ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

From ( F R AH1 M) the ( DH AH0) standpoint ( S T AE1 N D P OY2 N T) of ( AH1 V) architectural ( AA2 R K AH0 T EH1 K CH ER0 AH0 L) design ( D IH0 Z AY1 N), there ( DH EH1 R) can ( K AE1 N) be ( B IY1) more ( M AO1 R) alternatives ( AO0 L T ER1 N AH0 T IH0 V Z) to ( T UW1) this ( DH IH1 S) approach ( AH0 P R OW1 CH).

 


  

 
From
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
standpoint
 • ทัศนคติ: แง่คิด, ความคิดเห็น, ความเห็น [Lex2]
 • n. จุดยืน,หลัก,แง่คิด,ทัศนคติ ###S. position,point of,view [Hope]
 • (n) แง่คิด,ความเห็น,หลัก,ทัศนคติ,จุดยืน [Nontri]
 • /S T AE1 N D P OY2 N T/ [CMU]
 • (n) /st'ændpɔɪnt/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
architectural
 • (adj) ในเชิงสถาปัตยกรรม [Nontri]
 • /AA2 R K AH0 T EH1 K CH ER0 AH0 L/ [CMU]
 • (j) /ˌaːkɪt'ɛktʃərəl/ [OALD]
design
 • การประดิษฐ์: การสร้างสรรค์, การออกแบบ [Lex2]
 • โครงการ: แผนการ [Lex2]
 • จุดประสงค์: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, เป้าหมาย [Lex2]
 • แบบ: พิมพ์เขียว, แบบบ้าน, ภาพร่าง [Lex2]
 • ลาย: ลวดลาย, งานศิลป์ [Lex2]
 • ออกแบบ: วางแผน, กำหนด, ประดิษฐ์ [Lex2]
 • (ดิไซนฺ') v. ออกแบบ,วางแผน,มุ่งหมาย,คิด,กำหนด,ประสงค์. ###SW. designed adj. n. แบบ, [Hope]
 • (n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์ [Nontri]
 • (vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา [Nontri]
 • /D IH0 Z AY1 N/ [CMU]
 • (v) /d'ɪz'aɪn/ [OALD]
there
 • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
 • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
 • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
 • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
 • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
 • ประเด็นนั้น[Lex2]
 • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
 • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
 • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
be
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
more
 • มากกว่า[Lex2]
 • มากกว่า: ยิ่งกว่า [Lex2]
 • จำนวนที่มากกว่า: จำนวนที่มากขึ้น [Lex2]
 • นานขึ้น: นานกว่า, มากกว่า, บ่อยขึ้น [Lex2]
 • (โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ) ###S. greater,extra [Hope]
 • (adj) มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือไปกว่า,เพิ่มขึ้น [Nontri]
 • (adv) อีก,มากกว่า,ต่อไป,นอกเหนือจาก,ยิ่งกว่า [Nontri]
 • /M AO1 R/ [CMU]
 • (n) /m'ɔːr/ [OALD]
alternatives
 • /AO0 L T ER1 N AH0 T IH0 V Z/ [CMU]
 • (n) /'ɔːlt'ɜːʳnətɪvz/ [OALD]
  [alternative]
 • ซึ่งไม่ตามประเพณี: ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนเดิม [Lex2]
 • ทางเลือก[Lex2]
 • ที่มีตัวเลือก: รอง, สำรอง [Lex2]
 • อย่างเดียว: แต่ผู้เดียว, หนึ่งเดียว [Lex2]
 • โอกาสในการเลือก[Lex2]
 • (ออลเทอ' นะทิฟว) n. ทางเลือก, ของที่จะเลือก, วิธีการที่พอจะเลือกได้, อีกทางหนึ่ง, อีกวิธีการหนึ่ง. -adj. ซึ่งให้เลือกได้ระหว่างสอง (สิ่ง,วิธีการ) . -alternativeness, alternativity n. ###S. preference, alternate) [Hope]
 • (adj) ซึ่งเลือกได้,เผื่อเลือก [Nontri]
 • (n) ทางเลือก [Nontri]
 • /AO0 L T ER1 N AH0 T IH0 V/ [CMU]
 • (n) /'ɔːlt'ɜːʳnətɪv/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
this
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
approach
 • การเข้าใกล้[Lex2]
 • เข้าใกล้[Lex2]
 • เข้าตีสนิท: เข้าหา [Lex2]
 • คล้าย: ใกล้จะ, ใกล้เคียง, เกือบจะเป็น [Lex2]
 • ความคล้ายกัน[Lex2]
 • ปฎิบัติต่อ: จัดการ [Lex2]
 • วิธีการทำให้ถึงจุดหมาย[Lex2]
 • สิ่งที่คล้ายกัน[Lex2]
 • (อะโพรช') vt.,vi. เข้าใกล้, ประชิด, ใกล้เข้ามาทุกที,จวน,มีความสามารถเกือบเท่ากับ,เริ่ม. -n. การเข้าใกล้, ความใกล้,วิธีการเข้าไป (เช่น ถนน) , วิธีการ,วิถีทาง (come near,near) [Hope]
 • (n) การเข้าใกล้,วิธีการเข้าไป [Nontri]
 • (vi,vt) เข้าใกล้,เข้าหา,ประชิด,ทาบทาม,เข้าถึง [Nontri]
 • /AH0 P R OW1 CH/ [CMU]
 • (v) /'əpr'ɒutʃ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top