ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I ( AY1) keep ( K IY1 P) expecting ( IH0 K S P EH1 K T IH0 NG) racist ( R EY1 S IH0 S T) animated ( AE1 N AH0 M EY2 T IH0 D) Disney ( D IH1 Z N IY0) characters ( K AE1 R IH0 K T ER0 Z) to ( T UW1) pop up ( P AA1 P AH1 P) and ( AH0 N D) start ( S T AA1 R T) singing ( S IH1 NG IH0 NG) songs ( S AO1 NG Z)... about ( AH0 B AW1 T) livin' ( L IH1 V IH0 N) on ( AA1 N) the ( DH AH0) bayou ( B AY1 UW0).

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
keep
 • เก็บ: เก็บรักษา, เก็บไว้, สงวนไว้, รักษา, พยุง, ประคอง [Lex2]
 • ควบคุม: คุม [Lex2]
 • ทำเรื่อยไป: ดำเนินต่อไป, ดำเนินเรื่อยไป [Lex2]
 • ป้องกัน[Lex2]
 • เลี้ยงดู: เลี้ยง, ดูแล [Lex2]
 • อาหารและที่พัก: ปัจจัยสี่ [Lex2]
 • (คีพ) {kept,kept,keeping,keeps} v. เก็บ,สงวนไว้,กักขัง,ป้องกันรักษา,หน่วงเหนี่ยว,ธำรงไว้,ผดุงไว้,กักตัว,ดำเนินกิจการ,ยังคงเป็นอยู่ การรักษาไว้,การสนับสนุน,ตัวตึกที่แข็งแรงที่สุดของปราสาทสมัยกลาง,ส่วนที่แข็งแกร่ง แน่นหนาที่สุด,คุก. -Phr. (forkeeps ด้วยควา [Hope]
 • (vt) เก็บ,ดูแล,รักษา,เลี้ยง,ระวัง,กักขัง [Nontri]
 • /K IY1 P/ [CMU]
 • (v) /k'iːp/ [OALD]
expecting
 • /IH0 K S P EH1 K T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /'ɪksp'ɛktɪŋ/ [OALD]
  [expect]
 • คาดว่า: คาดหวัง, คาดการณ์, คาดหมาย, คาดคะเน, คาดหมายว่า, หวังว่า, ปรารถนาว่า [Lex2]
 • ตั้งครรภ์ (คำที่ไม่เป็นทางการ): ท้อง, ตั้งท้อง [Lex2]
 • (อิคซฺเพคทฺ') {expected,expecting,expects} vt. คาดหมาย,คาดว่า vi. ตั้งครรภ์. ###SW. expectable adj. expectably adv. [Hope]
 • (vt) คาดหวัง,คาดหมาย,คาดคิด,เข้าใจว่า,คอยท่า [Nontri]
 • /IH0 K S P EH1 K T/ [CMU]
 • (v) /'ɪksp'ɛkt/ [OALD]
racist
 • ผู้เหยียดผิว: ผู้แบ่งแยกชนชั้น [Lex2]
 • /R EY1 S IH0 S T/ [CMU]
 • (n) /r'ɛɪsɪst/ [OALD]
animated
 • ที่เหมือนมีชีวิต[Lex2]
 • (แอน' นิเมทเทด) adj. มีชีวิตชีวา ###S. lively, vital ###A. lifeless, sluggish) [Hope]
 • (adj) กระปรี้กระเปร่า,ร่าเริง,มีชีวิตชีวา [Nontri]
 • /AE1 N AH0 M EY2 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /'ænɪmɛɪtɪd/ [OALD]
  [animate]
 • ซึ่งมีชีวิต[Lex2]
 • ซึ่งมีชีวิตชีวา: ร่าเริง [Lex2]
 • ดลใจ: สร้างแรงบันดาลใจ [Lex2]
 • ทำให้ดุจมีชีวิต[Lex2]
 • ทำให้มีชีวิต[Lex2]
 • ทำให้มีชีวิตชีวา[Lex2]
 • ที่มีชีวิตชีวา[Lex2]
 • (แอน' นิเมท) vt. ทำให้มีชีวิตชีวา, ทำให้แคล่วคล่อง, ทำให้มีกำลังวังชา,ให้กำลังใจ, กระตุ้น. -adj. มีชีวิตชีวา, มีชีวิต, เกี่ยวกับชีวิตสัตว์, สามารถเคลื่อนไหวได้เอง. -animateness n. -animation n. ###S. activate, incite) [Hope]
 • (adj) มีชีวิต,เป็นสัตว์ [Nontri]
 • (vt) กระตุ้น,ทำให้มีชีวิต [Nontri]
 • /AE1 N AH0 M AH0 T/ [CMU]
 • /AE1 N AH0 M EY2 T/ [CMU]
 • (j) /'ænɪmət/ [OALD]
 • (v) /'ænɪmɛɪt/ [OALD]
Disney
 • /D IH1 Z N IY0/ [CMU]
 • (n) /d'ɪzniː/ [OALD]
characters
 • /K AE1 R IH0 K T ER0 Z/ [CMU]
 • /K EH1 R IH0 K T ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /k'ærəktəz/ [OALD]
  [character]
 • คนที่มีนิสัยไม่เหมือนใคร: คนแปลก, คนนิสัยประหลาดๆ [Lex2]
 • คุณลักษณะ: คุณประโยชน์ [Lex2]
 • ชื่อเสียงดี: ชื่อเสียง [Lex2]
 • ตัวแสดง: ผู้สวมบทบาท [Lex2]
 • ที่แสดงบทบาท: ที่สวมบท, ที่สวมบทบาท [Lex2]
 • นิสัย: ลักษณะ, บุคลิก, ลักษณะนิสัย, อุปนิสัย [Lex2]
 • บทบาทในละคร: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์ [Lex2]
 • ใบรับรองงาน: ใบรับรองงานจากนายจ้าง [Lex2]
 • สถานภาพ: สถานะ, ตำแหน่ง [Lex2]
 • สลักอักษร: แกะสลักอักษร [Lex2]
 • อักษร: อักขระ, สัญลักษณ์, ตัวอักษร [Lex2]
 • (แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์ ###SW. characterisation,characterization n. [Hope]
 • (n) ความประพฤติ,ลักษณะ,อุปนิสัย,ตัวอักษร,เครื่องหมาย,ตัวละคร [Nontri]
 • /K EH1 R IH0 K T ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ærəktər/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
pop up
 • กระโดดทันที: ยืนขึ้นทันที [Lex2]
 • เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด[Lex2]
 • ตี (ลูกบอล)โด่งขึ้นไป[Lex2]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
start
 • เริ่ม: ลงมือ, เริ่มทำ, เริ่มต้น, ทำให้เกิด [Lex2]
 • (สทาร์ท) vi.เริ่ม,เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,ทำการ,ตั้งตัว,ยืน,โผล่,กระตุก,กระโดด,สะดุ้งตกใจ,ปรากฎออกมาอย่างฉับพลัน,คลาย,หลวม,ร่วมแข่ง. vt. เริ่มต้น,ตั้งต้น,ก่อให้เกิด,ทำให้ตกอกตกใจ,ทำให้คลาย,ทำให้หลวม,เสนอ,ให้สัญญาณการเริ่มแข่ง. n. การเริ่ม,การเริ่มต้น [Hope]
 • (n) การเริ่มต้น,อาการสะดุ้ง,จุดเริ่มต้น,โอกาส,การออกวิ่ง [Nontri]
 • (vi) เริ่มต้น,ตั้งต้น,ลงมือ,กระตุก,ตั้งตัว,ยื่น,โผล่ [Nontri]
 • (vt) เริ่มต้น,เริ่มกระทำ,เสนอ,ตั้งต้น,ทำให้ตกใจ [Nontri]
 • /S T AA1 R T/ [CMU]
 • (v) /st'aːt/ [OALD]
singing
 • (adj) เกี่ยวกับการร้องเพลง [Nontri]
 • (n) การขับร้อง,การร้องเพลง [Nontri]
 • /S IH1 NG IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /s'ɪŋɪŋ/ [OALD]
  [sing]
 • ร้องเพลง: ขับร้อง, เปล่งเสียง [Lex2]
 • ร้องเพลง: ขับร้อง, เปล่งเสียง, ทำให้เกิดเสียงดนตรี [Lex2]
 • สรรเสริญด้วยบทกวี: สดุดีด้วยบทกวี [Lex2]
 • การร้องเพลง: การขับร้อง, เสียงร้องเพลง [Lex2]
 • (ซิง) {sang,sung,singing,sings} vi.,vt.,n. (การ) ร้องเพลง, (นก) ร้อง,การขับร้อง,เสียงร้องเพลง,เสียงเพลง ###SW. singable adj. singingly adv. ###S. carol,chant [Hope]
 • (vi) ร้องเพลง,กล่อม,สดุดี,แต่งกลอน [Nontri]
 • /S IH1 NG/ [CMU]
 • (v) /s'ɪŋ/ [OALD]
songs
 • /S AO1 NG Z/ [CMU]
 • (n) /s'ɒŋz/ [OALD]
  [song]
 • เพลง: บทเพลง, บทกวี [Lex2]
 • (ซอง) n. เพลง,ดนตรีขับร้อง,สิ่งที่ร้อง,เสียงเพรียกร้องของนก แมลงหรืออื่น ๆ [Hope]
 • (n) บทกวี,บทเพลง,การขับร้อง,การร้องเพลง [Nontri]
 • /S AO1 NG/ [CMU]
 • (n) /s'ɒŋ/ [OALD]
about
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • ใกล้กับ[Lex2]
 • ทั่วๆ: ในที่ต่างๆ [Lex2]
 • ในทิศทางตรงข้าม[Lex2]
 • ประมาณ: ราว, ราวๆ [Lex2]
 • แพร่หลาย[Lex2]
 • รอบ[Lex2]
 • (อะเบาทฺ') adj. รอบ ๆ , อ้อม, เวียนรอบ, ราว, ประมาณ, ติดตัว, ข้าง ๆ ตัว,ในที่ต่าง ๆ , เกี่ยวกับ, แพร่หลาย, ทั่ว, ใกล้, ในราว, หันกลับ, หมุนกลับ, หมุนเวียน, เคลื่อนไหว ###S. regarding, concerning, around [Hope]
 • (adv,pre) ประมาณ,เกือบ,รอบ,เกี่ยวกับ,ราวๆ,ประมาณ [Nontri]
 • /AH0 B AW1 T/ [CMU]
 • (a) /'əb'aut/ [OALD]
livin'
 • /L IH1 V IH0 N/ [CMU]
on
 • บน[Lex2]
 • ที่ (ใช้บอกสถานที่)[Lex2]
 • (ติด) ไว้ที่: (แขวน) ไว้ที่, (เอา) ไว้ที่ [Lex2]
 • ใน (ใช้กับวัน, วันที่, โอกาส)[Lex2]
 • อยู่ในระหว่าง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในสภาพ: ในลักษณะ, ในอาการที่ [Lex2]
 • โดย (วิธีการ): ด้วย [Lex2]
 • ทาง (ทิศทาง)[Lex2]
 • ใกล้: อยู่ติด [Lex2]
 • (ใช้จ่าย) ไปกับ[Lex2]
 • อย่างทำงานอยู่: อย่างใช้อยู่ [Lex2]
 • อย่างกำลังดำเนินอยู่[Lex2]
 • อย่างต่อไป: อย่างเรื่อยๆ, อย่างไม่หยุด [Lex2]
 • ที่กำลังทำงานอยู่[Lex2]
 • ที่เป็นไปตามกำหนด: ที่เป็นไปตามแผนการ [Lex2]
 • (ออน) prep.,adv. บน,ที่,ตาม,ณ,ในเวลาที่,ในขณะที่,ในวันที่,เกี่ยวกับ,อยู่ในสถานการณ์,ในเรื่อง,โดย,อาศัย,ทันทีหลังจาก,ไปสู่,ไปทาง,ติดกัน,ประชิด,ประจำ adj. เปิดอยู่,ใช้อยู่,ซึ่งกำลังเกิดขึ้น,ตามแผน,ตามกำหนด n. ความเป็นอยู่,สถานการณ์,ด้านข้าง -Phr. (on and off บางครั้งบางคราวเป็นช่วง ๆ) [Hope]
 • (adv) ต่อเนื่อง,ต่อไป,ประจำ,เรื่อยไป,ไปข้างหน้า [Nontri]
 • (pre) ข้างบน,บน,ในเรื่อง,ณ,เกี่ยวกับ,โดย,ตาม [Nontri]
 • /AA1 N/ [CMU]
 • /AO1 N/ [CMU]
 • (a) /ɒn/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
bayou
 • สาขาของแม่น้ำทางใต้ของอเมริกาที่ไหลเอื่อยๆ: ลำธาร [Lex2]
 • (เบ'โอ) n. ลำธาร,สาขาแม่น้ำ [Hope]
 • /B AY1 UW0/ [CMU]
 • (n) /b'aɪuː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top