ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) swabs ( S W AA1 B Z) from ( F R AH1 M) the ( DH AH0) glancing ( G L AE1 N S IH0 NG) blow ( B L OW1) to ( T UW1) the ( DH AH0) ulna contain ( K AH0 N T EY1 N) concrete ( K AH0 N K R IY1 T) aggregate ( AE1 G R AH0 G AH0 T), traces ( T R EY1 S AH0 Z) of ( AH1 V) dried ( D R AY1 D) algae ( AE1 L JH IY0) and ( AH0 N D) peregrine ( P EH1 R AH0 G R IY2 N) falcon ( F AE1 L K AH0 N) feces ( F IY1 S IY2 Z).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
swabs
 • /S W AA1 B Z/ [CMU]
 • (v) /sw'ɒbz/ [OALD]
  [swab]
 • สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับทำความสะอาดบาดแผล: สำลีหรือผ้าก็อซสำหรับซับแผลหรือทายา [Lex2]
 • ผ้าหรือวัสดุที่ใช้ทำความสะอาดลำกล้องปืน[Lex2]
 • ผ้าหรือฟองน้ำสำหรับถูพื้น[Lex2]
 • กะลาสีเรือ (คำสแลง)[Lex2]
 • ทำความสะอาดแผลด้วยสำลีหรือผ้าก็อซ: ซับหรือทาแผลด้วยสำลีหรือผ้าก็อซ [Lex2]
 • ทำความสะอาดพื้นด้วยผ้าหรือฟองน้ำ: ถูพื้นด้วยผ้าหรือฟองน้ำ [Lex2]
 • (สวอบ) n. ฟองน้ำ ผ้า สำลีหรือวัตถุซับอื่น ๆ ที่ใช้ซับแผลหรือทายาหรือซับพื้น,กลาสีเรือ,อินทรธนู. vt. ซับล้างหรือทา (ด้วย swab) ,เช็ด ลากหรือซับพื้นด้วย ###S. swob [Hope]
 • (n) เครื่องเช็ดล้าง,ไม้กวาด [Nontri]
 • (vt) เช็ดล้าง,กวาด,ซับล้าง [Nontri]
 • /S W AA1 B/ [CMU]
 • (v) /sw'ɒb/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
glancing
 • ซึ่งแฉลบไป: ซึ่งเบนไป [Lex2]
 • /G L AE1 N S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /gl'aːnsɪŋ/ [OALD]
  [glance]
 • ชำเลือง: ชายตามอง, แวบมอง, เหลือบดู [Lex2]
 • การชำเลือง: การเหลือบมอง, การแวบมอง [Lex2]
 • (กลานซฺ) vi.,vt. ชำเลืองมอง,มองแวบเดียว,มองผาด ๆ vt. ชำเลืองมอง,โฉบผ่านหน้า. ###SW. glancingly ###S. peek,graze [Hope]
 • (n) การชำเลือง,การมองผาด,การเหลียวดู [Nontri]
 • (vi) ชำเลืองดู,มองผาดๆ,เหลือบตาดู,ชายตามอง [Nontri]
 • /G L AE1 N S/ [CMU]
 • (v) /gl'aːns/ [OALD]
blow
 • พัด: โชย, รำเพย [Lex2]
 • สูดจมูก[Lex2]
 • เป่า: เป่าลม, พ่นลม [Lex2]
 • เป่า (แก้ว)[Lex2]
 • ลมแรง (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • การเป่า[Lex2]
 • ส่งจูบ[Lex2]
 • พลาดโอกาส (คำสแลง)[Lex2]
 • ระเบิด: ขาด, ไหม้ [Lex2]
 • เป่า (เครื่องดนตรี) ให้เกิดเสียง[Lex2]
 • ผลาญ (คำสแลง): ใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย [Lex2]
 • การตี: การต่อย [Lex2]
 • บาน: ทำให้บาน [Lex2]
 • (โบล) {blew,blown,blowing,blows} vi. เป่าลม,ทำให้เกิดกระแสลม,ผิวปาก,พ่นลมหายใจ,พ่นน้ำ,คุยโต,ระเบิดออก (ยางรถ) จากไป,วิ่งหน'vt. พัด,เป่าให้เคลื่อนไหว,เป่า (แก้ว) ,ทำให้โกรธ,ทำให้ระเบิด,ทำให้ (ม้า) เหนื่อยหอบ,ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย,ไปจาก -n. ลมแรง,พายุ,การเป่าลม,การต [Hope]
 • (n) การตี,การชก,การต่อย,การโจมตี,เสียงพัด [Nontri]
 • (vi,vt) พัด,เป่าลม,ผิวปาก,ตี,ชก,ต่อย [Nontri]
 • /B L OW1/ [CMU]
 • (v) /bl'ɒu/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
ulna
 • กระดูกแขนท่อนใน[Lex2]
 • กระดูกปลายแขนอันในอยูทางนิ้วก้อย [Hope]
 • (n) /'ʌlnə/ [OALD]
contain
 • จำกัด[Lex2]
 • จุ: บรรจุ [Lex2]
 • ประกอบด้วย[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • ยับยั้ง: ควบคุมความรู้สึก [Lex2]
 • (คันเทน') {contained,containing,contains} vt. บรรจุ,จุ,มี,ยับยั้ง,จำกัด,จำกัดวง [Hope]
 • (vt) บรรจุ,มีอยู่,จำกัดวง [Nontri]
 • /K AH0 N T EY1 N/ [CMU]
 • (v) /k'ənt'ɛɪn/ [OALD]
concrete
 • คอนกรีต[Lex2]
 • ทำจากคอนกรีต[Lex2]
 • ที่กลายเป็นของแข็ง[Lex2]
 • ที่เป็นรูปธรรม: ที่ทำให้เป็นจริงได้ [Lex2]
 • รูปธรรม: ที่สัมผัสจับต้องได้ [Lex2]
 • (คอน'ครีท) ฐconcreted,concreting,concretes} adj. ชัดแจ้ง,ซึ่งเห็นประจักษ์,มีตัวตน,เป็นรูปธรรม,จริง ๆ n. สิ่งที่เป็นรูปธรรม,สิ่งที่มีตัวตน,คอนกรีต,ดินที่แข็งเป็นก้อน. vt. วางคอนกรีต,ใส่คอนกรีต,ทำให้เกาะตัวแน่น,ทำให้แข็ง. ###SW. concreteness n. ด [Hope]
 • (adj) เป็นรูปธรรม,มีรูป,มีตัวตน,เห็นประจักษ์ [Nontri]
 • (n) คอนกรีต,ปูนซีเมนต์แข็ง [Nontri]
 • (vt) ทำให้แข็ง,วางคอนกรีต,สร้างด้วยคอนกรีต [Nontri]
 • /K AH0 N K R IY1 T/ [CMU]
 • /K AA1 N K R IY0 T/ [CMU]
 • (v) /k'ɒŋkriːt/ [OALD]
aggregate
 • ผลรวม: ผลรวบยอด, จำนวนรวมทั้งหมด [Lex2]
 • รวบรวม: รวมกัน [Lex2]
 • รวม: ที่เป็นจำนวนทั้งหมด [Lex2]
 • รวมยอด: รวมเป็นจำนวนเท่ากับ [Lex2]
 • ส่วนผสมของคอนกรีต[Lex2]
 • ส่วนผสมของแร่(หรือเศษหิน)ที่มีลักษณะคล้ายหิน[Lex2]
 • (แอก' กริเกท) adj.,n.,vt.,vi. รวมตัว, สิ่งที่รวมตัวกัน, ไหลไปรวมกัน, สรุป. [Hope]
 • (n) ผลรวม,ผลสรุป,ยอดรวม [Nontri]
 • (vt) รวบรวม,สรุป,ไหลไปรวมกัน [Nontri]
 • /AE1 G R AH0 G AH0 T/ [CMU]
 • /AE1 G R AH0 G EY0 T/ [CMU]
 • (n) /'ægrɪgət/ [OALD]
 • (v) /'ægrɪgɛɪt/ [OALD]
traces
 • /T R EY1 S AH0 Z/ [CMU]
 • /T R EY1 S IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /tr'ɛɪsɪz/ [OALD]
  [trace]
 • ร่องรอย: วี่แวว [Lex2]
 • จำนวนบางเบา: จำนวนเล็กน้อย [Lex2]
 • รอยเท้า[Lex2]
 • ทาง (ที่มนุษย์หรือสัตว์เดินผ่านไป)[Lex2]
 • การวาด: การร่างภาพ [Lex2]
 • การตามหา[Lex2]
 • ตามหา[Lex2]
 • ติดตาม: ตามรอย [Lex2]
 • สืบหาร่องรอย: สะกดรอย [Lex2]
 • ร่างคร่าวๆ: อธิบายคร่าวๆ [Lex2]
 • บังเหียน[Lex2]
 • (เทรส) n. สายบังเหียน,สายดึง,สายโยงม้ากับบังเหียน,รอย,ร่องรอย,รอยเท้า,รอยทาง,ทางเล็ก,รอยความทรงจำในสมอง (หรือengram) การลากเส้น,การวาดเล่น,ปริมาณเล็กน้อยมาก,รอยภาพโทรทัศน์,รอยบันทึก,จุดหรือเส้นที่ตัดกัน vt. ตามรอย,ติดตาม,สืบเสาะ,สืบสวน,สอบสวน,ลากเส้น,วางแผน [Hope]
 • (n) รอย,ซาก,สายพานลากรถ,สายบังเหียน [Nontri]
 • (vt) ลากเส้น,เขียน,วาด,คัดลอก,ติดตาม [Nontri]
 • /T R EY1 S/ [CMU]
 • (v) /tr'ɛɪs/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
dried
 • (ไดรดฺ) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ dry [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ dry [Nontri]
 • /D R AY1 D/ [CMU]
 • (v) /dr'aɪd/ [OALD]
algae
 • สาหร่าย (รูปพหูพจน์ของ alga)[Lex2]
 • /AE1 L JH IY0/ [CMU]
 • (n) /'ælʤiː/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
peregrine
 • ต่างแดน: ต่างชาติ, ต่างด้าว [Lex2]
 • ซึ่งท่องเที่ยวไป: ซึ่งเดินทางไป, ซึ่งอพยพไป [Lex2]
 • (adj) แปลก,ต่างแดน,ต่างถิ่น,ต่างด้าว,ต่างประเทศ [Nontri]
 • (n) เหยี่ยวนกเขาใหญ่ [Nontri]
 • /P EH1 R AH0 G R IY2 N/ [CMU]
falcon
 • นกเหยี่ยว[Lex2]
 • (ฟอล'เคิน) n. เหยี่ยว,เหยี่ยวล่านก. ###SW. falconine adj. [Hope]
 • (n) เหยี่ยวนกเขา [Nontri]
 • /F AE1 L K AH0 N/ [CMU]
 • (n) /f'ɔːlkən/ [OALD]
feces
 • อุจจาระ: ขี้, มูล, ของเสีย [Lex2]
 • (ฟี'ซีซ) n.,pl. อุจจาระ,มูล,กาก,ตะกอน,สิ่งปฏิกูล ###S. excrement [Hope]
 • /F IY1 S IY2 Z/ [CMU]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top