ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

PARTIAL ( P AA1 R SH AH0 L) RETROGRADE ( R EH1 T R AH0 G R EY2 D) AMNESIA ( AE0 M N IY1 ZH AH0)

 


  

 
PARTIAL
 • ซึ่งเป็นบางส่วน: ซึ่งไม่สมบูรณ์, ซึ่งไม่ทั้งหมด [Lex2]
 • ซึ่งไม่ยุติธรรม: ซึ่งมีอคติ, ซึ่งไม่เที่ยงธรรม [Lex2]
 • (พาร์'ซัล) adj. บางส่วน ###SW. partedness n. [Hope]
 • (adj) เป็นบางส่วน,ลำเอียง,อคติ,ไม่ยุติธรรม [Nontri]
 • /P AA1 R SH AH0 L/ [CMU]
 • (j) /p'aːʃl/ [OALD]
RETROGRADE
 • ไม่ก้าวหน้า: ซึ่งเสื่อมถอย, ล้าหลัง [Lex2]
 • ถอยหลัง[Lex2]
 • (รี'ทระเกรด) v.,adj. ถอยหลัง,ปลดเกษียณ,เสื่อมลง,โคจรกลับ [Hope]
 • (vi) ถอยหลังเข้าคลอง,เสื่อมลง,โคจรกลับ,ล่าถอย [Nontri]
 • /R EH1 T R AH0 G R EY2 D/ [CMU]
 • (v) /r'ɛtrəgrɛɪd/ [OALD]
AMNESIA
 • ภาวะสูญเสียความทรงจำ[Lex2]
 • อาการความจําเสื่อม [LongdoEN]
 • (แอมนี' เซีย) n. ภาวะสูญเสียความจำทั้งหมดหรือบางส่วน. -amnestic adj. [Hope]
 • (n) ความจำเสื่อม,การหลงลืม [Nontri]
 • /AE0 M N IY1 ZH AH0/ [CMU]
 • (n) /'æmn'iːzɪəʳ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top