ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Shower ( SH AW1 ER0) this ( DH IH1 S) land ( L AE1 N D),

Lord ( L AO1 R D),

with ( W IH1 DH) your ( Y AO1 R) blessing ( B L EH1 S IH0 NG).

 


  

 
Shower
 • การอาบน้ำฝักบัว[Lex2]
 • สถานที่หรืออุปกรณ์สำหรับอาบน้ำแบบฝักบัว: ฝักบัว [Lex2]
 • ช่วงเวลาที่มีฝน ลูกเห็บ หรือหิมะตก (ทางอุตุนิยมวิทยา)[Lex2]
 • ฝนตกปรอยๆ: หิมะปรอยๆ, ลูกเห็บตก, สิ่งที่ตกลงมาเหมือนฝน (เช่น ดาวตก, ผีพุ่งไต้, ลูกปืน) [Lex2]
 • งานเลี้ยงที่มีการให้ของขวัญ (โดยเฉพาะเป็นเกียรติแก่ผู้หญิงที่กำลังจะแต่งงานหรือมีลูก): งานเลี้ยงส่ง [Lex2]
 • อาบน้ำ(ฝักบัว)[Lex2]
 • สาด: ราด, ทำให้เปียก [Lex2]
 • สาด: เปียก [Lex2]
 • ให้อย่างมากมาย[Lex2]
 • ผู้จัดแสดง: ผู้แสดง, ผู้แสดงนิทรรศการ [Lex2]
 • (เชา'เออะ) n. ฝนหรือลูกเห็บหรือหิมะที่ตกลงมาปรอย ๆ ,การตกลงมาเป็นจำนวนมาก,การอาบน้ำโดยการใช้ฝักบัว ,ฝักบัว,ผู้แสดง,สิ่งที่แสดง vt. อาบน้ำด้วยฝักบัว,สาด,ราด,ให้อย่างมากมาย. vi. ฝนตกปรอย ๆ ,หิมะตกปรอย ๆ ,อาบน้ำฝัก-บัว. ###SW. showery n. [Hope]
 • (n) ฝักบัว,ห่าฝน,จำนวนมากมาย,การโปรย [Nontri]
 • (vi) ตกปรอยๆ,โปรยปราย,อาบน้ำฝักบัว [Nontri]
 • /SH AW1 ER0/ [CMU]
 • (v) /ʃ'auər/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
land
 • นำขึ้นบก[Lex2]
 • นำลงจอด (เครื่องบิน): บินลง, ร่อนลง, ลงสู่ [Lex2]
 • พื้นดิน: แผ่นดิน, ผืนดิน [Lex2]
 • พื้นที่ชนบท: พื้นที่ทำการเกษตร, พื้นที่ทำนาหรือไร่ [Lex2]
 • พื้นที่ที่มีขอบเขต: อาณาบริเวณ [Lex2]
 • อสังหาริมทรัพย์: ที่ดิน [Lex2]
 • อาณาจักร: ขอบเขตปกครอง, ดินแดน, เขต [Lex2]
 • |das| ชนบท เช่น auf dem Land wohnen [LongdoDE]
 • |das, pl. Länder| ประเทศ [LongdoDE]
 • (แลนดฺ) {landed,landing,lands} n. ที่ดิน,พื้นดิน,แผ่นดิน,ประเทศ,เขต,ดินแดนของประเทศ vt. ตั้งรกราก,นำไปสู่,ยึด,จับ,จับจอง,นำขึ้นบก. vi. ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,สู่ -Phr. (the land ที่ดินเกษตรชนบทอาชีพการเกษตรและการปศุสัตว์) ###S. soil,g [Hope]
 • (n) พื้นแผ่นดิน,ที่ดิน,ฝั่ง,บก,ภูมิประเทศ,ประเทศ,เมือง [Nontri]
 • (vi) ขึ้นบก,ขึ้นฝั่ง,เทียบท่า,ลงดิน [Nontri]
 • (vt) เอาขึ้นบก,เอาขึ้นฝั่ง,นำไปถึง,ตั้งรกราก,จับจอง [Nontri]
 • /L AE1 N D/ [CMU]
 • (v) /l'ænd/ [OALD]
Lord
 • ขุนนาง: สมาชิกของสภาขุนนาง [Lex2]
 • เจ้าของที่ดิน: เจ้าของคฤหาสน์, ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติ [Lex2]
 • เจ้านายผู้มีอำนาจปกครองแคว้น: พระยา, เจ้านาย, เจ้าเหนือหัว [Lex2]
 • ท่านลอร์ด (ใช้เรียกขุนนางที่มีบรรดาศักดิ์ระดับสูง)[Lex2]
 • บรรดาศักดิ์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในอังกฤษ[Lex2]
 • บรรดาศักดิ์อย่างเป็นทางการของพระในคริสตศาสนา[Lex2]
 • ผู้ทรงอิทธิพลในอาชีพ[Lex2]
 • พระเยซูคริสต์: พระผู้เป็นเจ้า [Lex2]
 • มีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ[Lex2]
 • (ลอร์ด) n. เจ้าศักดินา,ขุนนาง,เจ้าของที่ดิน,ท่านลอร์ด,สมาชิกสภาขุนนาง,ผู้นำในการค้า,เจ้านาย,เจ้าเหนือหัว,พระผู้เป็นเจ้า,พระเยซูคริสต์,ดาวนพเคราะห์ที่มีอิทธิพลครอบงำ. -interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ. vi. มีอำนาจหรืออิทธิพล,ตั้งตัวเป็นเจ้าเหนือหัว [Hope]
 • (n) ท่านลอร์ด,พระเจ้า,พระเยซูคริสต์ [Nontri]
 • (n) ขุนนาง,ผู้มีอำนาจเหนือ,เจ้าของคฤหาสน์,เจ้าของที่ดิน [Nontri]
 • (vt) บังคับบัญชา,ปกครอง,มีอำนาจเหนือ,มีอิทธิพล [Nontri]
 • /L AO1 R D/ [CMU]
 • (v) /l'ɔːd/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
blessing
 • สิ่งที่ทำให้ดีใจ: สิ่งที่ทำให้ผ่อนคลายหรือบรรเทาเบาบาง [Lex2]
 • การสวดให้พร: การให้พร [Lex2]
 • การเห็นด้วย[Lex2]
 • (เบลส'ซิง) n. การให้พร,การทำให้ศักดิ์สิทธิ์,ผลประโยชน์,ความกรุณา,ของขวัญ,สิ่งทำให้โชคดีหรือมีความสุข,การสรรเสริญบารมี,การบูชา,การเห็นด้วย ###S. grace,benediction [Hope]
 • (n) พร,การอวยพร,การประสาทพร [Nontri]
 • /B L EH1 S IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /bl'ɛsɪŋ/ [OALD]
  [bless]
 • ทำให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์[Lex2]
 • อวยพร: อำนวยพร, ให้พร [Lex2]
 • (เบลส) {blessed/blest,blessed/blest,blessing,blesses} vt. อวยพร,ให้ศีลให้พร,ให้เจริญ,ให้มีความสุข,สรรเสริญ,ให้ศักดิ์สิทธิ์,ขีดกากบาทบนหน้าอกตัวเอง,อธิษฐานให้พระเจ้าให้พรแก่,ประสาทพร,คุ้มครอง,ปกป้อง,สาปแช่ง ###SW. blesser n. คำที่มีความหมาย [Hope]
 • (vt) อวยพร,ประสาทพร,ทำให้เป็นสุข [Nontri]
 • /B L EH1 S/ [CMU]
 • (v) /bl'ɛs/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top