ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

My ( M AY1) name ( N EY1 M) is ( IH1 Z) Justice ( JH AH1 S T AH0 S) Wall ( W AO1 L) Hatfield ( HH AE1 T F IY2 L D) I've ( AY1 V) surrendered ( S ER0 EH1 N D ER0 D) myself ( M AY2 S EH1 L F) on ( AA1 N) a ( AH0) Kentucky ( K AH0 N T AH1 K IY0) warrant ( W AO1 R AH0 N T) for ( F AO1 R) due ( D UW1) process ( P R AA1 S EH2 S) of ( AH1 V) the ( DH AH0) law ( L AO1).

 


  

 
My
 • ของฉัน[Lex2]
 • (มาย) pron. ของฉัน. interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจ [Hope]
 • (adj) ของฉัน [Nontri]
 • /M AY1/ [CMU]
 • (j) /m'aɪ/ [OALD]
name
 • ชื่อ: ฉายานาม, ชื่อเรียก [Lex2]
 • ตั้งชื่อ: กำหนดชื่อ, ให้ชื่อ [Lex2]
 • |der, pl. Namen| ชื่อ [LongdoDE]
 • (เนม) n. ชื่อ,นาม vt. ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,นามกร,ผู้มีชื่อเสียง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,เรียกชื่อ,ออกชื่อ,แนะนำ [Nontri]
 • /N EY1 M/ [CMU]
 • (v) /n'ɛɪm/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
Justice
 • ความถูกต้องตามกฎหมาย: ความชอบด้วยกฎหมาย [Lex2]
 • ความยุติธรรม: ความเที่ยงธรรม, ความเป็นธรรม, ความถูกต้อง [Lex2]
 • ผู้พิพากษา: ตุลาการ [Lex2]
 • (จัส'ทิส) n. ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,ความสมควร -Phr. (bring tojustice นำขึ้นศาล) -Phr. (dojustice to ให้ความยุติธรรมแก่) ###S. impartiality,equity [Hope]
 • (n) ความยุติธรรม,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง [Nontri]
 • /JH AH1 S T AH0 S/ [CMU]
 • /JH AH1 S T IH0 S/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ʌstɪs/ [OALD]
Wall
 • ผนังห้อง[Lex2]
 • กำแพง: หินที่ก่อขึ้นเป็นรั้ว [Lex2]
 • สิ่งที่ไม่อาจทะลุผ่านไปได้[Lex2]
 • ตั้งกำแพงล้อมรอบ: ล้อมรอบด้วยกำแพง, สร้างกำแพงล้อมรอบ [Lex2]
 • แบ่งพื้นที่ด้วยกำแพง[Lex2]
 • สิ่งที่เป็นอุปสรรค[Lex2]
 • ผนังของอวัยวะในร่างกาย (เช่น ผนังมดลูก)[Lex2]
 • (วอล) n. กำแพง,ผนัง,ป้อมปราการ,ฉากกำบัง,เขื่อน, -Phr. (drive (push) to the wall) ทำให้เข้าตาจนทำให้ปราชัย,adj. เกี่ยวกับกำแพง vt. ตั้งกำแพง [Hope]
 • (n) กำแพง,ฝา,ผนัง,เขื่อน,เครื่องกั้น,ฉากกำบัง [Nontri]
 • (vt) ล้อมกำแพง,ปิดกั้น,สกัดกั้น [Nontri]
 • /W AO1 L/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːl/ [OALD]
Hatfield
 • /HH AE1 T F IY2 L D/ [CMU]
 • (n) /h'ætfiːld/ [OALD]
I've
 • (ไอ'ว) abbr. I have [Hope]
 • /AY1 V/ [CMU]
 • (v) /aɪv/ [OALD]
surrendered
 • /S ER0 EH1 N D ER0 D/ [CMU]
 • (v) /s'ər'ɛndəd/ [OALD]
  [surrender]
 • ยอมแพ้: จำนน, ยอมจำนน, ยอมให้ [Lex2]
 • สละ: ละทิ้ง, ปล่อย, ยกเลิก [Lex2]
 • การยอมแพ้: การยอมจำนน [Lex2]
 • การยอมปล่อย: การสละ, การละทิ้ง [Lex2]
 • การส่งมอบตัว: การส่งตัวผู้ร้าย [Lex2]
 • (ซะเรน'เดอะ) vt.,vi.,n. (การ) ยอม,ยอมแพ้,ยอมจำนน,ยอมตาม,ตามใจ,สละ,ละทิ้ง,ปล่อย,ทอดทิ้ง,คืน,ยกเลิก,มอบตัว ###SW. surrenderer n. ###S. yield,give [Hope]
 • (vi) จำนน,ยอมแพ้,ยอมมอบตัว [Nontri]
 • (vt) สละ,ทำให้ยอมแพ้,ทิ้ง,ปล่อย,คืน,มอบตัว [Nontri]
 • /S ER0 EH1 N D ER0/ [CMU]
 • (v) /s'ər'ɛndər/ [OALD]
myself
 • ตัวของฉัน: ตัวของฉันเอง [Lex2]
 • (ไม'เซลฟฺ) pron. ตัวของฉัน,ฉันเอง pl. ourselves [Hope]
 • (pro) ตัวของฉันเอง [Nontri]
 • /M AY2 S EH1 L F/ [CMU]
 • (prp) /m'aɪs'ɛlf/ [OALD]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
Kentucky
 • ชื่อแม่น้ำในรัฐเคนตั๊กกี้[Lex2]
 • รัฐเคนตั๊กกี้: รัฐเคนตั๊กกี้ในภาคกลางฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา [Lex2]
 • /K AH0 N T AH1 K IY0/ [CMU]
 • (n) /k'ɛnt'ʌkiː/ [OALD]
warrant
 • สิ่งที่รับรองบุคคลในการที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง[Lex2]
 • หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร: หนังสือรับรอง [Lex2]
 • เหตุผลอันสมควร[Lex2]
 • ให้เหตุผล[Lex2]
 • รับรอง: รับประกัน [Lex2]
 • อนุญาตให้กระทำ: ให้อำนาจกระทำการ [Lex2]
 • (วอร์'เรินทฺ) n. เครื่องประกัน,หลักฐาน,การยืนยัน,การมอบอำนาจ,การรับรอง,การอนุญาต,ใบอนุญาต,หมาย,คำมอบหมาย,หนังสือรับรองการจ่ายหรือรับเงิน,หนังสือรับรองการซื้อหุ้น,เหตุผล vt. อนุญาต,อนุมัติ,ให้เหตุผล,มอบอำนาจ,รับประกัน,ยืนยัน,รับรอง,ออกหมาย คำศัพท์ย่อย: [Hope]
 • (n) ใบมอบอำนาจ,การรับรอง,การประกัน,การอนุญาต,หมาย [Nontri]
 • (vt) ประกัน,รับรอง,มอบอำนาจให้,อนุญาต,ออกหมาย [Nontri]
 • /W AO1 R AH0 N T/ [CMU]
 • (v) /w'ɒrənt/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
due
 • ค่าธรรมเนียม: ค่าสมาชิก [Lex2]
 • เงินที่ต้องชำระ[Lex2]
 • โดยตรง: อย่างถูกต้อง [Lex2]
 • ถึงกำหนด: ครบกำหนด, ตามกำหนดถึงเวลา, ได้เวลา [Lex2]
 • ที่ค้างชำระ: ยังไม่ได้จ่าย, ที่เป็นหนี้ [Lex2]
 • พร้อม[Lex2]
 • สิ่งที่สมควรได้รับ[Lex2]
 • เหมาะสม: ถูกต้อง [Lex2]
 • (ดิว) adj. เหมาะสม,สมควร,พอเพียง,พอควร,ครบกำหนด,ถึงกำหนด,ถูกต้อง,ถูกทำนองคลองธรรม,ตรง,หลีกเลี่ยงไม่ได้. n. สิทธิที่ควรได้รับ,หนี้,เงินที่พึงชำระ,ค่าธรรมเนียม,ความยุติธรรม. -adv. โดยตรง,แน่นอน. -Phr. (due to เนื่องจาก,เนื่องด้วย,เพราะ) . ###SW. d [Hope]
 • (adj) เป็นหนี้,ถึงกำหนด,ครบกำหนด,สมควร,เหมาะสม,ถูกต้อง [Nontri]
 • (n) หนี้,เงินที่ต้องชำระ,ความยุติธรรม,ค่าธรรมเนียม [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • /D Y UW1/ [CMU]
 • (n) /dj'uː/ [OALD]
process
 • แนวทางปฏิบัติ: กระบวน, วิธีการ, ขั้นตอน [Lex2]
 • การพัฒนาต่อเนื่อง: การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น [Lex2]
 • ส่วนที่เจริญเติบโตจากโครงสร้างใหญ่ (เช่น กระดูก)[Lex2]
 • ดำเนินการ: ลงมือปฏิบัติ [Lex2]
 • (โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป, [Hope]
 • (n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี [Nontri]
 • /P R AA1 S EH2 S/ [CMU]
 • /P R AO1 S EH2 S/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒusɛs/ [OALD]
 • (v) /pr'əs'ɛs/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
law
 • กฎหมาย: ระเบียบ, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, ข้อกำหนด, กฎข้อบังคับ [Lex2]
 • วิชากฎหมาย: นิติศาสตร์ [Lex2]
 • (ลอ) {lawed,lawing,laws} n. กฎหมาย,กฎ,กฎข้อบังคับ,คำสั่ง,วิชากฎหมาย,ความรู้ทางกฎหมาย,อาชีพกฎหมาย,หลักความประพฤติ,กฎทางคณิตศาสตร์ -Phr (the Law บัญญัติสิบประการของโมเซส,คำสั่งสอนในพระคัมภีร์ไบเบิล) . vi.,vt. ดำเนินคดี,ฟ้องร้อง [Hope]
 • (n) กฎหมาย,ข้อบังคับ,กฎเกณฑ์,ศีล,คำสั่ง [Nontri]
 • /L AO1/ [CMU]
 • /L AA1/ [CMU]
 • (n) /l'ɔː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top