ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

North ( N AO1 R TH) Korea ( K AO2 R IY1 AH0) blaming ( B L EY1 M IH0 NG) us ( AH1 S) is ( IH1 Z) just ( JH AH1 S T) a ( AH0) ploy ( P L OY1) to ( T UW1) control ( K AH0 N T R OW1 L) the ( DH AH0) internal ( IH2 N T ER1 N AH0 L) uprisings ( AH1 P R AY2 Z IH0 NG Z) from ( F R AH1 M) flaring up ( F L EH1 R IH0 NG AH1 P).

 


  

 
North
 • ทิศเหนือ[Lex2]
 • ทางเหนือ: ด้านเหนือ, เกี่ยวกับทิศเหนือ [Lex2]
 • ทางเหนือ: ไปทางด้านเหนือ [Lex2]
 • (adv) ทางทิศเหนือ,มาจากเหนือ [Nontri]
 • (n) ทิศเหนือ,ภาคเหนือ,ตอนเหนือ,ฝ่ายเหนือ [Nontri]
 • /N AO1 R TH/ [CMU]
 • (n) /n'ɔːth/ [OALD]
Korea
 • เกาหลี[Lex2]
 • ประเทศเกาหลี[Lex2]
 • (โคเรีย') n. เกาหลี,เกาหลีเหนือ [Hope]
 • /K AO2 R IY1 AH0/ [CMU]
 • (n) /k'ər'ɪəʳ/ [OALD]
blaming
 • /B L EY1 M IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /bl'ɛɪmɪŋ/ [OALD]
  [blame]
 • ตำหนิ: ว่ากล่าว [Lex2]
 • การรับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น[Lex2]
 • รับผิดชอบต่อสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้น[Lex2]
 • (เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ ###SW. blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put [Hope]
 • (n) การติเตียน,การตำหนิ,คำติเตียน,คำตำหนิ [Nontri]
 • (vt) กล่าวโทษ,ติเตียน,ตำหนิ,ประณาม,กล่าวร้าย [Nontri]
 • /B L EY1 M/ [CMU]
 • (v) /bl'ɛɪm/ [OALD]
us
 • เรา: พวกเรา [Lex2]
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )[Lex2]
 • (อัส) pron. พวกเรา [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /AH1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 EH1 S/ [CMU]
 • (n) /jˌuː'ɛs/ [OALD]
 • (prp) /ʌz/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
just
 • ตอนนี้: ขณะนี้, เดี๋ยวนี้ [Lex2]
 • ถูกต้องตามกฎหมาย[Lex2]
 • ที่เป็นจริง: ที่เป็นของจริง [Lex2]
 • พอดี: ทีเดียว [Lex2]
 • เพิ่งจะ: เพิ่ง, เมื่อครู่นี้, เมื่อสักครู่นี้, เมื่อกี้นี้ [Lex2]
 • เพียงแค่: เพียง, แค่ [Lex2]
 • ยุติธรรม: เที่ยงธรรม, ชอบธรรม [Lex2]
 • เหมาะสม: สมควร [Lex2]
 • อย่างหวุดหวิด: อย่างเฉียดฉิว, อย่างจวนเจียน [Lex2]
 • (จัสทฺ) adj. ยุติธรรม,เที่ยงธรรม,เป็นธรรม,พอดี,สมควร,พอเหมาะ,สมเหตุสมผล,ถูกต้องแม่นยำ,เล็กน้อย,เท่านั้น,จริง ๆ [Hope]
 • (adj) เที่ยงตรง,เป็นธรรม,ยุติธรรม,ถูกต้อง,สมควร,สมเหตุผล [Nontri]
 • (adv) เพิ่งจะ,พอดี,เกือบจะ,เดี๋ยวนี้,แน่นอน [Nontri]
 • /JH AH1 S T/ [CMU]
 • /JH IH0 S T/ [CMU]
 • (j) /ʤ'ʌst/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
ploy
 • วิธีการ: แผน [Lex2]
 • (พลอย) n. วิธีการ,แผน,การเล่นสนุกสนาน,การงาน,กิจกรรม vt.,vi. แปรขบวน ###S. maneuver,stratagem [Hope]
 • /P L OY1/ [CMU]
 • (n) /pl'ɔɪ/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
control
 • การจำกัด[Lex2]
 • ควบคุมดูแล[Lex2]
 • เครื่องควบคุม[Lex2]
 • จัดการ: กำกับ [Lex2]
 • ตรวจสอบ[Lex2]
 • ทักษะ[Lex2]
 • ผู้ควบคุม[Lex2]
 • มาตรฐานเปรียบเทียบในการทดลอง[Lex2]
 • สถานที่ที่ใช้ในการควบคุม[Lex2]
 • อำนาจในการควบคุม[Lex2]
 • (คันโทรล') {controlled,controlling,controls} vt.,n. (การ) ควบคุม,มีอำนาจเหนือ,บังคับ,บังคับบัญชา,ยับยั้ง ###SW. controllability n. ดูcontrol controllableness n. ดูcontrol ###S. hold,rule,restraint [Hope]
 • (n) การควบคุม,การบังคับบัญชา,การบังคับ,อำนาจ,การบงการ [Nontri]
 • (vt) ควบคุม,บังคับบัญชา,บังคับ,บงการ,มีอำนาจเหนือ [Nontri]
 • /K AH0 N T R OW1 L/ [CMU]
 • (v) /k'əntr'ɒul/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
internal
 • ภายใน: ซึ่งมีอยู่ภายใน [Lex2]
 • (อินเทอ'เนิล) adj. ภายใน,ข้างใน n. อวัยวะภายใน,เครื่องใน. ###SW. internality,internalness n. ###S. inward,interior [Hope]
 • (adj) ภายใน,ข้างใน,ส่วนใน [Nontri]
 • /IH2 N T ER1 N AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɪnt'ɜːʳnl/ [OALD]
uprisings
 • /AH1 P R AY2 Z IH0 NG Z/ [CMU]
 • (n) /'ʌpraɪzɪŋz/ [OALD]
  [uprising]
 • การปฏิวัติ[Lex2]
 • (อัพ'ไรซิง,อัพไร'ซิง) n. การปฎิวัติ,การกบฏ,การจลาจล,การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การสูงขึ้น,การตื่นขึ้น,การตั้งขึ้น. ###S. insurrection,revolt [Hope]
 • (n) การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การจลาจล [Nontri]
 • /AH0 P R AY1 Z IH0 NG/ [CMU]
 • /AH1 P R AY2 Z IH0 NG/ [CMU]
 • (n) /'ʌpraɪzɪŋ/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
flaring up
  [flare up]
 • ลุกไหม้ขึ้นอีก[Lex2]
 • รู้สึก (โกรธ, ร้อน, รุนแรง) มากยิ่งขึ้น[Lex2]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top