CMU]
 • /HH W AH1 T/ [CMU]
 • (j) /wɒt/ [OALD]
our
 • ของเรา[Lex2]
 • (เอา'เออะ) pron. ของเรา [Hope]
 • (adj) ของพวกเรา,ของเรา [Nontri]
 • /AW1 ER0/ [CMU]
 • /AW1 R/ [CMU]
 • (j) /'auər/ [OALD]
Earth
 • พื้นดิน: ธรณี, ดิน, ปฐพี, ที่ดิน [Lex2]
 • มนุษย์: มวลมนุษย์, คนที่อาศัยอยู่บนโลก [Lex2]
 • โลก: โลกมนุษย์ [Lex2]
 • (เอิร์ธ) n. โลก,ดิน,ปฐพี,มวลมนุษย์,สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลก,โลกีย์ [Hope]
 • (n) โลก,พื้นดิน,ปฐพี,พื้นพสุธา,พื้นโลก [Nontri]
 • /ER1 TH/ [CMU]
 • (v) /'ɜːʳth/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
like
 • เช่น: ดังเช่น, ตัวอย่างเช่น [Lex2]
 • เท่ากัน: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน [Lex2]
 • น่าจะเป็นไปได้: เป็นไปได้, เหมือนว่าจะ [Lex2]
 • ประเภทเดียวกัน: จำพวกเดียวกัน [Lex2]
 • เป็นลักษณะเฉพาะ: ลักษณะพิเศษ [Lex2]
 • เหมือนกัน: คล้ายกัน, อย่างเดียวกัน [Lex2]
 • เหมือนกับ: เหมือนกันกับ, คล้ายกันกับ [Lex2]
 • ชอบ: นิยม, พอใจ, ถูกใจ, ชื่นชอบ [Lex2]
 • ต้องการ: ปรารถนา [Lex2]
 • เหมือน[Lex2]
 • (ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา [Hope]
 • (adj) เหมือนกัน,คล้ายกัน,เช่นเดียวกัน,อย่างเดียวกัน [Nontri]
 • (vt) ชอบ,พอใจ,ต้องการ,สมัครใจ,ถูกใจ,ปรารถนา,อยาก [Nontri]
 • /L AY1 K/ [CMU]
 • (v) /laɪk/ [OALD]
at
 • เข้าร่วม[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ณ เวลา: ในช่วงเวลา [Lex2]
 • ด้วย (ความเร็ว)[Lex2]
 • ที่[Lex2]
 • ในลักษณะ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • (เอที) เป็นคำย่อที่บริษัทไอบีเอ็มนำมาใช้แทนคำว่า advanced technology ซึ่งแปลว่า เทคโนโลยีขั้นสูงนั่นเอง เมื่อสมัยที่ไอบีเอ็มผลิตเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่ใช้ชิปหมายเลข 80286 ได้ตั้งชื่อคอมพิวเตอร์ที่ออกสู่ตลาดรุ่นนั้นว่า " IBM AT " [Hope]
 • (pre) ที่,ณ [Nontri]
 • /AE1 T/ [CMU]
 • (in) /æt/ [OALD]
its
 • ของมัน[Lex2]
 • (อิทซฺ) pron. ของมัน. ดูitself [Hope]
 • (adj) ของมัน [Nontri]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (j) /'ɪts/ [OALD]
birth
 • การเกิด[Lex2]
 • ต้นกำเนิด: จุดเริ่มต้น [Lex2]
 • (เบิร์ธ) n. การเกิด,การคลอด,การออกลูก,การสืบสายเลือด,การอุบัติขึ้น -Phr. (give birth to คลอด,ให้กำเนิด) ###S. nativity [Hope]
 • (n) การเกิด,การอุบัติ,การคลอด,การให้กำเนิด [Nontri]
 • /B ER1 TH/ [CMU]
 • (n) /b'ɜːʳth/ [OALD]
molten
 • ซึ่งหลอมละลาย: ซึ่งหลอมเหลว [Lex2]
 • (โมล'เทิน) adj. หลอมเหลว [Hope]
 • (vt) pp ของ melt [Nontri]
 • /M OW1 L T AH0 N/ [CMU]
 • (v) /m'ɒultən/ [OALD]
  [melt]
 • ละลาย: หลอมละลาย [Lex2]
 • ้ละลาย: ทำให้ละลาย, หลอมละลาย [Lex2]
 • เลือนหาย: ค่อยๆ จางหายไป [Lex2]
 • ใจอ่อนลง[Lex2]
 • ทำให้ใจอ่อนลง[Lex2]
 • สิ่งที่หลอมละลาย: ปริมาณสิ่งที่ละลาย [Lex2]
 • (เมลทฺ) {melted,melted/molten,melting,melts} vi.,vt. (ทำให้) ละลาย,หลอม,สูญไป,ผ่านไป,เปลี่ยนเป็น,ใจอ่อน. n. การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมเหลว ###S. fuse [Hope]
 • (vi,vt) หลอมเหลว,ละลาย,สูญไป [Nontri]
 • /M EH1 L T/ [CMU]
 • (v) /m'ɛlt/ [OALD]
rock
 • หิน: ก้อนหิน, โขดหิน [Lex2]
 • ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี[Lex2]
 • เพชร: เพชรพลอย [Lex2]
 • โยก: โล้, แกว่ง, เขย่า [Lex2]
 • ทำให้ตกใจ: ทำให้สั่นสะเทือน [Lex2]
 • การโยก: การแกว่ง, การเขย่า [Lex2]
 • ดนตรีร็อค[Lex2]
 • |der, pl. Röcke| กระโปรง [LongdoDE]
 • (รอค) n. หิน,โขดหิน,ก้อนหิน,หินโสโครก,อันตราย,ภัยพิบัติ,รากฐานอันมั่นคง,เพชร,พลอย vi.,vt.,n. (การ) โยก,แกว่ง,ไกว,เขย่า,ทำให้สั่นสะเทือน,ร่อนแร่,โคลงเคลง,ปลอบโยน adj. โยกไปมา -Phr. (on the rocks สู่ความหายนะสู่ภัยพิบัติ,ล้มละลาย,ไม่มีเงิน) [Hope]
 • (n) เพชรพลอย,หิน [Nontri]
 • (vi,vt) โคลงเคลง,เซ,เขย่า,แกว่ง,ไกว,โยก [Nontri]
 • /R AA1 K/ [CMU]
 • (v) /r'ɒk/ [OALD]
surging
 • /S ER1 JH IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʳʤɪŋ/ [OALD]
  [surge]
 • ขึ้นๆลงๆ: เป็นระลอก, ซัดไปมา [Lex2]
 • เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว: เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน [Lex2]
 • ลักษณะขึ้นๆลงๆ: การกระเพื่อมขึ้นลง, การแกว่งไปมา [Lex2]
 • การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว: การเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน [Lex2]
 • การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน[Lex2]
 • (เซิร์จฺ) n. คลื่นแรง,คลื่นยักษ์,ลักษณะขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรง,คลื่นรบกวนมาก,การวน vi. ขึ้น ๆ ลง ๆ ,กระเพื่อม,พล่าน,ซัดไปมา,โซเซ,เป็นระลอก,เพิ่ม,ขึ้นอย่างฉับพลัน,แกว่งไปมาอย่างรุนแรง,รวน [Hope]
 • (n) การรวน,ลูกคลื่น,การเซ,การไถล,การกระเพื่อม [Nontri]
 • (vi) เป็นระลอก,ขึ้นๆลงๆ,ซัดไปมา,รวน,เซ,กระเพื่อม [Nontri]
 • /S ER1 JH/ [CMU]
 • (v) /s'ɜːʳʤ/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
depths
 • /D EH1 P TH S/ [CMU]
 • (n) /d'ɛpths/ [OALD]
  [depth]
 • ความเข้มของสี[Lex2]
 • ความรู้ความสามารถ[Lex2]
 • ความลึก[Lex2]
 • ความลึกซึ้ง: ความรู้สึกซาบซึ้ง, ความรู้สึกสุดซึ้ง, ความซึมซาบ [Lex2]
 • ส่วนที่ลึกที่สุด: ส่วนที่รุนแรงที่สุด [Lex2]
 • เสียงต่ำ: ระดับเสียงต่ำ [Lex2]
 • (เดพธฺ) n. ความลึก,ความซับซ้อน,ความรุนแรง,ความคิดลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความต่ำของระดับเสียง,ส่วนลึก, -Phr. (in depth อย่างยิ่ง,เต็มที่) adj. มาก,ละเอียด ###S. bottom ###A. surface [Hope]
 • (n) ความลึก,ความลึกซึ้ง,ความเข้มข้น,ความรุนแรง,ส่วนลึก [Nontri]
 • /D EH1 P TH/ [CMU]
 • (n) /d'ɛpth/ [OALD]
solidifying
 • /S AH0 L IH1 D AH0 F AY2 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /s'əl'ɪdɪfaɪɪŋ/ [OALD]
  [solidify]
 • กลายเป็นของแข็ง[Lex2]
 • ทำให้เป็นของแข็ง: ทำให้แข็งตัว [Lex2]
 • รวมกันเป็นปึกแผ่น: ทำให้เป็นปึกแผ่น [Lex2]
 • (ซะลิด'ดะไฟ) vt.,vi. ทำให้เป็นของแข็ง,กลายเป็นของแข็ง, ###SW. solidifiable adj. solidification n. solidifier n. ###S. harden [Hope]
 • (vi) เป็นปึกแผ่น,แข็ง,เป็นผลึก [Nontri]
 • (vt) ทำให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน,ทำให้แข็ง [Nontri]
 • /S AH0 L IH1 D AH0 F AY2/ [CMU]
 • (v) /s'əl'ɪdɪfaɪ/ [OALD]
cracking
 • การแตกร้าว[Lex2]
 • อย่างรุนแรง: อย่างที่สุด, อย่างมากที่สุด [Lex2]
 • สุดยอด: เจ๋ง [Lex2]
 • (แครค'คิง) n. การแตก,การแตกแยก,รอยแตก adv. อย่างยิ่ง,อย่างผิดปกติ adj. ฉลาด,หลักแหลม -Id. (get cracking เริ่ม) [Hope]
 • /K R AE1 K IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /kr'ækɪŋ/ [OALD]
  [crack]
 • กะเทาะออก[Lex2]
 • การหวด[Lex2]
 • ความอ่อนแอ: ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง [Lex2]
 • คำเหน็บแนม[Lex2]
 • ดีเยี่ยม[Lex2]
 • แตกร้าว[Lex2]
 • แตกละเอียด[Lex2]
 • ถอดรหัส[Lex2]
 • ทำให้กะเทาะออก[Lex2]
 • ทำให้แตกร้าว[Lex2]
 • ทำให้แตกละเอียด[Lex2]
 • ทำให้ล้มเหลว[Lex2]
 • ร่อง[Lex2]
 • รอยแตก: รอยกระเทาะ [Lex2]
 • ล้มเหลว[Lex2]
 • เสียงแตกเปรี้ยงๆ[Lex2]
 • หวด: ตีอย่างแรง [Lex2]
 • (แครค) {cracked,cracking,cracks} vi. มีเสียงดังเฟี้ยว (สะบัดแส้) ,มีเสียงแครก ๆ ,มีเสียงแตกดังเปรี้ยง ๆ ,ระเบิดแตก,ตีให้แตก,ทุบ,ต่อย,สลายตัว (เนื่องจากถูกความร้อน) ,คุยโว vt. ทำให้เกิดเสียงดังเปรี้ยง,ทำให้แตกร้าว,กล่าว,บอก. ###SW. crack a crib บุกเข [Hope]
 • (vt) กะเทาะ,ทำให้แตก [Nontri]
 • /K R AE1 K/ [CMU]
 • (v) /kr'æk/ [OALD]
blistering
 • ซึ่งเป็นแผลพอง[Lex2]
 • /B L IH1 S T ER0 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /bl'ɪstərɪŋ/ [OALD]
  [blister]
 • ทำให้เกิดฟองอากาศที่เกิดบนสีที่ทาหรือบนยาง[Lex2]
 • พอง: โป่ง, บวม, ปูด, เป็นตุ่ม [Lex2]
 • แผลผุพอง[Lex2]
 • แผลพุพอง [LongdoEN]
 • ทำให้เจ็บปวด (อย่างกับเป็นแผลพุพอง) [LongdoEN]
 • (บลิส'เทอะ) n. เม็ดพุพอง,ฟอง,ยารักษาโรคผิวหนังพุพอง,ที่ครอบ -v. ทำให้ผิวหนังพุพอง,ทำให้เม็ดพุพอง,ที่ครอบ vi. เป็นเม็ดพุพอง,เป็นฟอง ###S. bleb [Hope]
 • (n) เม็ดพุพอง [Nontri]
 • (vi) เป็นเม็ดพุพอง [Nontri]
 • /B L IH1 S T ER0/ [CMU]
 • (v) /bl'ɪstər/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
spreading
 • /S P R EH1 D IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /spr'ɛdɪŋ/ [OALD]
  [spread]
 • ทำให้กระจาย: แพร่หลาย, แพร่กระจาย [Lex2]
 • กระจายไปทั่ว: แพร่กระจาย [Lex2]
 • การกระจาย: การแพร่กระจาย [Lex2]
 • ระยะห่าง: ระยะกว้าง [Lex2]
 • ผ้าปู (เตียง, โต๊ะ)[Lex2]
 • อาหารที่ใช้ทาขนมปัง[Lex2]
 • ซึ่งแพร่กระจาย[Lex2]
 • (สเพรด) {sprea,spread,spreading,spreads} vt.,vi.,n. (การ) แผ่,แพร่,กระจาย,กาง,คลี่,ปู,ละเลง,ทา,ทำให้กระจาย,แยกออก,ยึดออก,ลาม,ซึม,ผืนแผ่นดินอันกว้างใหญ่,น่านน้ำอันกว้างใหญ่,ผ้าปู,ฟาร์ม,ไร่นา. ###SW. spreadable adj. -S... [Hope]
 • (n) ระยะกว้าง,ผ้าปู,การแผ่,การกระจาย,การคลี่ [Nontri]
 • /S P R EH1 D/ [CMU]
 • (v) /spr'ɛd/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
thin
 • บาง[Lex2]
 • ผอมบาง: บาง, บอบบาง, เรียวเล็ก [Lex2]
 • น้อย: เบาบาง, มีประปราย [Lex2]
 • เจือจาง: ที่มีน้ำผสมอยู่มาก, เหลว, ไม่เข้มข้น [Lex2]
 • เบา: ที่มีน้ำหนักน้อย [Lex2]
 • ที่สามารถมองผ่านไปได้: บาง, ที่มองทะลุได้ [Lex2]
 • แผ่วเบา: ที่มีเสียงเบา [Lex2]
 • (สี) ซีด: (สี) จาง, ไม่มีสี [Lex2]
 • ที่ไม่น่าเชื่อถือ[Lex2]
 • อย่างบาง[Lex2]
 • บางลง: น้อยลง [Lex2]
 • ทำให้น้อยลง: ทำให้เล็กลง, ทำให้เบาบาง [Lex2]
 • (ธิน) adj.,adv.,vt.,vi. (ทำให้หรือกลายเป็น) บาง,ผอม,น้อย, (เลี้ยง) เล็ก,อ่อน,จาง,ซีด,ใส,กระจัดกระจาย,ขาดส่วนสำคัญ,ไม่มีสี. ###SW. thinly adv. thinness n. ###S. slim,skinny [Hope]
 • (adj) บาง,ผอม,น้อย,จาง,ซีด,ใส [Nontri]
 • /TH IH1 N/ [CMU]
 • (v) /th'ɪn/ [OALD]
crust
 • ขนมปังป่น[Lex2]
 • คลุมด้วยเปลือก[Lex2]
 • ทำให้เป็นเปลือกแข็ง[Lex2]
 • เป็นเปลือกแข็ง[Lex2]
 • เปลือก[Lex2]
 • เปลือกขนมปัง[Lex2]
 • เปลือกโลก[Lex2]
 • พฤติกรรมที่หยาบคาย[Lex2]
 • เงิน[Lex2]
 • (ครัสทฺ) {crusted,crusting,crusts} n. เปลือกขนมปัง,เปลือกนอก,เปลือกหอย,กระดอง,สะเก็ดแผลหรือสะเก็ดผิวหนัง,เปลือกตะกอนในเหล้าองุ่น,ความหน้าด้าน. vt. คลุมไปด้วยเปลือก,กลายเป็นเปลือก vi. เกาะเป็นเปลือก ###S. coating [Hope]
 • (n) เปลือกขนมปัง,กระดอง,เปลือกหอย,สะเก็ดแผล [Nontri]
 • /K R AH1 S T/ [CMU]
 • (v) /kr'ʌst/ [OALD]
before
 • ก่อน[Lex2]
 • ก่อนหน้านี้เมื่อ[Lex2]
 • เร็วกว่า[Lex2]
 • ก่อนหน้านี้[Lex2]
 • อยู่หน้า: หน้า, ตรงหน้า [Lex2]
 • อยู่ข้างหน้า: อยู่หน้า [Lex2]
 • (บิฟอร์') adv.,prep.,conj. ก่อน,ก่อนหน้า,อยู่หน้า,หน้า,ตรงหน้า,กว่า,ในอนาคต,คอยอยู่,ภายใต้อิทธิพลของ ###S. ahead [Hope]
 • (adv) ก่อน,อยู่หน้า,ข้างหน้า [Nontri]
 • (con) ก่อน,ข้างหน้า,ในอนาคต [Nontri]
 • (pre) ก่อน,ตรงหน้า,ข้างหน้า,หน้า [Nontri]
 • /B IH0 F AO1 R/ [CMU]
 • /B IY2 F AO1 R/ [CMU]
 • (a) /b'ɪf'ɔːr/ [OALD]
falling
 • ความล้มเหลว: การพังพินาศ, ความล่มจม [Lex2]
 • /F AA1 L IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːlɪŋ/ [OALD]
  [fall]
 • สะดุดล้ม: เดินโซเซจนล้ม [Lex2]
 • ร่วง: ตก, ล้ม, หล่น [Lex2]
 • ตกลง: ต่ำลง, ลดลง, น้อยลง [Lex2]
 • สูญเสีย (ทางวรรณคดี): ตาย, โดนยิง [Lex2]
 • มีขึ้น: จัดขึ้น [Lex2]
 • แพ้: ถูกโค่นล้ม, โดนยึดอำนาจ [Lex2]
 • การตก: การร่วง, การหล่น [Lex2]
 • การลดลง: การลดต่ำลง, ความตกต่ำ, การเสื่อม [Lex2]
 • ฤดูใบไม้ร่วง[Lex2]
 • (ฟอล) {fell,fallen,falling,falls} vi. ตก,ร่วง,หล่น,ล้ม,ลด,ถอย,เหินห่าง,สูญเสีย,ตาย,พังลง,เสื่อม, (แสง) ส่อง,เกิดปรากฎ,กลายเป็น,ผิดหวัง,เคลื่อนลง. vt. ล้ม (ต้นไม้) -Phr. (fall short ไม่เพียงพอ) . -Phr. (all due ถึงกำหนด) . -n. การตก,การร่วง,การลด,การถอย,การเ [Hope]
 • (n) การตก,การร่วงหล่น,ความเสื่อม,การล้ม,ฤดูใบไม้ร่วง,น้ำตก [Nontri]
 • (vi) ตก,หล่น,ร่วง,เคลื่อนลง,เกิดขึ้น,ปรากฏ,หกล้ม,ตาย,ผิดหวัง [Nontri]
 • /F AO1 L/ [CMU]
 • /F AA1 L/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːl/ [OALD]
dormant
 • ซึ่งหยุดการเจริญเติบโตชั่วคราว: ซึ่งหยุดกิจกรรมชั่วคราว [Lex2]
 • (ดอร์'เมินทฺ) adj. อยู่เฉย ๆ ,ไม่เคลื่อนที่,สงบ,ซึ่งซ่อนหรือนอนอยู่ภายใน,แฝง,ไม่เปิดเผย,ยังไม่ระเบิด (ภูเขาไฟ) ###SW. dormancy n. ดูdormant ###S. quiet,inactive ,static [Hope]
 • (adj) ไม่เคลื่อนที่,นอนอยู่,คงที่,อยู่เฉยๆ,สงบเงียบ [Nontri]
 • /D AO1 R M AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /d'ɔːmənt/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
time
 • การลงโทษจำคุก[Lex2]
 • เวลา: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของบุคคล[Lex2]
 • ฤดูกาล[Lex2]
 • ครั้ง: เที่ยว, หน, คราว [Lex2]
 • จังหวะของดนตรี[Lex2]
 • เวลาที่ทำงาน[Lex2]
 • ค่าจ้าง[Lex2]
 • จับเวลา[Lex2]
 • กำหนดเวลา[Lex2]
 • ตั้งเวลา[Lex2]
 • (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา [Hope]
 • (n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
 • (vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา [Nontri]
 • /T AY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'aɪm/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top