ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Reason ( R IY1 Z AH0 N) for ( F AO1 R) separation ( S EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N)/Too ( T UW1) lavish ( L AE1 V IH0 SH) selfish ( S EH1 L F IH0 SH) I'm ( AY1 M) here ( HH IY1 R) to ( T UW1) deliver ( D IH0 L IH1 V ER0)

 


 
Reason
 • เหตุผล: มูลเหตุ [Lex2]
 • ความมีเหตุผล[Lex2]
 • สติ: สติสัมปชัญญะ [Lex2]
 • การใช้เหตุผล: การให้เหตุผล [Lex2]
 • คิดอย่างมีเหตุผล[Lex2]
 • ชี้แจงเหตุผล[Lex2]
 • (รี'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ความสำนึก,การพิจารณาที่ดี,จิตปกติ,ความพอควร,ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล,ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล,คิดคำนวณในใจ,สรุป,ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ) ###SW. reasoner n. [Hope]
 • (n) เหตุผล,ความสำนึก,สัมปชัญญะ,มติ [Nontri]
 • (vt) ชี้แจงเหตุผล,ให้เหตุผล [Nontri]
 • /R IY1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (v,n) /r'iːzən/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (prep,conj) /fɔːr/ [OALD]
separation
 • การแยกออก: การแบ่งแยก [Lex2]
 • การอำลา: การลาจาก [Lex2]
 • การแยกทางกัน: การหย่าร้าง [Lex2]
 • (เซพพะเร'เชิน) n. การแยกออก,การแยก,การแบ่งแยก,สถานที่แบ่งแยก,จุดหรือเส้นที่แบ่งแยก,ช่องโหว่,ช่อง,รู,โพรง,การแยกกันอยู่,การแยกตัวของส่วนล่างของขีปนาวุธออกจากส่วนบน ###S. disconnection,severance [Hope]
 • (n) การแยก,การแบ่งแยก,การจากกัน,ช่องโหว่,โพรง [Nontri]
 • /S EH2 P ER0 EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /sˌɛpər'ɛɪʃən/ [OALD]
Too
 • อีกด้วย[Lex2]
 • มากเกินไป[Lex2]
 • อย่างมาก: อย่างยิ่ง [Lex2]
 • (ทู) adv. อีก,เพิ่มเติม,ด้วย,เหมือนกัน,ก็,ยัง,เกินไป,มากเกินไป,มากกว่า ###S. in addition [Hope]
 • (adv) ด้วย,เหลือเกิน,เกินไป,เหมือนกัน,ก็,อีก [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
lavish
 • ฟุ่มเฟือย: สุรุ่ยสุร่าย [Lex2]
 • มากเกินไป: ที่เกินพอ [Lex2]
 • ให้หรือใช้จ่ายอย่างเกินขอบเขต: ให้หรือใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย [Lex2]
 • (แลฟ'วิช) adj. ฟุ่มเฟือย,ใจป้ำ,มากเกินไป,เกินขอบเขต. ###SW. lavisher n. ดูlavish lavishment n. ดูlavish lavishness n. ดูlavish ###S. abundant,profuse [Hope]
 • (adj) ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย,เกินจำเป็น,มากเกินไป [Nontri]
 • (vt) ใช้ฟุ่มเฟือย,ใช้สุรุ่ยสุร่าย,ทุ่มเท,ใช้มากเกินจำเป็น [Nontri]
 • /L AE1 V IH0 SH/ [CMU]
 • (vt,adj) /l'ævɪʃ/ [OALD]
selfish
 • เห็นแก่ตัว: เห็นแก่ได้, เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว [Lex2]
 • (เซลฟฺ'ฟิช) adj. เห็นแก่ตัว,เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง. ###SW. selfishly adv. selfishness n. ###S. self-interested [Hope]
 • (adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว [Nontri]
 • /S EH1 L F IH0 SH/ [CMU]
 • (adj) /s'ɛlfɪʃ/ [OALD]
I'm
 • คำย่อของ I am[Lex2]
 • (ไอม) abbr. I am [Hope]
 • /AY1 M/ [CMU]
 • /AH0 M/ [CMU]
 • (v) /aɪm/ [OALD]
here
 • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
 • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • /HH IY1 R/ [CMU]
 • (adv) /h'ɪəʳr/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • /T AH0/ [CMU]
 • (prep,particle) /tə/ [OALD]
 • (adv) /t'uː/ [OALD]
deliver
 • ขว้าง: ปา [Lex2]
 • คลอด (มักใช้รูป passive voice): ให้กำเนิด, คลอดลูก [Lex2]
 • ช่วยทำคลอด: ช่วยคลอดลูก [Lex2]
 • ประกาศ: แจ้ง, บอกกล่าว, บอกให้ทราบ [Lex2]
 • ปล่อย: ช่วยให้พ้นจากที่คุมขัง, ปลดปล่อย, ปล่อยตัว [Lex2]
 • พูดสุนทรพจน์: แสดงการบรรยาย, ปาฐกถา [Lex2]
 • มอบ: เสนอ, ส่งคืน, คืน [Lex2]
 • ยอม: ยกให้, สละ, ยอมยกให้, ทำตามสัญญา [Lex2]
 • ส่ง: นำส่ง, ส่งจดหมาย, ส่งสินค้า, ส่งพัสดุ [Lex2]
 • สร้าง: ผลิต [Lex2]
 • ออกเสียง (คำไม่เป็นทางการ): สนับสนุน [Lex2]
 • (ดิลิฟ'เวอะ) {delivered,delivering,delivers} vt. นำส่ง,ส่ง,ปล่อย,มอบ,นำข้าม,ส่งจดหมาย,ส่ง,ส่งต่อ,เสนอ,ช่วยคลอดลูก,คลอดลูก,ให้กำเนิด,ส่ง. adj. เร็ว,คล่องแคล่ว. ###SW. deliverable adj. ดูdeliver deliverer n. ดูdeliver [Hope]
 • (vt) ช่วยให้รอดพ้น,ช่วยทำคลอด,นำส่ง,มอบ,โยน,กล่าว [Nontri]
 • /D IH0 L IH1 V ER0/ [CMU]
 • (vt) /d'ɪl'ɪvər/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top