ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Francisco ( F R AE0 N S IH1 S K OW0) made ( M EY1 D) a ( AH0) bunch ( B AH1 N CH) of ( AH1 V) major ( M EY1 JH ER0) cash ( K AE1 SH) deposits ( D AH0 P AA1 Z IH0 T S) into ( IH1 N T UW0) an ( AE1 N) account ( AH0 K AW1 N T).

 


  

 
Francisco
 • /F R AE0 N S IH1 S K OW0/ [CMU]
made
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ make[Lex2]
 • ซึ่งทำขึ้นมา: ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น [Lex2]
 • (เมด) adj. ซึ่งทำขึ้น,ประดิษฐ์ขึ้น v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ make ###S. invented [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ make [Nontri]
 • /M EY1 D/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪd/ [OALD]
  [make]
 • ทำ: จัดทำ, สร้าง, ผลิต [Lex2]
 • แต่งตั้ง[Lex2]
 • จัดหา[Lex2]
 • ก่อให้เกิด: ทำให้เป็น [Lex2]
 • จัด (เตียงนอน): จัดแต่ง, ทำเตียง [Lex2]
 • เข้าใจ[Lex2]
 • บังคับ: บังคับให้ทำ [Lex2]
 • ทำกำไร: ทำเงิน, สร้างกำไร, สร้างรายได้ [Lex2]
 • คาดคะเน: กะ, ประเมิน, ประมาณ [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนสภาพเป็น [Lex2]
 • หาได้: มีรายได้, หารายได้ [Lex2]
 • จัด (ที่นอน): เตรียม [Lex2]
 • จัดเวลา: จัดตารางเวลา [Lex2]
 • เท่ากับ: รวมเป็น, มีจำนวนเป็น [Lex2]
 • ทำคะแนน (กีฬา)[Lex2]
 • บรรลุเป้าหมาย[Lex2]
 • กระตุ้น: ทำให้, เป็นเหตุให้ [Lex2]
 • เขียน: แต่ง, ประพันธ์ [Lex2]
 • ไปถึง: ถึง, มาถึง [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา [Lex2]
 • ปรุง (อาหาร)[Lex2]
 • เครื่องหมายการค้า: ยี่ห้อ [Lex2]
 • กระบวนการผลิต: แบบ, วิธีการผลิต [Lex2]
 • (เมคฺ) {made,made,making,makes} n. ทำ,ทำให้เกิดขึ้น,สร้าง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้เป็น,ก่อ,นำมาซึ่ง,ทำให้,เปลี่ยนให้เป็น,ประกอบขึ้นเป็น,เตรียม,ปรุง,บรรลุ,ถึง,ทำรายได้,ประพันธ์,เขียน,ประกาศเป็นกฎหมาย,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,กลายเป็น,แปล,ประเมิน,ประมาณ,รวมเป็นเท่ากับ,มาทันเวลา [Hope]
 • (n) แบบ,สิ่งที่สร้างขึ้น,การกระทำ,ยี่ห้อ,กิริยามารยาท [Nontri]
 • (vi) รวมขึ้น,ประกอบขึ้น,ทำขึ้น [Nontri]
 • (vt) ทำ,จัดตั้ง,เตรียม,สร้าง,บรรลุ,แต่ง,สมมุติ [Nontri]
 • /M EY1 K/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪk/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
bunch
 • มัด[Lex2]
 • จับกันเป็นก้อน: รวมกันเป็นกลุ่ม [Lex2]
 • กลุ่ม: ดง, พวง, รวง, เครือ [Lex2]
 • หมู่คน: พวก, กลุ่ม [Lex2]
 • (บันชฺ) {bunched,bunching,bunches} n. กลุ่ม,ช่อ,พวง,เครือ,พวก,ก้อน,ปุ่ม,รังแร่เล็ก vt.,vi. รวมกันเป็นกลุ่ม,มัดเป็นกลุ่ม,ร้อยเป็นพวง,มัดเป็นช่อ,รวมเป็นกอง ###S. cluster [Hope]
 • (n) พวง,กลุ่ม,ช่อ,เครือ(กล้วย),ก้อน,ปุ่ม [Nontri]
 • (vi,vt) มัด,รวบ,รวมกัน,ร้อยเป็นพวง,จับเป็นก้อน,โป่ง,พอง [Nontri]
 • /B AH1 N CH/ [CMU]
 • (v) /b'ʌntʃ/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
major
 • ส่วนใหญ่: ส่วนมาก [Lex2]
 • สำคัญมาก[Lex2]
 • (เม'เจอะ) n. พันตรี,ผู้บรรลุนิติภาวะ,วิชาเอกadj. ใหญ่,สำคัญ,ส่วนใหญ่,บรรลุนิติภาวะ vi. เรียนวิชาเอก ###S. larger,leading [Hope]
 • (adj) สำคัญ,เขื่อง,ใหญ่,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก [Nontri]
 • (n) พันตรี,วิชาเอก,คนส่วนมาก,ผู้บรรลุนิติภาวะ [Nontri]
 • /M EY1 JH ER0/ [CMU]
 • (v) /m'ɛɪʤər/ [OALD]
cash
 • เงินสด[Lex2]
 • รับหรือจ่ายเงิน[Lex2]
 • (แคช) {cashed,cashing,cashes} n. เงินสด,เหรียญเงิน,ธนบัตร. vt. จ่ายเงินสด,รับเงินสด,ขึ้นเป็นเงินสด -Phr. (cash in ขึ้นเป็นเงินสด,หยุดกิจการ,ถอนตัว) -Phr. (cash in on หากำไรจาก) ###SW. cashable adj. ดูcash ###S. curren [Hope]
 • (n) เงินสด,ธนบัตร [Nontri]
 • (vt) ขึ้นเงินสด,จ่ายเงินสด [Nontri]
 • /K AE1 SH/ [CMU]
 • (v) /k'æʃ/ [OALD]
deposits
 • /D AH0 P AA1 Z IH0 T S/ [CMU]
 • /D IH0 P AA1 Z AH0 T S/ [CMU]
 • (v) /d'ɪp'ɒzɪts/ [OALD]
  [deposit]
 • เก็บไว้ในที่ปลอดภัย[Lex2]
 • เงินฝาก[Lex2]
 • เงินมัดจำ: ค่ามัดจำ, เงินดาวน์ [Lex2]
 • ทับถม: สะสม [Lex2]
 • ฝากเงิน (ทางการธนาคาร): ฝากธนาคาร, สะสมเงิน [Lex2]
 • ฝากไว้: วางลง, วางไว้, ตั้งไว้ [Lex2]
 • (ดิพอส'ซิท) {deposited,depositing,deposits} vt. ทับถม,สะสม,กอง,ฝากไว้,ฝากเงิน,วางไข่ vi. ฝากไว้. n. สิ่งที่ทับถม,การฝาก,ที่เก็บเงินฝาก,เงินมัดจำ [Hope]
 • (n) เงินฝาก,สิ่งที่สะสม,การวางลง,เงินมัดจำ,การฝากเงิน [Nontri]
 • (vt) ฝากเงิน,สะสม,วางลง,วางมัดจำ,วางไข่,กองไว้ [Nontri]
 • /D AH0 P AA1 Z IH0 T/ [CMU]
 • /D IH0 P AA1 Z AH0 T/ [CMU]
 • (v) /d'ɪp'ɒzɪt/ [OALD]
into
 • กลายเป็น[Lex2]
 • เกี่ยวกับ[Lex2]
 • เข้าไปใน[Lex2]
 • ตรงไปยัง: ตรงไปที่ [Lex2]
 • (อิน'ทู) prep. เข้าไปข้างใน,เข้ามาข้างใน,เข้าไป,กลายเป็น,ไปยัง [Hope]
 • (pre) ใน,ตรงไป,เข้าไปใน,จนกระทั่ง,กลายเป็น [Nontri]
 • /IH1 N T UW0/ [CMU]
 • /IH0 N T UW1/ [CMU]
 • (in) /'ɪntə/ [OALD]
an
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามที่ออกเสียงสระและระบุว่าคำนามนั้นเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • ไม่: การปฏิเสธ, การเพิกถอน [Lex2]
 • ต่อต้าน: คัดค้าน [Lex2]
 • เกี่ยวกับ: เป็นของ [Lex2]
 • ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู [LongdoDE]
 • |+D บ่งเวลา| ตอน, ช่วง เช่น Am Abend gehen wir zum Restaurant. ตอนเย็นเราไปร้านอาหารกันนะจ๊ะ (สังเกต am = an + นามเพศชายหรือเพศกลาง) [LongdoDE]
 • |m| ปี เช่น 200 ans d'enseignement [LongdoFR]
 • abbr. Anglo- Norman [Hope]
 • /AE1 N/ [CMU]
 • /AH0 N/ [CMU]
 • (cc) /æn/ [OALD]
 • (dt) /ən/ [OALD]
  [a]
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
account
 • การคำนวณ[Lex2]
 • การบรรยาย: การอธิบาย [Lex2]
 • ทำรายการบัญชี: ทำบัญชีรายรับรายจ่าย [Lex2]
 • บัญชี: บัญชีรายรับ-รายจ่าย, รายการบัญชี [Lex2]
 • บัญชีเงินฝาก: บัญชีธนาคาร [Lex2]
 • พิจารณา: ประเมินค่า [Lex2]
 • รายงาน: บันทึก, ประวัติ, เรื่องราว [Lex2]
 • (อะเคานทฺ') n.,vi. บัญชี, หนี้, รายงาน, สาเหตุ, คำอธิบาย, เรื่องราว,ลูกค้า, ทำบัญชี, ชี้แจงรายการ, อธิบาย, จับ, สังหาร, ทำให้เกิด, นับ, พิจารณา, ถือเหตุ, ถือสา ###S. description, narrative, consider, regard, rate) [Hope]
 • (n) บัญชี [Nontri]
 • (vi) นับว่า,ถือว่า,เห็นว่า [Nontri]
 • (vt) กำจัด,ให้เหตุผล,เป็นเหตุให้ [Nontri]
 • /AH0 K AW1 N T/ [CMU]
 • (v) /'ək'aunt/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top