ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Then ( DH EH1 N) the ( DH AH0) engineers ( EH1 N JH AH0 N IH1 R Z) show up ( SH OW1 AH1 P),

they ( DH EY1) stand around ( S T AE1 N D ER0 AW1 N D),

they ( DH EY1) argue about ( AA1 R G Y UW0 AH0 B AW1 T) drainage ( D R EY1 N AH0 JH),

foundations ( F AW0 N D EY1 SH AH0 N Z),

codes ( K OW1 D Z),

exact ( IH0 G Z AE1 K T) specifications ( S P EH2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z),

fences ( F EH1 N S IH0 Z) four ( F AO1 R) kilometers ( K AH0 L AA1 M AH2 T ER0 Z) long ( L AO1 NG),

1 ,

200 kilograms ( K IH1 L AH0 G R AE2 M Z) of ( AH1 V) barbed ( B AA1 R B D) wire ( W AY1 ER0),

 


  

 
Then
 • ในขณะนั้น[Lex2]
 • หลังจากนั้น: แล้ว, จากนั้น, ต่อจากนั้น [Lex2]
 • ดังนั้น: ฉะนั้น, ถ้าเช่นนั้น [Lex2]
 • นอกจากนี้: ยิ่งกว่านี้ [Lex2]
 • ในตอนนั้น: ในขณะนั้น [Lex2]
 • เวลานั้น: ช่วงนั้น, ตอนนั้น [Lex2]
 • (เธน) adv. ดังนั้น,ในเวลานั้น,ถ้าเป็นเช่นนั้น,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น,ในกรณีนั้น,เพราะฉะนั้น,then and there ในขณะนั้นทันที. adj. เช่นนั้น,ดังนั้น. n. เวลานั้น [Hope]
 • (adj) ในครั้งนั้น,เช่นนั้น,ดังนั้น [Nontri]
 • (adv) เวลานั้น,ถัดมา,อีกประการหนึ่ง,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,นอกจากนั้น [Nontri]
 • (con) นอกจากนั้น,ดังนั้น,ต่อมา [Nontri]
 • /DH EH1 N/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
engineers
 • /EH1 N JH AH0 N IH1 R Z/ [CMU]
 • (v) /ˌɛnʤɪn'ɪəʳz/ [OALD]
  [engineer]
 • คนขับรถไฟ[Lex2]
 • วางแผน: กำหนดโครงสร้างของงาน, จัดโครงงาน [Lex2]
 • วิศวกร[Lex2]
 • (เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม ###SW. engineery n. ดูengineer ###S. inventor [Hope]
 • (n) วิศวกร,นายช่าง,ทหารช่าง [Nontri]
 • /EH1 N JH AH0 N IH1 R/ [CMU]
 • (v) /ˌɛnʤɪn'ɪəʳr/ [OALD]
show up
 • นำ/พาขึ้นไปข้างบน[Lex2]
they
 • พวกเขา[Lex2]
 • (เธ) pron. เขาเหล่านั้น,พวกเขา,บุคคลทั่วไป,ประชาชนทั่วไป [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย,พวกเขา [Nontri]
 • /DH EY1/ [CMU]
 • (prp) /ðɛɪ/ [OALD]
stand around
 • ยืนใกล้ๆ: ยืนเฉยๆ, ยืนนิ่งๆ, ยืนแถวๆ [Lex2]
argue about
 • โต้เถียงเรื่อง: เถียงกันเรื่อง, ทุ่มเถียงเรื่อง [Lex2]
drainage
 • การระบายน้ำ[Lex2]
 • (เดรน'นิจฺ) n. การระบายน้ำ,ระบบการระบายน้ำ [Hope]
 • (n) การระบายน้ำ,การถ่ายเทของเหลว [Nontri]
 • /D R EY1 N AH0 JH/ [CMU]
 • /D R EY1 N IH0 JH/ [CMU]
 • (n) /dr'ɛɪnɪʤ/ [OALD]
foundations
 • /F AW0 N D EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /f'aund'ɛɪʃənz/ [OALD]
  [foundation]
 • รากฐาน (ของสิ่งก่อสร้าง)[Lex2]
 • พื้นฐาน (ของความคิดหรือทฤษฎี)[Lex2]
 • แป้งรองพื้นก่อนแต่งหน้า (เครื่องสำอาง)[Lex2]
 • การก่อตั้ง: การสถาปนา [Lex2]
 • สถาบัน (ที่ก่อตั้งขึ้นมาจากกองทุน): มูลนิธิ, องค์กร, องค์การ, สมาคม [Lex2]
 • (เฟาเด'เชิน) n. รากฐาน,พื้นฐาน,การก่อ,การสร้าง,การสถาปนา,มูลนิธิ,กองทุนมูลนิธิ,ผู้ก่อตั้ง,คณะผู้ก่อตั้ง,เครื่องรัดลำตัวผู้หญิง. ###SW. foundationary adj. ###S. basis [Hope]
 • (n) การสถาปนา,รากตึก,รากฐาน,การสร้าง,มูลนิธิ,หลักฐาน,พื้นฐาน [Nontri]
 • /F AW0 N D EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /f'aund'ɛɪʃən/ [OALD]
codes
 • /K OW1 D Z/ [CMU]
 • (v) /k'ɒudz/ [OALD]
  [code]
 • เข้ารหัส: ใส่รหัส, ป้อนรหัส [Lex2]
 • เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • ถอดรหัสพันธุกรรม[Lex2]
 • ประมวลกฎหมาย[Lex2]
 • มาตรการ: กฎเกณฑ์, ระเบียบ, หลักเกณฑ์ [Lex2]
 • รหัส: เครื่องหมาย, สัญลักษณ์, ระบบสัญลักษณ์ [Lex2]
 • (โคด) {coded,coding,codes} n. ประมวลกฎหมาย,หลักเกณฑ์,รหัส,เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส,จัดเป็นรหัส ###S. rules [Hope]
 • (n) ประมวลกฎหมาย,อักษรลับ,สัญญาณลับ,รหัส [Nontri]
 • /K OW1 D/ [CMU]
 • (v) /k'ɒud/ [OALD]
exact
 • ต้องการ[Lex2]
 • ถูกต้องแม่นยำ[Lex2]
 • (อิดแซคทฺ') {exacted,exacting,exacts} adj. แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ. vt. บีบบังคับ,เรียกร้อง,ต้องการ. ###SW. exactable adj. ดูexact exacter n. ดูexact exactor n. ดูexact exactness n. ดูexact -S... [Hope]
 • (adj) แน่นอน,แน่ชัด,ถูกต้อง,เที่ยง,แม่นยำ [Nontri]
 • (vt) เกณฑ์เอามา,บีบบังคับ,ต้องการ [Nontri]
 • /IH0 G Z AE1 K T/ [CMU]
 • (v) /'ɪgz'ækt/ [OALD]
specifications
 • ข้อมูลจำเพาะ (มักปรากฏท้ายคู่มือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า) [LongdoEN]
 • /S P EH2 S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /spˌɛsɪfɪk'ɛɪʃənz/ [OALD]
  [specification]
 • ข้อจำกัด: การจำกัด [Lex2]
 • (สเพสซิฟิเค'เชิน) n. การเจาะจง,การกำหนดเฉพาะ,เกณฑ์,รายละเอียด,รายการ,โครงการ ###S. condition,detail [Hope]
 • (n) รายการ,การชี้เฉพาะ,รายละเอียด,การเจาะจง [Nontri]
 • /S P EH2 S IH0 F IH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /spˌɛsɪfɪk'ɛɪʃən/ [OALD]
fences
 • /F EH1 N S IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /f'ɛnsɪz/ [OALD]
  [fence]
 • รั้ว: กำแพง, ที่กั้น, สิ่งกีดขวาง [Lex2]
 • ผู้ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง): ผู้ซื้อหรือขายของที่โขมยมา [Lex2]
 • ล้อมรั้ว: กั้นรั้ว [Lex2]
 • ซื้อหรือขายของโจร (คำสแลง): ซื้อหรือขายของที่โขมยมา [Lex2]
 • พูดหลบหลีก: พูดเลี่ยง, เลี่ยงไม่ตอบคำถาม [Lex2]
 • โต้เถียง: โต้แย้ง [Lex2]
 • (เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว, [Hope]
 • (n) รั้ว,คอก,เพนียด,เครื่องกั้น [Nontri]
 • (vi) ฟันดาบ,พูดเลี่ยง,พูดหลบหลีก,ปัดป้อง [Nontri]
 • (vt) กั้นรั้ว,ล้อมคอก,กีดกั้น [Nontri]
 • /F EH1 N S/ [CMU]
 • (v) /f'ɛns/ [OALD]
four
 • สี่[Lex2]
 • จำนวนสี่[Lex2]
 • (ฟอร์,โฟร์) n.,adj. สี่ -Phr. (on all fours คลาน) . -Phr. (a fourเรือกรรเชียง4) . -Phr. (form foursจัดเป็น4แถว) [Hope]
 • (adj) สี่ [Nontri]
 • (n) สี่,เลขสี่,เครื่องยนตร์สี่สูบ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • (n) /f'ɔːr/ [OALD]
kilometers
 • /K AH0 L AA1 M AH2 T ER0 Z/ [CMU]
 • /K IH1 L AH0 M IY2 T ER0 Z/ [CMU]
long
 • กางเกงขายาว[Lex2]
 • ยาว (จำนวน, ความสูง, ระยะเวลา, ระยะทาง)[Lex2]
 • ยาวนาน: นาน, มีระยะนาน [Lex2]
 • ยาวนาน (อดีต, ความทรงจำ): นาน [Lex2]
 • ยืดยาว (รายการต่างๆ)[Lex2]
 • เวลานาน: เวลาที่ยาวนาน [Lex2]
 • ปรารถนา: อยากได้, รอคอย, ต้องการ [Lex2]
 • (ลอง) {longed,longing,longs} adj. ยาว,ไกล,นาน,ยาวนาน,ช้า,สูง,เสียงยาว n. ระยะเวลาอันยาวนาน,สิ่งที่ยาว,ผู้ลงทุนซื้อสินค้าเพื่อหวังกำไรจากราคาที่คาดว่าจะสูงขึ้น. vi. ปรารถนา,ใคร่จะ,อยาก -Phr. (before long ไม่ช้า) adv. ยาวนาน,ชั่ว,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้,ตลอด,ทั้ง,ไกล (as long as ตราบใดที่) [Hope]
 • (adj) ยาว,นาน,ไกล,ช้า [Nontri]
 • (vi) ปรารถนา,ใคร่ได้,อยากได้,ต้องการ [Nontri]
 • /L AO1 NG/ [CMU]
 • (v) /l'ɒŋ/ [OALD]
kilograms
 • /K IH1 L AH0 G R AE2 M Z/ [CMU]
 • (n) /k'ɪləgræmz/ [OALD]
  [kilogram]
 • กิโลกรัม[Lex2]
 • (me) (คิล'ละแกรม) n. 1000 กรัม [Hope]
 • (n) น้ำหนักเป็นกิโลกรัม [Nontri]
 • /K IH1 L AH0 G R AE2 M/ [CMU]
 • (n) /k'ɪləgræm/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
barbed
 • (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีเงี่ยงโค้งออก: (ตะขอหรือลูกศร) ที่มีลวดโค้งออก [Lex2]
 • /B AA1 R B D/ [CMU]
 • (j) /b'aːbd/ [OALD]
wire
 • ลวด: สายโลหะ [Lex2]
 • สายไฟ: สายไฟฟ้า, สายเคเบิล [Lex2]
 • โทรเลข[Lex2]
 • พันด้วยลวด: พันด้วยสายไฟหริอสายโลหะ [Lex2]
 • ต่อสายไฟ: เดินสายไฟ [Lex2]
 • ส่งโทรเลข[Lex2]
 • (ไว'เออะ) n. ลวด,สายไฟ,สายโลหะ,สายโทรเลข,โทรเลข,ระบบโทรเลข,สายชักใย,สายลวดของเครื่องดนตรีประเภทสาย (เช่น กีตาร์) ,สายเบ็ดตกปลา,สื่อสาร,เส้นปลายทางของกีฬาแข่งม้า vt. จัดให้ลวด (สายไห,สายโลหะ..) ผูกหรือพันด้วยสายลวด,ส่งโทรเลข vi. ส่งโทรเลข, [Hope]
 • (adj) ทำด้วยลวด,ทำจากลวด [Nontri]
 • (n) โทรเลข,สายใย,เส้นลวด,สายไฟ,สายเบ็ด [Nontri]
 • (vt) ส่งโทรเลข,ขึงลวด,ต่อสาย,ร้อย,ผูก [Nontri]
 • /W AY1 ER0/ [CMU]
 • /W AY1 R/ [CMU]
 • (v) /w'aɪər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top