ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

Attach ( AH0 T AE1 CH) a ( AH0) recent ( R IY1 S AH0 N T) photograph ( F OW1 T AH0 G R AE2 F) to ( T UW1) your ( Y AO1 R) application ( AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N) form ( F AO1 R M).

 


  

 
Attach
 • ติดกัน[Lex2]
 • ทำให้ติดกัน: ต่อ, ยึดติด [Lex2]
 • เพิ่ม: เติม [Lex2]
 • มีความสัมพันธ์กับ: มีความผูกพันกับ [Lex2]
 • (อะแทชฺ') vt. ผูกมัด,ผูกติด,ติด, แนบ,ปิด, ประกอบ, มีพร้อม,วางอยู่ใน,ส่งไปประจำ, อายัด,จับกุม. -vi. ผูกมัด, ติด,เป็นของ ###S. fasten, join,secure ###A. detach, quit) [Hope]
 • (vt) ติด,ผูกติด,เกี่ยวพัน,ผูกพัน [Nontri]
 • /AH0 T AE1 CH/ [CMU]
 • (v) /'ət'ætʃ/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
recent
 • เร็วๆ นี้: ไม่นานมานี้ [Lex2]
 • (รี'เซนทฺ) adj. เมื่อเร็ว ๆ นี้,เมื่อไม่นาน,เกี่ยวกับยุคปัจจุบัน n. ยุคHolocene (ดู) ###SW. recentness n. recently adv. ###S. modern,fresh,new,late [Hope]
 • (adj) เมื่อไม่นานมานี้,เมื่อเร็วๆนี้ [Nontri]
 • /R IY1 S AH0 N T/ [CMU]
 • (j) /r'iːsnt/ [OALD]
photograph
 • ภาพถ่าย: รูปถ่าย, รูปภาพ, ภาพเหมือน [Lex2]
 • บันทึกภาพ: ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป [Lex2]
 • ถูกถ่ายรูป: ถูกถ่ายภาพ [Lex2]
 • (โฟ'ทะกราฟ,-แกรฟ) n. ภาพถ่าย,รูปถ่าย,ความประทับใจเหมือนผ่านเหตุการณ์จริง ๆ vt.,vi. ถ่ายภาพ,ถ่ายรูป,ถูกถ่ายภาพ,ถูกถ่ายรูป. ###SW. photographable adj. ###S. photo,picture,take,shoot [Hope]
 • (vt) ถ่ายรูป,ถ่ายภาพ [Nontri]
 • /F OW1 T AH0 G R AE2 F/ [CMU]
 • (v) /f'ɒutəgraːf/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
application
 • การขอ[Lex2]
 • การใช้: การประยุกต์ใช้ [Lex2]
 • การทา[Lex2]
 • ความสัมพันธ์กัน: ความเกี่ยวข้อง [Lex2]
 • โปรแกรมคอมพิวเตอร์[Lex2]
 • (แอพพลิเค'เชิน) n. การสมัคร,ความเกี่ยวข้อง,ความมีประโยชน์,การใช้, การร้องขอ,คำร้องขอ,ใบสมัคร,ความสนใจอย่างใกล้ชิด, การประยุกต์, โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับรูปแบบหนึ่งรูปแบบใด ###S. administration,utility, request [Hope]
 • (n) ใบสมัครงาน,การสมัครงาน,คำร้องขอ,การแสดงความจำนง [Nontri]
 • /AE2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌæplɪk'ɛɪʃən/ [OALD]
form
 • รูปทรง: รูปร่าง, สัณฐาน [Lex2]
 • รูปแบบ[Lex2]
 • สร้างเป็นรูปเป็นร่าง: ก่อแบบ, ประกอบเป็นรูปเป็นร่าง [Lex2]
 • เป็นรูปเป็นร่าง[Lex2]
 • แบบฟอร์ม[Lex2]
 • สร้างขึ้น: พัฒนาขึ้น [Lex2]
 • จัดลำดับ: จัดเเถว, จัดเรียง [Lex2]
 • ระดับความสามารถ: ฝีมือ, ความเก่ง, ความสามารถ [Lex2]
 • แม่พิมพ์: แบบพิมพ์ [Lex2]
 • พฤติกรรม: ความประพฤติ [Lex2]
 • แบบแผน: แบบแผน [Lex2]
 • รูปภาษา (ทางภาษาศาสตร์): แบบคำพูด [Lex2]
 • ม้านั่งยาว (ที่ไม่มีพนัก)[Lex2]
 • เกี่ยวกับรูปแบบ[Lex2]
 • |die, pl. Formen| รูปแบบ, ฟอร์ม [LongdoDE]
 • |die, pl. Formen| แม่แบบ [LongdoDE]
 • (ฟอร์ม) {formed,forming,forms} n. รูปแบบ,รูปร่าง,แบบฟอร์ม,ระดับ,ความสามารถ,ฝีเท้า. vt. สร้างเป็นรูปร่าง,ก่อรูปแบบ,ผลิต,ประกอบ,ทำ,จัด,เรียง,จัดแถว,จัดตั้ง,คิด,เกิดความคิด. vi. เป็นรูปเป็นร่างขึ้น,กลายเป็น,จัดขึ้น [Hope]
 • (n) รูป,แบบ,ชนิด,ลักษณะ,ทรวดทรง,สัณฐาน,ระเบียบ,พิธี [Nontri]
 • (vt) ทำขึ้น,สร้าง,ก่อ,ประกอบ,ประดิษฐ์,จัดตั้ง,เพาะ,ปลูก [Nontri]
 • /F AO1 R M/ [CMU]
 • (v) /f'ɔːm/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top