ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Got ( G AA1 T) bathed in ( B EY1 DH D IH0 N) cytomes and ( AH0 N D) partially ( P AA1 R SH AH0 L IY0) differentiated ( D IH2 F ER0 EH1 N SH IY0 EY2 T IH0 D).

 


  

 
Got
  [get]
 • ได้: ได้รับ, รับ [Lex2]
 • มีอิทธิพลต่อ: มีผลต่อ, กระตุ้น, ชักจูง [Lex2]
 • เจริญ: พัฒนา [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • มาถึง: ไปถึง, บรรลุ [Lex2]
 • ทำให้พอใจ[Lex2]
 • ได้รับ เช่น I got the book yesterday. ฉันได้รับหนังสือเมื่อวานนี้ [LongdoEN]
 • เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว [LongdoEN]
 • (เกท) {got,gotten,getting,gets} vt. ได้,ได้มา,ได้รับ,เอา,ไปเอามา vi. มาถึง,บรรลุ -Phr. (get along จัดการ,ก้าวหน้า,ตกลง,เป็นมิตร) . [Hope]
 • (vi) มาถึง,เข้าใจ,บรรลุ,กลายเป็น,ได้เงิน,มีรายได้ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,ได้มา,ชักชวน,จัดทำ,จัดแจง,หามาได้,ติด(โรค) [Nontri]
 • /G EH1 T/ [CMU]
 • /G IH1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɛt/ [OALD]
 • กริยาช่องที่ 2 ของ get[Lex2]
 • (กอท) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ get abbr. glutamic oxaloacetic transaminase [Hope]
 • (vi) pt และ pp ของ get [Nontri]
 • /G AA1 T/ [CMU]
 • (v) /g'ɒt/ [OALD]
bathed in
  [bathe in]
 • อาบน้ำ: ว่ายน้ำ [Lex2]
 • เต็มไปด้วย (น้ำ/ไฟ): เอ่อล้นด้วย [Lex2]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
partially
 • บางส่วน[Lex2]
 • (adv) เพียงบางส่วน,ไม่สมบูรณ์,ไม่ทั้งหมด [Nontri]
 • /P AA1 R SH AH0 L IY0/ [CMU]
 • /P AA1 R SH L IY0/ [CMU]
 • (a) /p'aːʃəliː/ [OALD]
differentiated
 • /D IH2 F ER0 EH1 N SH IY0 EY2 T IH0 D/ [CMU]
 • /D IH2 F ER0 EH1 N CH IY0 EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /dˌɪfər'ɛnʃɪɛɪtɪd/ [OALD]
  [differentiate]
 • ทำให้เปลี่ยนแปลง: ทำให้แตกต่าง, ทำให้เห็นความแตกต่าง [Lex2]
 • บอกความแตกต่าง: แยกความแตกต่าง [Lex2]
 • (ดิฟฟะเรน'ชิเอท) v. ทำให้แตกต่างกัน,เปลี่ยน,แยกจำแนก,แยก,แบ่งแยก. ###SW. differentiation n. ดูdifferentiate differentiator n. ดูdifferentiate ###S. distinguish [Hope]
 • (vi) แตกต่างกันไป,แบ่งแยก,แยก,จำแนก [Nontri]
 • (vt) ทำให้ต่างกัน,ทำให้ผิดแผกกัน [Nontri]
 • /D IH2 F ER0 EH1 N SH IY0 EY2 T/ [CMU]
 • /D IH2 F ER0 EH1 N CH IY0 EY2 T/ [CMU]
 • (v) /dˌɪfər'ɛnʃɪɛɪt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top