ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

It's ( IH1 T S) a ( AH0) solid ( S AA1 L AH0 D),

it's ( IH1 T S) a ( AH0) liquid ( L IH1 K W AH0 D) it's ( IH1 T S) a ( AH0) visco ( V IY1 S K OW0)-elastic ( IH0 L AE1 S T IH0 K) polymer ( P AA1 L AH0 M ER0) made of ( M EY1 D AH1 V) polypeptide chains ( CH EY1 N Z),

but ( B AH1 T) you ( Y UW1) eat ( IY1 T) it ( IH1 T).

 


  

 
It's
 • (อิทซฺ) abbr. it is,it has [Hope]
 • /IH1 T S/ [CMU]
 • /IH0 T S/ [CMU]
 • (v) /ɪts/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
solid
 • เชื่อใจได้: ไว้ใจได้ [Lex2]
 • แข็ง: มีลักษณะตัน [Lex2]
 • ซึ่งไว้ใจได้[Lex2]
 • ต่อเนื่อง: ซึ่งไม่หยุดพัก [Lex2]
 • ของแข็ง[Lex2]
 • (ซอล'ลิด) adj. ของแข็ง,มีสามมิติ (ความยาว,ความกว้างและความหนา) ,เป็นรูปตัน,แข็ง,แน่น,อัดแน่น,ต่อเนื่อง,โดยสิ้นเชิง,ไม่มีการแบ่งแยก,สมบูรณ์,ทั้งหมด,พร้อมเพรียงกัน,เป็นแบบเดียวกัน,มีเหตุผล,ดี,มีจิตปกติ,มีฐานะการเงินมั่นคง,ลูกบาศก์,รุนแรง,เป็นเอกฉันท์,รวมกัน [Hope]
 • (adj) แน่น,แข็ง,ตัน,สมบูรณ์,ทั้งหมด,ดีเลิศ,เป็นเอกฉันท์ [Nontri]
 • (n) ของแข็ง [Nontri]
 • /S AA1 L AH0 D/ [CMU]
 • (n) /s'ɒlɪd/ [OALD]
liquid
 • ของเหลว: สถานะเหลว [Lex2]
 • เป็นของเหลว: เหลว, เกี่ยวกับของเหลว [Lex2]
 • มีสภาพคล่องสูง (การเงิน)[Lex2]
 • สง่างาม (การเคลื่อนไหว, ท่าทาง)[Lex2]
 • ใส: กระจ่าง [Lex2]
 • ใส (เสียง)[Lex2]
 • ไหลคล้ายน้ำ[Lex2]
 • (ลิค'ควิด) adj. เป็นของเหลว,ไหลคล้ายน้ำ,รื่น,เก๋,งดงาม,อิสระ,ไม่ถูกบังคับ,เงินสด. n. ของเหลว ###SW. liquidness n. ###S. fluid,flowing [Hope]
 • (n) ของเหลว [Nontri]
 • /L IH1 K W AH0 D/ [CMU]
 • /L IH1 K W IH0 D/ [CMU]
 • (n) /l'ɪkwɪd/ [OALD]
visco
 • /V IY1 S K OW0/ [CMU]
elastic
 • ซึ่งยืดหยุ่น: ยืดหดได้, ซึ่งไม่ตายตัว [Lex2]
 • ยางยืด[Lex2]
 • (อิแลส'ทิค) adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้,เด้งได้,ไม่ตายตัว,ขึ้น ๆ ลง ๆ -n. ยางที่ยืดหยุ่น,วัตถุที่ยืดหยุ่น. ###SW. elastically adv. ดูelastic ###S. pliant [Hope]
 • (adj) ยืดหดได้,ไม่ตายตัว,ยืดหยุ่นได้,เด้งได้,ขยายได้ [Nontri]
 • /IH0 L AE1 S T IH0 K/ [CMU]
 • (n) /'ɪl'æstɪk/ [OALD]
polymer
 • สารโพลีเมอร์[Lex2]
 • /P AA1 L AH0 M ER0/ [CMU]
made of
  [make of]
 • ทำจาก: สร้างจาก, สร้างด้วย [Lex2]
 • ทำให้เป็น: สร้าง [Lex2]
chains
 • /CH EY1 N Z/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɛɪnz/ [OALD]
  [chain]
 • กักตัว: กักขัง, คุมตัว [Lex2]
 • เครื่องผูกมัด[Lex2]
 • โซ่: โซ่ตรวน [Lex2]
 • บริษัทต่างๆที่อยู่ในเครือเดียวกัน[Lex2]
 • ล่ามโซ่[Lex2]
 • เหตุการณ์ที่เกิดต่อเนื่องกัน[Lex2]
 • (เชน) n. โซ่,ลูกโซ่,โซ่ตรวน,สายสร้อย,อนุกรม,เทือกเขา,ทิว,แนว -vt. ผูกมัดด้วยโซ่,ผูกมัด,จำกัด ###S. series [Hope]
 • (n) โซ่,ตรวน,เครื่องพันธนาการ [Nontri]
 • (vt) ตีตรวน,ล่ามโซ่,ผูกมัด,ผูกพัน [Nontri]
 • /CH EY1 N/ [CMU]
 • (v) /tʃ'ɛɪn/ [OALD]
but
 • แต่: หากว่า, แต่ทว่า [Lex2]
 • ยกเว้น: เว้นแต่, นอกจาก [Lex2]
 • เป็นแต่เพียง: เพียงแต่ [Lex2]
 • (บัท) conj. แต่,หากว่า,แต่ทว่า,ถ้าไม่,ถ้าไม่ได้ -adv. เพียง,เพียงแต่. -pron. ที่ไม่ -prep. เว้นแต่,นอกจาก [Hope]
 • (adv) เท่านั้น,เพียงแต่ [Nontri]
 • (con) แต่,นอกจาก,เว้นแต่,หากแต่,เพียงแต่ [Nontri]
 • (pre) หากแต่,เว้นแต่,เพียงแต่,นอกจาก [Nontri]
 • /B AH1 T/ [CMU]
 • (a) /bʌt/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
eat
 • กัดกิน: กัดกร่อน, กร่อน [Lex2]
 • กิน: ทาน, รับประทาน [Lex2]
 • ใช้หรือบริโภคไปจำนวนมาก (คำสแลง)[Lex2]
 • ทำลาย[Lex2]
 • ทำให้เบื่อ (คำสแลง): ทำให้รำคาญ (คำสแลง) [Lex2]
 • (อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด) ###S. consume [Hope]
 • (vt) กิน,รับประทาน,ทาน,แดก,ยัด [Nontri]
 • /IY1 T/ [CMU]
 • (v) /'iːt/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top