ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

I've ( AY1 V) heard ( HH ER1 D) that ( DH AE1 T) if ( IH1 F) you ( Y UW1) default on ( D IH0 F AO1 L T AA1 N) the ( DH AH0) water ( W AO1 T ER0) rates ( R EY1 T S) your ( Y AO1 R) water ( W AO1 T ER0) supply ( S AH0 P L AY1) will ( W IH1 L) be ( B IY1) suspended ( S AH0 S P EH1 N D AH0 D), is ( IH1 Z) that ( DH AE1 T) true ( T R UW1)?

 


  

 
I've
 • (ไอ'ว) abbr. I have [Hope]
 • /AY1 V/ [CMU]
 • (v) /aɪv/ [OALD]
heard
 • (vt) pt และ pp ของ hear [Nontri]
 • /HH ER1 D/ [CMU]
 • (v) /h'ɜːʳd/ [OALD]
  [hear]
 • ได้ยิน: ได้ยินเสียง [Lex2]
 • ฟัง[Lex2]
 • (เฮียร์) {heard,hearing,hears} vt. ฟัง,ได้ยิน,สดับ,รับฟัง,ได้ยินมาว่า,พิจารณา. vi. ฟัง,ได้ยิน. ###SW. hearable adj. hearer n. ###S. heed,listen [Hope]
 • (vi,vt) ได้ยินมาว่า,ได้ฟัง,สดับ,รับฟัง,ทราบ [Nontri]
 • /HH IY1 R/ [CMU]
 • (v) /h'ɪəʳr/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /IH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
default on
 • ไม่ยินยอมชำระหนี้: ไม่จ่ายหนี้ [Lex2]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
water
 • น้ำ: น้ำเปล่า, น้ำจืด [Lex2]
 • แหล่งน้ำเช่น แม่น้ำ ลำธาร ทะเลสาบ ทะเล[Lex2]
 • ธาตุน้ำ[Lex2]
 • พาหนะทางน้ำ โดยเฉพาะเรือ[Lex2]
 • น้ำที่ออกจากร่างกายเช่น เหงื่อ ปัสสาวะ น้ำตา[Lex2]
 • น้ำคร่ำ[Lex2]
 • ความส่องสว่างของเพชรพลอย[Lex2]
 • ทำให้เปียก[Lex2]
 • ให้น้ำ (ทางเกษตรกรรม): รดน้ำ [Lex2]
 • เกี่ยวกับน้ำ[Lex2]
 • (วอ'เทอะ) n. น้ำ,น้ำแร่,แหล่งน้ำ ###SW. waters น้ำแม่น้ำหรือทะเลสาบ,บริเวณทะเล vt. ทำให้ชื้น,ทำให้เปียก,พรมด้วยน้ำ,ทำให้เจือจาง,ผสมน้ำ,ทำให้แวววาว,ทำให้เป็นลายคลื่น vi. หลั่งน้ำ,ดื่มน้ำ,adj. เกี่ยวกับน้ำ -Phr. (above water พ้นลำบาก) waterer [Hope]
 • (n) น้ำ,น่านน้ำ,แหล่งน้ำ,น้ำเพชร,ชนิด,ชิ้น,ของเหลว [Nontri]
 • (vi) [Nontri]
 • (vt) เติมน้ำ,กินน้ำ,รดน้ำ,ชะ,ล้าง,พรมน้ำ,ทำให้เปียก [Nontri]
 • /W AO1 T ER0/ [CMU]
 • (v) /w'ɔːtər/ [OALD]
rates
 • /R EY1 T S/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪts/ [OALD]
  [rate]
 • อัตราความเร็ว: อัตราเร็ว, ความเร็ว [Lex2]
 • ราคา: อัตรา [Lex2]
 • อัตราต่อหน่วย[Lex2]
 • ตีราคา: ประมาณราคา [Lex2]
 • ประเมินค่า[Lex2]
 • จัดลำดับ[Lex2]
 • (เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ [Hope]
 • (vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า [Nontri]
 • /R EY1 T/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪt/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
supply
 • จัดหาให้: จัดส่ง, หาให้, บรรจุ [Lex2]
 • จัดหาให้: จัดส่งให้ [Lex2]
 • ชดเชย (คำทางการ): ทดแทน, เสริมให้ [Lex2]
 • ทำหน้าที่แทน (คำทางการ): ทำการแทน, เข้าทำแทน [Lex2]
 • อุปทาน [LongdoEN]
 • (ซะไพล') vt.,vi.,n. (การ) จัดหา,จัดส่ง,ส่งเสบียง,บรรจุ,เสริม,ให้,ชดเชย,แทนที่,พัสดุ,เสบียง,สิ่งที่จัดหาให้,สิ่งของจำเป็นทางทหาร,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน adv. อย่างอ่อนน้อม,อย่างนิ่มนวล ###SW. suppliable adj. supplier n. [Hope]
 • (n) เสบียง,การจัดหา,การให้,ค่าใช้สอย,ผู้ทำการแทน [Nontri]
 • (vt) ส่งเสบียง,จัดหา,ให้,ผนวก,ชดใช้,แทนที่ [Nontri]
 • /S AH0 P L AY1/ [CMU]
 • (v) /s'əpl'aɪ/ [OALD]
will
 • จะ: จัก [Lex2]
 • ความตั้งใจ: ความมุ่งมั่น, ปณิธาน [Lex2]
 • ตั้งใจที่จะทำให้เกิด: มุ่งมั่น, พยายามจะให้บางสิ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจของจิตใจ [Lex2]
 • ความต้องการ: จุดประสงค์, ความปรารถนา [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์, ปรารถนา [Lex2]
 • พินัยกรรม: คำสั่งเสีย [Lex2]
 • ตั้งใจจะ [LongdoDE]
 • (วิล) auxiliary v. ใช้แสดงอนาคตกับบุรุษที่ 1 และ 3 (ช่อง 2เป็น would) ,จะ,อาจจะ,ควรจะ,ย่อมจะ vt. vi.,n. (ความ) ประสงค์,ปรารถนา,พึงจะ,ชอบ,พอใจ,อยากจะ,พินัยกรรม,ความกระตือรือร้น vt. ตัดสินใจ,ทำพินัยกรรมยกให้,ใช้อำนาจจิตบังคับ vi. ตั้งใจ,ตัดสินใจ [Hope]
 • (n) ความประสงค์,พินัยกรรม,ความสมัครใจ,ความตั้งใจ,ความตกลงใจ [Nontri]
 • (vi) จะ,ประสงค์,ชอบ,ตั้งใจ,พอใจ,อยากจะ [Nontri]
 • /W IH1 L/ [CMU]
 • /W AH0 L/ [CMU]
 • (n) /w'ɪl/ [OALD]
 • (v) /wɪl/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
suspended
 • แขวนอยู่: แขวนลอย, ห้อยอยู่ [Lex2]
 • ระงับอยู่ชั่วคราว: หยุดอยู่ชั่วคราว [Lex2]
 • /S AH0 S P EH1 N D AH0 D/ [CMU]
 • /S AH0 S P EH1 N D IH0 D/ [CMU]
 • (v) /s'əsp'ɛndɪd/ [OALD]
  [suspend]
 • แขวน: ห้อย [Lex2]
 • ยกเลิกชั่วคราว: ระงับชั่วคราว, งดชั่วคราว, พักไว้ก่อน [Lex2]
 • เลื่อน[Lex2]
 • (ซัสเพนดฺ') vt. แขวน,ลอยตัว,เลื่อน,หยุด,งด,ยกเลิกชั่วคราว,ให้พักงาน,ทำให้กังวลใจ. vi. หยุดชั่วคราว,หยุดชำระหนี้,ลอยตัว,แขวนอยู่. ###SW. suspendibility n. suspendible adj. ###S. hang,banish,defer,swing ###A. reinstate [Hope]
 • (vt) เลื่อนไป,แขวน,หยุดชั่วคราว,งด [Nontri]
 • /S AH0 S P EH1 N D/ [CMU]
 • (v) /s'əsp'ɛnd/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
true
 • ที่เป็นเรื่องจริง[Lex2]
 • ที่เป็นของแท้: ที่ไม่ปลอม [Lex2]
 • ที่ซื่อสัตย์: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง [Lex2]
 • ถูกต้อง[Lex2]
 • เป็นจริง: เป็นความจริง [Lex2]
 • แน่นอน: เที่ยงตรง, แม่นยำ [Lex2]
 • อย่างซื่อสัตย์[Lex2]
 • (ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง ###S. factual,real [Hope]
 • (adj) จริง,ซื่อสัตย์,ตรง,แท้,ถูกต้อง,เคร่งครัด [Nontri]
 • /T R UW1/ [CMU]
 • (v) /tr'uː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top