ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

As ( AE1 Z) shown ( SH OW1 N) above ( AH0 B AH1 V), it is ( IH1 T IH1 Z) possible ( P AA1 S AH0 B AH0 L) to ( T UW1) obtain ( AH0 B T EY1 N) ample ( AE1 M P AH0 L) profit ( P R AA1 F AH0 T) and ( AH0 N D) customers ( K AH1 S T AH0 M ER0 Z) with ( W IH1 DH) truly ( T R UW1 L IY0) simple ( S IH1 M P AH0 L) know ( N OW1)-how ( HH AW1) that ( DH AE1 T) anyone ( EH1 N IY0 W AH2 N) can ( K AE1 N) do ( D UW1)!

 


  

 
As
 • ขณะที่[Lex2]
 • ดังที่: ตามที่ [Lex2]
 • ทั้งๆ ที่[Lex2]
 • เท่ากันกับ: เหมือนกัน, เช่นเดียวกัน [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะว่า [Lex2]
 • ในฐานะ: ในตำแหน่ง, ในบทบาท [Lex2]
 • อย่างเท่าๆ กัน: อย่างพอๆ กัน [Lex2]
 • (แอซ) pron.,adv.,prep., conj. ตามที่,ตาม,ดังที่,เหมือน, เช่นเดียวกับ,อย่าง,เช่น,ในข้อนี้,ดุจดัง,ดูประหนึ่ง,ฉันใด,ในฐานะที่ [Hope]
 • (adv) เท่ากับ,ราวกับ,เช่นกัน [Nontri]
 • (con) เพราะ,เนื่องจาก,ราวกับ,ดังที่,ในขณะที่ [Nontri]
 • /AE1 Z/ [CMU]
 • /EH1 Z/ [CMU]
 • (cc) /æz/ [OALD]
shown
 • กริยาช่องที่ 3 ของ show[Lex2]
 • (โชน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ show [Hope]
 • (vt) pp ของ show [Nontri]
 • /SH OW1 N/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒun/ [OALD]
  [show]
 • แสดง: ทำให้เห็น, ชี้ให้เห็น, แสดงให้เห็น [Lex2]
 • มองเห็นได้: เห็นได้ชัด, เห็นชัด [Lex2]
 • นำออกฉาย: นำออกแสดง, สาธิต [Lex2]
 • นำไปดู: พาไปยัง [Lex2]
 • อธิบาย[Lex2]
 • แสดงหลักฐาน: พิสูจน์, ยืนยัน, แสดงตัว [Lex2]
 • บอกข้อมูล: บอก, ให้ข้อมูล [Lex2]
 • แสดงทัศนคติ: แสดงท่าที, แสดงความรู้สึก [Lex2]
 • มาถึง (คำไม่เป็นทางการ): เผยตัว, ปรากฏตัว [Lex2]
 • เข้าเป็นอันดับสาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • การแสดง: การปรากฏตัว, การเผยตัว, การสาธิต, การโชว์ [Lex2]
 • การแสดงนิทรรศการ[Lex2]
 • สิ่งที่นำมาแสดง[Lex2]
 • สิ่งลวงตา[Lex2]
 • ตำแหน่งที่สาม (การแข่งม้า)[Lex2]
 • (โช) vt.,vi. แสดง,นำออกแสดง,เผยให้เห็น,นำออกฉาย,แสดงตัว,พิสูจน์ให้เห็น,บอก,อธิบาย,นำไปดู,บอกให้รู้,ชี้,อวด,อวดฝีมือ,ให้,ประทานให้,ให้ดู -Phr. (show off อวดโอ้อวด) n. การแสดง,เรื่องราว,ร่องรอย,แร่ที่ปรากฎให้เห็น. -Phr. (run the show ควบคุมกิจการหรือสถานการณ์) [Hope]
 • (n) งานแสดง,การแสดง,มหรสพ,การปรากฏตัว,การแห่,ภาพยนตร์ [Nontri]
 • (vt) อวด,แสดง,เผย,ชี้,อธิบาย,ปรากฏ,แห่ [Nontri]
 • /SH OW1/ [CMU]
 • (v) /ʃ'ɒu/ [OALD]
above
 • ข้างบน: เหนือ [Lex2]
 • ดังกว่าเสียงอื่น[Lex2]
 • ด้านเหนือ: ในทิศเหนือ [Lex2]
 • ดีเกินกว่า[Lex2]
 • ที่มีอำนาจมากกว่า[Lex2]
 • มากกว่า[Lex2]
 • ยากเกินกว่า[Lex2]
 • เหนือกว่า: สูงกว่า [Lex2]
 • (อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า ###S. overhead, aloft [Hope]
 • (adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน [Nontri]
 • /AH0 B AH1 V/ [CMU]
 • (a) /'əb'ʌv/ [OALD]
it is
 • อักเสบ[Lex2]
possible
 • เป็นไปได้: ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ [Lex2]
 • ความเป็นไปได้[Lex2]
 • (พอส'ซะเบิล) adj. เป็นไปได้,บางที,พอทนได้ [Hope]
 • (adj) เป็นไปได้,บางที,อาจจะ [Nontri]
 • /P AA1 S AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • (n) /p'ɒsəbl/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
obtain
 • ได้รับ: ได้มา [Lex2]
 • (อับเทน') {obtained,obtaining,obtains} vt. ได้,ได้มา,ไปถึง,vi. แพร่หลาย,ประสบความสำเร็จ. ###SW. obtainable adj. obtainer n. obtainment n. ###S. get [Hope]
 • (vi) แพร่หลาย,ประสบผลสำเร็จ [Nontri]
 • (vt) ได้รับ,เอา,บรรลุ,ได้มา,ไปถึง [Nontri]
 • /AH0 B T EY1 N/ [CMU]
 • (v) /'əbt'ɛɪn/ [OALD]
ample
 • เพียงพอ: มากพอ [Lex2]
 • ใหญ่: กว้างขวาง, ขนาดใหญ่ [Lex2]
 • (แอม' เพิล) adj. พอเพียง, เหลือพอเพียง, อุดมสมบูรณ์, กว้างขวาง, ถึงขนาด ###S. roomy, abundant ###A. cramped, sparse) [Hope]
 • (n) มากมาย,กว้างขวาง,เหลือเฟือ [Nontri]
 • /AE1 M P AH0 L/ [CMU]
 • (j) /'æmpl/ [OALD]
profit
 • ผลประโยชน์: ข้อได้เปรียบ [Lex2]
 • กำไร: ผลกำไร [Lex2]
 • ได้ประโยชน์: ได้เปรียบ [Lex2]
 • มีกำไร: มีผลดี [Lex2]
 • (พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี. ###SW. profiter n. ###S. return, [Hope]
 • (n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ [Nontri]
 • (vt) มีกำไร,ได้ประโยชน์,ให้ประโยชน์,ถือโอกาส,ได้เปรียบ [Nontri]
 • /P R AA1 F AH0 T/ [CMU]
 • /P R AA1 F IH0 T/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒfɪt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
customers
 • /K AH1 S T AH0 M ER0 Z/ [CMU]
 • (n) /k'ʌstəməz/ [OALD]
  [customer]
 • ลูกค้า: ผู้ซื้อ [Lex2]
 • (คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง [Hope]
 • (n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ [Nontri]
 • /K AH1 S T AH0 M ER0/ [CMU]
 • (n) /k'ʌstəmər/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
truly
 • อย่างแท้จริง: โดยแท้จริง [Lex2]
 • อย่างถูกต้อง: อย่างแม่นยำ [Lex2]
 • (ทรู'ลี) adv. จริง ๆ ,อย่างซื่อสัตย์,อย่างถูกต้อง,อย่างแม่นยำ,ชัดแจ้ง,โดยใจจริง,อย่างจงรักภักดี. ###S. actually [Hope]
 • (adv) อย่างเป็นจริง,ด้วยความจริง,อย่างแท้จริง [Nontri]
 • /T R UW1 L IY0/ [CMU]
 • (a) /tr'uːliː/ [OALD]
simple
 • ง่าย: ไม่ยุ่งยาก, ไม่ซับซ้อน [Lex2]
 • เรียบๆ: ธรรมดา, ปกติ, สามัญ [Lex2]
 • พื้นฐาน: ทั่วไป [Lex2]
 • โง่: สมองทึบ, ทึ่ม [Lex2]
 • ซึ่งมีองค์ประกอบเดียว: ซึ่งประกอบด้วยธาตุเดียว, ซึ่งไม่เจือปน [Lex2]
 • คนโง่[Lex2]
 • คนถ่อมตัว: สามัญชน, คนง่ายๆ, สิ่งที่ง่ายๆ [Lex2]
 • สมุนไพร[Lex2]
 • (ซิม'เพิล) adj. ง่าย ๆ ,ง่าย,ไม่ยุ่งยาก,ไม่สลับซับซ้อน,เข้าใจยาก,ชัดแจ้ง,เรียบ,ถ่อมตัว,บริสุทธิ์,เซ่อ ๆ ,ขาดประสบการณ์หรือความรู้,ประกอบด้วยสารหรือธาตุเดียว,ไม่เจือปน,ไม่แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ,มีองค์ประกอบเดียว,เกี่ยวกับเส้นตรง n.. คนเรียบ ๆ ,คนเซ่อ,คนโง่,สิ่งที่ง่าย ๆ [Hope]
 • (adj) ง่าย,เดี่ยว,เซ่อ,เรียบๆ,สามัญ,ต่ำต้อย,ชัดแจ้ง [Nontri]
 • /S IH1 M P AH0 L/ [CMU]
 • (n) /s'ɪmpl/ [OALD]
know
 • เข้าใจ: ตระหนัก, ดูออก, มองออก [Lex2]
 • จำได้[Lex2]
 • รับทราบ: รับรู้ [Lex2]
 • รู้: รู้จัก, รู้ดี, ทราบ, เข้าใจ, ประจักษ์, รู้เรื่อง, ตระหนัก [Lex2]
 • รู้จัก: คุ้นเคย [Lex2]
 • เรียนรู้: รู้, มีประสบการณ์ [Lex2]
 • (โน) {knew,known,knowing,knows} vt. รู้,รู้ดี,รู้จัก,รู้ว่า,ทราบ,เข้าใจ,จำได้,ตระหนักดี,วินิจฉัย,ออก,มองออก,ชำนาญ,สังวาส. vi. รู้,รู้จัก,รู้ดี. -Id. (know the ropes เข้าใจ,คุ้นเคยกับ) n. -Phr. (in theknow รู้เรื่องภายใน) ###S. un [Hope]
 • (vi,vt) รู้จัก,จำได้,เข้าใจ,รู้,ตระหนัก,ทราบ [Nontri]
 • /N OW1/ [CMU]
 • (v) /n'ɒu/ [OALD]
how
 • เท่าไร: เท่าใด, เพียงใด, แค่ไหน, อย่างไร, เช่นไร [Lex2]
 • (เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?) [Hope]
 • (adv) อย่างไร,โดยวิธีใด,แค่ไหน,อะไร [Nontri]
 • /HH AW1/ [CMU]
 • (a) /h'au/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
anyone
 • ใครๆ: ทุกๆ คน, ใครต่อใคร [Lex2]
 • (เอน'นีวัน) pron.= anybody [Hope]
 • (n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด [Nontri]
 • /EH1 N IY0 W AH2 N/ [CMU]
 • /EH1 N IY0 W AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'ɛnɪwʌn/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
do
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top