ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I ( AY1) have ( HH AE1 V) provided ( P R AH0 V AY1 D AH0 D) instructions ( IH2 N S T R AH1 K SH AH0 N Z) that ( DH AE1 T) will ( W IH1 L) allow ( AH0 L AW1) us ( AH1 S) to ( T UW1) eradicate ( IH0 R AE1 D AH0 K EY2 T) the ( DH AH0) Divergence ( D AY0 V ER1 JH AH0 N S) crisis ( K R AY1 S AH0 S)

 


  

 
I
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
provided
 • โดยมีเงื่อนไขว่า[Lex2]
 • (พระไว'ดิด) conj. ภายใต้เงื่อนไข,โดยมีข้อแม้ว่า ###S. in case,granted [Hope]
 • (con) ถ้าหาก,หากว่า,ถ้า,โดยมีเงื่อนไขว่า,โดยมีข้อแม้ว่า [Nontri]
 • /P R AH0 V AY1 D AH0 D/ [CMU]
 • /P R AH0 V AY1 D IH0 D/ [CMU]
 • (v) /pr'əv'aɪdɪd/ [OALD]
  [provide]
 • จัดหาให้: จัดเตรียมไว้ให้ [Lex2]
 • (พระไวดฺ') vt. จัดหาให้,ให้,เตรียมการ. vi. เตรียมการ,จัดหาหนทางเลี้ยงชีพ. ###SW. providable adj. provider n. [Hope]
 • (vt) จัดหา,ทำให้,กำหนด,ตระเตรียม,ให้,บัญญัติ [Nontri]
 • /P R AH0 V AY1 D/ [CMU]
 • (v) /pr'əv'aɪd/ [OALD]
instructions
 • /IH2 N S T R AH1 K SH AH0 N Z/ [CMU]
 • (n) /'ɪnstr'ʌkʃənz/ [OALD]
  [instruction]
 • การสอน: วิธีสอน [Lex2]
 • คำสั่ง (คำทางการ)[Lex2]
 • วิธีใช้: คำแนะนำ, วิธีการใช้ [Lex2]
 • (อินสทรัค'เชิน) n. การสั่งสอน,การแนะนำ,การชี้แนะ,การศึกษา,คำสั่ง,คำสอน [Hope]
 • (n) การสอน,คำแนะนำ,ความรู้ [Nontri]
 • /IH2 N S T R AH1 K SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɪnstr'ʌkʃən/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
allow
 • แบ่งสรร[Lex2]
 • ยอมรับ: รับ [Lex2]
 • สำรอง: กันไว้, สงวน [Lex2]
 • ให้เงิน: ให้ยืมเงิน [Lex2]
 • อนุญาต: ยินยอม, ปล่อย, ยอม [Lex2]
 • (อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้ ###S. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold) [Hope]
 • (vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย [Nontri]
 • /AH0 L AW1/ [CMU]
 • (v) /'əl'au/ [OALD]
us
 • เรา: พวกเรา [Lex2]
 • ประเทศสหรัฐอเมริกา (ตัวย่อของ United States of America) )[Lex2]
 • (อัส) pron. พวกเรา [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /AH1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 EH1 S/ [CMU]
 • (n) /jˌuː'ɛs/ [OALD]
 • (prp) /ʌz/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
eradicate
 • กำจัดจนหมดสิ้น: ขจัดจนหมดสิ้น [Lex2]
 • (อิแรด'ดิเคท) vt. กำจัด,ทำลาย,ถอนรากเหง้า,ถอนรากถอนโคน. ###SW. eradicable adj. ดูeradicate eradicant adj.,n. ดูeradicate eradication n. ดูeradicate eradicative adj. ดูeradicate eradicator n. ดูeradicate -S... [Hope]
 • (vt) โค่นทิ้ง,กำจัด,ทำลาย,ถอนรากถอนโคน,ขจัด [Nontri]
 • /IH0 R AE1 D AH0 K EY2 T/ [CMU]
 • (v) /'ɪr'ædɪkɛɪt/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Divergence
 • ความแตกต่าง: ความไม่เหมือนกัน, ความไม่สอดคล้องกัน, ความหลากหลาย [Lex2]
 • (ไดเวอ'เจินซฺ) n. ความแตกต่าง,การแยกออก,การเบนออก,การห่างประเด็น,ความหลากหลาย,ความผันแปร ###S. digression [Hope]
 • (n) การแยกออก,ความผิดแผก,การลู่ออก,ความหลากหลาย,ความแตกต่าง [Nontri]
 • /D AY0 V ER1 JH AH0 N S/ [CMU]
 • /D IH0 V ER1 JH AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /d'aɪv'ɜːʳʤəns/ [OALD]
crisis
 • ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง: ช่วงวิกฤต [Lex2]
 • ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน: ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค [Lex2]
 • (ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ ###SW. crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises ###S. turning point,emergency [Hope]
 • (n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม [Nontri]
 • /K R AY1 S AH0 S/ [CMU]
 • (n) /kr'aɪsɪs/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top