ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

It ( IH1 T) appears ( AH0 P IH1 R Z) to ( T UW1) me ( M IY1) that ( DH AE1 T) the ( DH AH0) correct ( K ER0 EH1 K T) and ( AH0 N D) inevitable ( IH2 N EH1 V AH0 T AH0 B AH0 L) inference ( IH1 N F ER0 AH0 N S) must ( M AH1 S T) be ( B IY1) that ( DH AE1 T) the ( DH AH0) falsification ( F AE2 L S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N) of ( AH1 V) the ( DH AH0) historical ( HH IH0 S T AO1 R IH0 K AH0 L) record ( R AH0 K AO1 R D) was ( W AA1 Z) deliberate ( D IH0 L IH1 B ER0 AH0 T) and ( AH0 N D) that ( DH AE1 T) Irving ( ER1 V IH0 NG) was ( W AA1 Z) motivated ( M OW1 T AH0 V EY2 T AH0 D) by ( B AY1) a ( AH0) desire ( D IH0 Z AY1 ER0) to ( T UW1) present ( P R EH1 Z AH0 N T) events ( IH0 V EH1 N T S) in ( IH0 N) a ( AH0) manner ( M AE1 N ER0) consistent ( K AH0 N S IH1 S T AH0 N T) with ( W IH1 DH) his ( HH IH1 Z) own ( OW1 N) ideological ( AY2 D IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L) beliefs ( B IH0 L IY1 F S),

 


  

 
It
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
appears
 • /AH0 P IH1 R Z/ [CMU]
 • (v) /'əp'ɪəʳz/ [OALD]
  [appear]
 • ดูเหมือนจะ: ดูเหมือนว่า [Lex2]
 • ปรากฏตัว: แสดงตัว, แสดงตน, ปรากฏ, ออกมา, มีขึ้น [Lex2]
 • ปรากฏตัวต่อสาธารณะ[Lex2]
 • ปรากฏตัวอย่างเป็นทางการในศาล[Lex2]
 • พิมพ์จำหน่าย[Lex2]
 • (อะเพียร์') vi. ปรากฎ,ดูเหมือน,แสดงตัว, ประจักษ์, มาถึง, เกิดขึ้น ###S. arise, emerge) [Hope]
 • (vi) ปรากฏ,ประจักษ์,แสดงตัว,เห็น [Nontri]
 • /AH0 P IH1 R/ [CMU]
 • (v) /'əp'ɪəʳr/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
correct
 • แก้ไขให้ถูกต้อง: ทำให้ถูกต้อง, ตรวจแก้, ตรวจให้ถูกต้อง [Lex2]
 • ตำหนิ: ตำหนิเพื่อแก้ไข [Lex2]
 • ถูกต้อง: ไม่มีผิดพลาด, แม่นยำ [Lex2]
 • (คะเรคทฺ') {corrected,correcting,corrects} vt. ทำให้ถูกต้อง,แก้ไข,แก้,ตำหน' (เพื่อแก้ไข) ,ลงโทษ (เพื่อแก้ไข) ,ตรวจ,แก้,ต่อต้าน adj. ถูกต้อง,ไร้ความผิด,สมควร,เหมาะ,สอดคล้อง ###SW. correctable adj. correctible adj. correctness n. ดูcorrect [Hope]
 • (adj) ถูกต้อง,เหมาะ,สมควร [Nontri]
 • (vt) แก้ไข,ตรวจ,ทำให้ถูกต้อง [Nontri]
 • /K ER0 EH1 K T/ [CMU]
 • (v) /k'ər'ɛkt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
inevitable
 • ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้[Lex2]
 • (อินเอฟ'วิทะเบิล) adj. ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้,แน่นอน,จำเป็น. n. สิ่งที่จำเป็น,สิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้. ###SW. inevitability,inevitableness n. inevitably adv. [Hope]
 • (adj) หนีไม่พ้น,เลี่ยงไม่ได้,จำเป็น [Nontri]
 • /IH2 N EH1 V AH0 T AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'ɪn'ɛvɪtəbl/ [OALD]
inference
 • การอนุมาน: ข้อวินิจฉัย, ข้อสรุป [Lex2]
 • (อิน'เฟเรินซฺ) n. การอนุมาน,การสรุป,สิ่งที่ส่อให้เห็น,ข้อสรุป,ข้อวินิจฉัย ###S. conclusion,deduction [Hope]
 • (n) การลงความเห็น,การวินิจฉัย,การสรุป,การอนุมาน,การแสดง [Nontri]
 • /IH1 N F ER0 AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /'ɪnfərəns/ [OALD]
must
 • ต้อง: จำเป็นต้อง, จำต้อง, จะต้อง [Lex2]
 • น่าจะ: คงจะ, ควรจะ [Lex2]
 • สิ่งจำเป็น: สิ่งที่จำเป็นต้องทำ [Lex2]
 • เหล้าไวน์ใหม่: น้ำองุ่นที่เพิ่งคั้นจากองุ่นใหม่ๆ [Lex2]
 • (มัสทฺ) auxv. ต้อง,จำต้อง,เป็นแน่,น่าจะ [Hope]
 • (va) จำต้อง,จำเป็น,ต้อง,น่าจะ [Nontri]
 • /M AH1 S T/ [CMU]
 • (v) /mʌst/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
falsification
 • (n) การปลอมแปลง,ของปลอม,การทำผิด [Nontri]
 • /F AE2 L S AH0 F AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /fˌɔːlsɪfɪk'ɛɪʃən/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
historical
 • เกี่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์[Lex2]
 • ซึ่งเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์[Lex2]
 • ซึ่งมีพื้นฐานมาจากประวัติศาสตร์: อิงประวัติศาสตร์ [Lex2]
 • ที่แสดงการพัฒนาหรือวิวัฒนาการตามลำดับเวลา เช่น ภาษา หรือสังคม[Lex2]
 • (ฮิสทอ'ริเคิล) adj. เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ###SW. historicalness n. ###S. recorded,chronicled [Hope]
 • (adj) อยู่ในประวัติศาสตร์,ตามประวัติศาสตร์ [Nontri]
 • /HH IH0 S T AO1 R IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) /h'ɪst'ɒrɪkl/ [OALD]
record
 • บันทึก: ข้อความที่บันทึกไว้, รายงาน, บันทึกความทรงจำ [Lex2]
 • เครื่องเล่นจานเสียง: แผ่นเสียง [Lex2]
 • สถิติในการแข่งกีฬา: ข้อมูล [Lex2]
 • ประวัติ[Lex2]
 • ประวัติอาชญากรรม[Lex2]
 • เอกสาร[Lex2]
 • เขียนบันทึก: บันทึก, ลงบันทึก, จดบันทึก [Lex2]
 • บันทึกเทป[Lex2]
 • แสดง (ปริมาณหรือจำนวน)[Lex2]
 • (เรค'เคิร์ด) n. บันทึก,การบันทึก,สำนวน,สิ่งที่บันทึกไว้,ประวัติ,เอกสาร,หลักฐานที่บันทึกหรือเก็บไว้,จานเสียง,แผ่นเสียง,เทปบันทึก vt.,vi. (รีคอร์ด') บันทึก,ลงบันทึก adj. เป็นบันทึก,เกี่ยวกับบันทึก,ยอดเยี่ยม,ทำลายสถิติ,ตีกว่าคนอื่น ๆ ทั้งหมด, -Phr. (on record เป็นที่รู้กัน) ระเบียนบันทึก1. หมายถึงหน่วยหนึ่งของข้อมูลที่บันทึกไว้ในฐานหรือคลังข้อมูลโดยปกติ ระเบียนหนึ่งจะประกอบด้วยเขตข้อมูล (field) 1 เขตขึ้นไป เช่น ระเบียนของพนักงานของบริษัทแห่งหนึ่ง ประกอบด้วยเขตข้อมูล 10 เขต มี ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ วันเข้าทำงาน เงินเดือนที่ได้รับ ตำแหน่งปัจจุบัน ฯ เป็นต้น ดู field ประกอบ2. ในอีกความหมายหนึ่ง แปลว่า บันทึกเก็บในหน่วยความจำหรือในสื่อที่ใช้เก็บข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น จานบันทึก (ในภาษาอังกฤษ มักใช้คำว่า write แทนมากกว่า) [Hope]
 • (n) ประวัติการณ์,บันทึก,จานเสียง,สำนวน,ประวัติอาชญากรรม [Nontri]
 • (vt) ลงบันทึก,ทำบันทึก,จดบันทึก [Nontri]
 • /R AH0 K AO1 R D/ [CMU]
 • /R EH1 K ER0 D/ [CMU]
 • (n) /r'ɛkɔːd/ [OALD]
 • (v) /r'ɪk'ɔːd/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
deliberate
 • คิดรอบคอบ[Lex2]
 • ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ: สุขุมรอบคอบ [Lex2]
 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น[Lex2]
 • (ดิลิบ'บะเรท) adj. รอบคอบ,สุขุม,ใคร่ครวญ,ระมัดระวัง,โดยเจตนา ###SW. deliberateness n. ###S. think [Hope]
 • (adj) โดยเจตนา,โดยจงใจ,โดยตั้งใจ,รอบคอบ,สุขุม [Nontri]
 • (vi) ใคร่ครวญ,ตรึกตรอง,ปรึกษาหารือ [Nontri]
 • /D IH0 L IH1 B ER0 AH0 T/ [CMU]
 • /D IH0 L IH1 B ER0 EY2 T/ [CMU]
 • (j) /d'ɪl'ɪbərət/ [OALD]
 • (v) /d'ɪl'ɪbərɛɪt/ [OALD]
Irving
 • /ER1 V IH0 NG/ [CMU]
motivated
 • ซึ่งมีแรงบันดาลใจ: ซึ่งกระตุ้น, ซึ่งผลักดัน [Lex2]
 • /M OW1 T AH0 V EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /m'ɒutɪvɛɪtɪd/ [OALD]
  [motivate]
 • กระตุ้น: ให้แรงบันดาลใจ, ดลใจ, จูงใจ, เป็นแรงกระตุ้น [Lex2]
 • (โม'ทะเวท) vt. กระตุ้น,ดลใจ [Hope]
 • (vt) ทำให้เคลื่อนที่,เป็นสาเหตุ,ดลใจ,กระตุ้น [Nontri]
 • /M OW1 T AH0 V EY2 T/ [CMU]
 • (v) /m'ɒutɪvɛɪt/ [OALD]
by
 • ใกล้: ข้าง, อยู่ข้าง [Lex2]
 • โดย: ตาม, ด้วย, ผ่าน, ทุก,ทีละ, ต่อ [Lex2]
 • ก่อนเวลาที่กำหนด[Lex2]
 • ผ่าน: ผ่านไป, ผ่าน [Lex2]
 • ระหว่าง: ช่วง, ที่ [Lex2]
 • โดยประมาณ[Lex2]
 • เป็นผลเนื่องจาก: เป็นไปตาม [Lex2]
 • ทาง: ไปทาง [Lex2]
 • เป็นตัวแทนของ[Lex2]
 • (บาย) prep. โดย,ไปยัง,ข้าง,อยู่ข้าง,ใกล้,ติดตัว,ไปทาง,ทาง,หันไปทาง,จาก,ผ่าน,ผ่านไป,ผ่านข้าง,ของ,อาศัย,ใช้,ที่,ทีละ,ต่อ adj. อยู่ใกล้,ใกล้ -Conf. with [Hope]
 • (adv) ล่วงไป,ผ่านไป [Nontri]
 • (pre) ใกล้,ข้างๆ,โดย,ตาม,ไปทาง,ไปยัง,ทีละ,ต่อ [Nontri]
 • /B AY1/ [CMU]
 • (a) /baɪ/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
desire
 • ความปรารถนา: ความอยาก, ความประสงค์, ความต้องการ [Lex2]
 • ปรารถนา: อยาก, ต้องการ, ประสงค์ [Lex2]
 • (ดิไซ'เออะ) n. ความต้องการ,ราคะ,สิ่งที่ต้องการ. vt. ปรารถนา,ต้องการ,ประสงค์ ###S. longing [Hope]
 • (n) ความต้องการ,ความปรารถนา,ความประสงค์,ความอยาก,ราคะ [Nontri]
 • (vi,vt) ต้องการ,ปรารถนา,ประสงค์,อยากได้ [Nontri]
 • /D IH0 Z AY1 ER0/ [CMU]
 • (v) /d'ɪz'aɪər/ [OALD]
present
 • ขายก่อน[Lex2]
 • เสนอให้: นำเสนอ, มอบให, ให้สิ่งของ, ให้รางวัล, ให้ [Lex2]
 • แสดงให้เห็น[Lex2]
 • แนะนำให้รู้จัก (เป็นทางการ)[Lex2]
 • ปรากฏตัว[Lex2]
 • เกิดขึ้น[Lex2]
 • ของขวัญ: ของกำนัล [Lex2]
 • ปัจจุบันนี้[Lex2]
 • ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน: เดี๋ยวนี้, ขณะนี้ [Lex2]
 • ณ ที่นี้: ตรงนี้, ที่นี้ [Lex2]
 • (เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่,ปรากฎอยู่,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า,เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้,ยื่น,มอบ,แนะนำ,นำเข้าพบ,บรรยาย,แสดงให้เห็น,เล็ง (ปืน) ,ฟ้องร้อง n. ของขวัญ ###SW. presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. (at pres [Hope]
 • (adj) ปัจจุบัน,บัดนี้,เวลานี้,เดี๋ยวนี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • (n) ของขวัญ,ของกำนัล [Nontri]
 • /P R EH1 Z AH0 N T/ [CMU]
 • /P R IY0 Z EH1 N T/ [CMU]
 • (n) /pr'ɛznt/ [OALD]
 • (v) /pr'ɪz'ɛnt/ [OALD]
events
 • /IH0 V EH1 N T S/ [CMU]
 • /IY0 V EH1 N T S/ [CMU]
 • (n) /'ɪv'ɛnts/ [OALD]
  [event]
 • การแข่งขันกีฬา[Lex2]
 • ผลลัพธ์ (คำโบราณ): ผลที่ได้, ผล [Lex2]
 • เหตุการณ์สำคัญ[Lex2]
 • ผลการฟ้องร้อง [LongdoEN]
 • (อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า) [Hope]
 • (n) เหตุการณ์,กรณี,ผลที่เกิด,การแข่งขัน [Nontri]
 • /IH0 V EH1 N T/ [CMU]
 • /IY0 V EH1 N T/ [CMU]
 • (n) /'ɪv'ɛnt/ [OALD]
in
 • ใน: ข้างใน, อยู่ภายใน, อยู่ด้านใน [Lex2]
 • ใน: ภายใน, ข้างใน [Lex2]
 • ใน: ข้างใน [Lex2]
 • ไม่[Lex2]
 • |+ สถานที่| ใน, ที่ (ขึ้นกับรูปประโยค ถ้าบ่งการเดินทางเคลื่อนไหว แปลว่า ไปที่ ไปใน ซึ่ง in + Akk. แต่ถ้าบ่งการเป็นอยู่ in + Dat.) เช่น (1) Ich war in den Alpen letzte Woche. ผมอยู่ที่เทือกเขาแอลป์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (2) Ich fahre in die Alpen diese Woche. ผมจะไปยังเทือกเขาแอลป์อาทิตย์นี้ [LongdoDE]
 • |+D เมื่อกริยาไม่บ่งอาการเคลื่อนไหว| ที่ เช่น Der Zug hält in Spanien. รถไฟจอดที่สเปน (ชื่อประเทศส่วนใหญ่ไม่มีคำนำหน้านามหรือ Artikel) [LongdoDE]
 • กำลังเป็นที่นิยม เช่น Schönsein ist in. ความงามกำลังเป็นที่นิยม [LongdoDE]
 • (อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า. ###SW. in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj. [Hope]
 • (adv) ใน,ภายใน,ข้างใน,อยู่ข้างใน [Nontri]
 • (pre) ใน,ภายใน,ข้างใน,ในระหว่าง [Nontri]
 • /IH0 N/ [CMU]
 • /IH1 N/ [CMU]
 • (n) /ɪn/ [OALD]
manner
 • วิธีการ: วิธีกระทำ, ลักษณะท่าทาง, กิริยาท่าทาง, มารยาท [Lex2]
 • รูปแบบ: จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, ชนิด [Lex2]
 • (แมน'เนอะ) n. กิริยา,ลักษณะท่าทาง,มารยาท,วิธีการกระทำ. ###SW. manners ขนบธรรมเนียมประเพณี,กิริยาท่าทาง,ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แฟชั่น,สมบัติผู้ดี [Hope]
 • (n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ [Nontri]
 • /M AE1 N ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ænər/ [OALD]
consistent
 • ที่สอดคล้องกัน[Lex2]
 • (คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน. ###S. according ###A. inconsistent -Conf. constant [Hope]
 • (adj) มั่นคง,เหนียวแน่น,คงเส้นคงวา,ไม่เปลี่ยนแปลง,เหมาะ [Nontri]
 • /K AH0 N S IH1 S T AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /k'əns'ɪstənt/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
his
 • ของเขา(ผู้ชาย)[Lex2]
 • (ฮิล) pron. ของเขาผู้ชาย [Hope]
 • (adj) ของเขา(ผู้ชาย) [Nontri]
 • /HH IH1 Z/ [CMU]
 • /HH IH0 Z/ [CMU]
 • (j) /hɪz/ [OALD]
own
 • เป็นเจ้าของ: ครอบครอง [Lex2]
 • ยอมรับ: สารภาพ [Lex2]
 • ที่เป็นของตัวเอง[Lex2]
 • ของตัวเอง[Lex2]
 • (โอน) adj.,n. (สิ่งที่เป็นของ) ตัวเอง,เป็นเจ้าของ -Phr. (hold one's own ยืนหยัด,ทนอยู่) vi.,vt. มี,ยอมรับ,รับว่าเป็นของ,คล้อยตาม,เชื่อฟัง. [Hope]
 • (adj) ของตนเอง,ด้วยตัวเอง,เป็นเจ้าของ [Nontri]
 • (vi) รับสารภาพ,ยอมรับ [Nontri]
 • (vt) เป็นเจ้าของ,มี,เชื่อฟัง,คล้อยตาม [Nontri]
 • /OW1 N/ [CMU]
 • (v) /ɒun/ [OALD]
ideological
 • เกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง: เกี่ยวกับลัทธิ, เกี่ยวกับอุดมการณ์ [Lex2]
 • (ไอดีอะลอจ'จิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับความนึกคิด,เกี่ยวกับลัทธิ,เกี่ยวกับมโนคติ. [Hope]
 • /AY2 D IY0 AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) /ˌaɪdɪəʳl'ɒʤɪkl/ [OALD]
beliefs
 • /B IH0 L IY1 F S/ [CMU]
 • (n) /b'ɪl'iːfs/ [OALD]
  [belief]
 • ความเชื่อ[Lex2]
 • ความมั่นใจ: ความศรัทธา [Lex2]
 • ความคิดเห็น[Lex2]
 • (บิลีฟ') n. ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ศรัทธา,ข้อบัญญัติทางศาสนา ###S. faith [Hope]
 • (n) ความเชื่อ,ความเชื่อถือ,ความเลื่อมใส,ความศรัทธา [Nontri]
 • /B IH0 L IY1 F/ [CMU]
 • (n) /b'ɪl'iːf/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top