ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Oh ( OW1),

I ( AY1) hate ( HH EY1 T) to ( T UW1) interrupt ( IH2 N T ER0 AH1 P T) the ( DH AH0) blatantly ( B L EY1 T AH0 N T L IY0) homoerotic overtones ( OW1 V ER0 T OW2 N Z) of ( AH1 V) whatever ( W AH2 T EH1 V ER0) the ( DH AH0) two ( T UW1) of ( AH1 V) you ( Y UW1) are on ( AA1 R AA1 N) the ( DH AH0) verge ( V ER1 JH) of ( AH1 V) crying ( K R AY1 IH0 NG) about ( AH0 B AW1 T),

so ( S OW1) I ( AY1) will ( W IH1 L) be ( B IY1) brief ( B R IY1 F).

 


  

 
Oh
 • คำอุทานแสดงความตกใจ[Lex2]
 • (โอ) interj.,n.,interj. คำอุทาน vi. อุทานด้วยคำ"oh" [Hope]
 • (int) โอ,โอ๊ะ [Nontri]
 • /OW1/ [CMU]
 • (uh) /'ɒu/ [OALD]
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
hate
 • เกลียด: ไม่พอใจ, ชิงชัง, ชัง, เกลียดชัง [Lex2]
 • ความเกลียด: ความชัง, ความไม่พอใจ, ความเกลียดชัง [Lex2]
 • (เฮท) vt.,vi.,n. (ความ) เกลียด,ชัง,รังเกียจ,ไม่ชอบ,ไม่เต็มใจ. ###S. abominate,abhor [Hope]
 • (n) ความเกลียด,ความรังเกียจ,ความชัง,ความไม่ชอบ,โทสาคติ [Nontri]
 • (vt) เกลียด,ไม่ชอบ,รังเกียจ,ชัง,เกลียดชัง [Nontri]
 • /HH EY1 T/ [CMU]
 • (v) /h'ɛɪt/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
interrupt
 • ขัดจังหวะ: ขัด, ยับยั้ง, หยุด [Lex2]
 • ขัดจังหวะ: ขัด, ทำให้หยุดชะงัก [Lex2]
 • สอดแทรก: รบกวน, แทรก [Lex2]
 • (อินทะรัพทฺ') vt. ขัดขวาง,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,พูดสอด,ตัดบท,ขัดจังหวะ. [Hope]
 • (vt) ทำให้ชะงัก,ขัดขวาง,สอดเข้าไป,ขัดจังหวะ [Nontri]
 • /IH2 N T ER0 AH1 P T/ [CMU]
 • (v) /ˌɪntər'ʌpt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
blatantly
 • /B L EY1 T AH0 N T L IY0/ [CMU]
 • (a) /bl'ɛɪtntliː/ [OALD]
overtones
 • /OW1 V ER0 T OW2 N Z/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvətɒunz/ [OALD]
  [overtone]
 • ความหมายเสริม: ความหมายรอง [Lex2]
 • เสียงแทรก: เสียงสอดแทรก [Lex2]
 • (โอ'เวอะโทน) n. เสียงประกอบ,เสียงสอดแทรก,เสียงสูงคู่แปดที่ผสมอยู่กับเสียงต่ำ,ความหมายรอง,บทบาทรอง,การแย้มให้รู้,การพูดเป็นนัย [Hope]
 • (n) เสียงแหลมเล็ก [Nontri]
 • /OW1 V ER0 T OW2 N/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvətɒun/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
whatever
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • อะไรก็ตาม: ไม่ว่าอะไรก็ตาม [Lex2]
 • อะไร (ใช้เพื่อเน้นคำว่า what)[Lex2]
 • (วอทเอฟ'เวอะ) pron.อะไรก็ตาม,adj. ไม่ว่าอะไรก็ตาม,ทุกชนิด,อะไร,ทั้งหมด [Hope]
 • (pro,adj) อะไรก็ตาม,อย่างใดก็ตาม,ใดๆ,เลย,ทั้งหมด,หมดสิ้น [Nontri]
 • /W AH2 T EH1 V ER0/ [CMU]
 • /HH W AH2 T EH1 V ER0/ [CMU]
 • (j) /w'ɒt'ɛvər/ [OALD]
two
 • จำนวนสอง[Lex2]
 • กลุ่มที่มีจำนวนสอง[Lex2]
 • สอง[Lex2]
 • (ทู) n. เลขสอง,จำนวนสอง adv. เป็นจำนวนสอง [Hope]
 • (adj) สอง [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • (n) /t'uː/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
are on
  [be on]
 • ทำงานอยู่ (เช่น เครื่องไฟฟ้า): เปิดอยู่, กำลังทำงาน, กำลังใช้งาน [Lex2]
 • เกิดขึ้น: จัดขึ้น [Lex2]
 • รับหน้าที่: รับภาระ, รับผิดชอบ [Lex2]
 • เห็นด้วยกับ (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • อยู่กับที่: ถูกที่, เข้าที่ [Lex2]
 • อยู่ในเส้นทาง: อยู่ในทิศทาง [Lex2]
 • รับประทานยาเป็นประจำ: รับประทานยาสม่ำเสมอ [Lex2]
 • (พนัน) เข้าข้าง: เดิมพันเข้าข้างหรือฝ่าย [Lex2]
verge
 • ริม (ถนน, ทางเดิน): ขอบ, ปาก (ผา, สระ, เหว) [Lex2]
 • ใกล้จะ: จวนจะ, ใกล้เข้าสู่, เกือบจะ [Lex2]
 • มีแนวโน้ม: โน้มเอียง, เอียง, ลาด [Lex2]
 • (เวิร์จฺ) n. ร่ม,ซอย,ปาก,คทา,กระเบื้องเหนือขั้ว. vi. ใกล้จะ,เกือบจะ,ย่างเข้าสู่,คล้อย,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง,เอียง,ลาด ###S. edge,brink,limit,border [Hope]
 • (n) ริม,ขอบ,ปาก [Nontri]
 • (vi) กระเดียดไปทาง,ย่างเข้า,คล้อย,โน้มเอียง,เอียง [Nontri]
 • /V ER1 JH/ [CMU]
 • (v) /v'ɜːʳʤ/ [OALD]
crying
 • ที่ควรให้ความสนใจ: ที่ควรให้ความสนใจอย่างเร่งด่วน [Lex2]
 • (ไคร'อิง) adj. เกี่ยวกับการร้องไห้,เกี่ยวกับการร้องหา,เกี่ยวกับการแผดเสียงร้อง,ซึ่งดึงดูดความสนใจ,ซึ่งเรียกร้องความสนใจ ###S. pressing [Hope]
 • /K R AY1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /kr'aɪɪŋ/ [OALD]
  [cry]
 • การเรียกร้องของมวลชน: ความต้องการของมวลชน [Lex2]
 • ช่วงเวลาการร้องไห้[Lex2]
 • ตะโกน: ป่าวร้อง [Lex2]
 • ร้องไห้: ร่ำไห้ [Lex2]
 • ร้องไห้: หลั่งน้ำตา [Lex2]
 • เสียงร้อง: เสียงครวญคราง [Lex2]
 • (ไคร) {cried,crying,cries} vt.,vi.,n. (การ,เสียง) ร้อง,ร้องเรียก,ร้องขอ,แผดเสียงร้อง,ร้องไห้,หลั่งน้ำตา,การป่าวประกาศ,การเรียกพยานในศาล [Hope]
 • (n) เสียงร้อง,เสียงร้องไห้,การร้องไห้ [Nontri]
 • (vi) ร้องไห้,ร่ำไห้,หลั่งน้ำตา [Nontri]
 • /K R AY1/ [CMU]
 • (v) /kr'aɪ/ [OALD]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (a) /'əb'aut/ [OALD]
so
 • ดังนั้น: เพราะเหตุนี้, ด้วยเหตุนี้, ฉะนั้น [Lex2]
 • มาก: เต็มที่ [Lex2]
 • เช่นนั้น: อย่างนั้น [Lex2]
 • ด้วย: เช่นกัน [Lex2]
 • เพื่อว่า: เพื่อที่จะ [Lex2]
 • เช่นนั้น [LongdoDE]
 • (โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย [Hope]
 • (adv) มาก,ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นเดียวกัน,อย่างนั้น,เพราะฉะนั้น [Nontri]
 • /S OW1/ [CMU]
 • (n) /sɒu/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
brief
 • โดยย่อ: ย่อๆ, สั้นๆ, อย่างย่อ, อย่างสั้นๆ, โดยย่อ, โดยสังเขป, โดยสรุป, สรุป [Lex2]
 • |der, pl. Briefe| จดหมาย [LongdoDE]
 • (บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป ###S. little [Hope]
 • (adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ [Nontri]
 • (n) คำสรุป,ย่อความ,สำนวนความ,คดี [Nontri]
 • (vt) ย่อความ,สรุป,รวบรัด [Nontri]
 • /B R IY1 F/ [CMU]
 • (v) /br'iːf/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top