ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

The ( DH AH0) figure ( F IH1 G Y ER0) indicates ( IH1 N D IH0 K EY2 T S) approximately ( AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0) two ( T UW1) thirds ( TH ER1 D Z) of ( AH1 V) the ( DH AH0) freshmen ( F R EH1 SH M IH0 N) are ( AA1 R) indifferent ( IH2 N D IH1 F R AH0 N T) to ( T UW1) politics ( P AA1 L AH0 T IH2 K S).

 


  

 
The
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
figure
 • ตัวเลข: จำนวนเลข, จำนวนเต็ม [Lex2]
 • รูปภาพ: รูป, ภาพ, ภาพร่าง, ภาพเหมือน, งานศิลปะ, รูปปั้น [Lex2]
 • รูปร่าง: รูปทรง, ร่างกาย, ทรวดทรง, ส่วนสัด [Lex2]
 • บุคคลสำคัญ[Lex2]
 • บุคลิกภาพ: ลักษณะท่าทาง, บคลิกลักษณะ [Lex2]
 • การใช้อุปมาอุปมัย: ถ้อยคำสำนวนโวหาร, ความเปรียบ [Lex2]
 • เป็นส่วนสำคัญ: มีส่วนร่วม [Lex2]
 • คิดคำนวน: ประเมิน, คาดคะเน [Lex2]
 • จินตนาการ: ฝันถึง, นึกถึง, วาดรูป, วาดภาพ [Lex2]
 • (ฟิก'เกอะ) {figured,figuring,figures} n. รูปร่าง,รูปภายนอก,รูปหล่อ,รูปสลัก,ร่าง,ทรวดทรง,ภาพวาด,ตัวเลข,จำนวน,จำนวนเงิน,ราคา,เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,รูปแบบ,แบบแผน,อุปมาอุปไมย,แบบระบำ,แบบสำนวน vt. คำนวณ,แสดงออกเป็นรูป,สรุป,วาดภาพ,จินตนาการ,ประเมิน,คิด,คาดคะเน. [Hope]
 • (n) ตัวเลข,สถิติ,ภาพ,วิธีพูด,เครื่องหมาย,จำนวน,รูปร่าง,รูปสลัก,รูปหล่อ [Nontri]
 • (vt) นึก,คิด,กะ,ไตร่ตรอง,คำนวณ,แสดงเป็นรูป [Nontri]
 • /F IH1 G Y ER0/ [CMU]
 • (v) /f'ɪgər/ [OALD]
indicates
 • /IH1 N D IH0 K EY2 T S/ [CMU]
 • (v) /'ɪndɪkɛɪts/ [OALD]
  [indicate]
 • ชี้ทาง: บอกทาง, บ่งบอก, ชี้ให้เห็น [Lex2]
 • แสดง: ให้สัญญาณของ, บ่งบอกถึง, ระบุ [Lex2]
 • (อิน' ดะเคท) vt. ชี้บอก, ชี้แนะ, แสดง, ทำให้รู้. ###SW. indicatable, indicatory adj. ###S. betoken, imply) [Hope]
 • (vt) ชี้บอก,บ่งบอก,แสดง,ทำให้รู้ [Nontri]
 • /IH1 N D AH0 K EY2 T/ [CMU]
 • (v) /'ɪndɪkɛɪt/ [OALD]
approximately
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • /AH0 P R AA1 K S AH0 M AH0 T L IY0/ [CMU]
 • (a) /'əpr'ɒksɪmətliː/ [OALD]
two
 • จำนวนสอง[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสอง[Lex2]
 • สอง[Lex2]
 • (ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง [Hope]
 • (adj) สอง [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (n) /t'uː/ [OALD]
thirds
 • /TH ER1 D Z/ [CMU]
 • (n) /th'ɜːʳdz/ [OALD]
  [third]
 • เศษหนึ่งส่วนสาม: หนึ่งในสาม [Lex2]
 • อันดับที่สาม: ที่สาม, ชิ้นที่สาม, สิ่งที่สาม [Lex2]
 • เกียร์สาม: อัตราความเร็วที่สาม [Lex2]
 • บันไดเสียงที่สาม: เสียงระดับสาม [Lex2]
 • ซึ่งเป็นลำดับที่สาม: ซึ่งเป็นอันดับที่สาม [Lex2]
 • ที่สาม[Lex2]
 • (เธิร์ด) adj.,adv.,n. ที่สาม,-Phr. (third class ชั้นที่สาม,ชั้นถูกที่สุด) (ของรถไฟ,เครื่องบินหรืออื่น ๆ) [Hope]
 • (adj) ที่สาม [Nontri]
 • (n) 1 ใน 3,วันที่สาม [Nontri]
 • /TH ER1 D/ [CMU]
 • (n) /th'ɜːʳd/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
freshmen
 • /F R EH1 SH M IH0 N/ [CMU]
 • (n) /fr'ɛʃmən/ [OALD]
  [freshman]
 • น้องใหม่: น.ศ. ปีหนึ่งในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย [Lex2]
 • (เฟรช'เมิน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) นิสิตใหม่,นักศึกษาปีที่1,มือใหม่. ###SW. freshmanship n. -pl. freshmen [Hope]
 • (adj) เป็นปีแรก,ครั้งแรก,แรกเริ่ม [Nontri]
 • /F R EH1 SH M AH0 N/ [CMU]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
indifferent
 • ซึ่งเป็นกลาง: ซึ่งไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง, ซึ่งไม่ลำเอียง [Lex2]
 • ซึ่งไม่เอาใจใส่: ซึ่งไม่สนใจ [Lex2]
 • (อินดิฟ' เฟอเรินทฺ) adj. ไม่สนใจ, เมินเฉย, ไม่แยแส, ไม่ใยดี, ไม่ลำเอียง, ความเป็นกลางไม่ดีเท่าไร, ไม่สำคัญ, เป็นกลาง. -n. บุคคลผู้เมินเฉย. ###SW. indifferently adv. ###S. apathetic, ordinary ###A. concerned, avid) [Hope]
 • (adj) เฉยเมย,ไม่แยแส,ไม่สนใจ [Nontri]
 • /IH2 N D IH1 F R AH0 N T/ [CMU]
 • /IH2 N D IH1 F ER0 AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /'ɪnd'ɪfrənt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
politics
 • วิชาการเมือง: รัฐศาสตร์, ศิลปะการปกครองโดยรัฐ [Lex2]
 • การเมือง: กิจกรรมทางการเมือง, หลักการทางการเมือง, ข้อคิดเห็นทางการเมือง [Lex2]
 • เล่ห์เหลี่ยมทางการเมือง: ้อุบายทางการเมือง [Lex2]
 • (พอล'ลิทิคซฺ) n. การเมือง,รัฐศาสตร์,การใช้เล่ห์กระเทห์ในการแสวงหาตำแหน่งหรืออำนาจ. [Hope]
 • (n) การเมือง,รัฐศาสตร์,รัฐประศาสโนบาย,วิชาการปกครอง [Nontri]
 • /P AA1 L AH0 T IH2 K S/ [CMU]
 • (n) /p'ɒlɪtɪks/ [OALD]
  [politic]
 • ซึ่งมีไหวพริบ: เฉียบแหลม, ปราดเปรื่อง, สุขุม [Lex2]
 • ทำการรณรงค์ทางการเมือง[Lex2]
 • (พอล'ลิทิค) adj. ฉลาด,มีไหวพริบ,เฉียบแหลม,ปราดเปรื่อง,สุขุม,มีเล่ห์. [Hope]
 • (adj) รอบคอบ,ฉลาด,ปราดเปรื่อง,เฉียบแหลม,มีไหวพริบ [Nontri]
 • /P AA1 L AH0 T IH2 K/ [CMU]
 • (j) /p'ɒlɪtɪk/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top