ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

And ( AH0 N D) when ( W EH1 N) for ( F AO1 R) one ( W AH1 N) reason ( R IY1 Z AH0 N) or ( AO1 R) another ( AH0 N AH1 DH ER0) a ( AH0) member ( M EH1 M B ER0) of ( AH1 V) the ( DH AH0) elite ( IH0 L IY1 T) falls on ( F AO1 L Z AA1 N) hard ( HH AA1 R D) times ( T AY1 M Z) their ( DH EH1 R) genetic ( JH AH0 N EH1 T IH0 K) identity ( AY0 D EH1 N T IH0 T IY2) becomes ( B IH0 K AH1 M Z) a ( AH0) valued ( V AE1 L Y UW0 D) commodity ( K AH0 M AA1 D AH0 T IY0) for ( F AO1 R) the ( DH AH0) unscrupulous ( AH0 N S K R UW1 P Y AH0 L AH0 S).

 


 
And
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (conj) /ænd/ [OALD]
when
 • เมื่อ[Lex2]
 • เมื่อหรือขณะที่: ในเวลาที่, ตอนที่, เวลาที่ [Lex2]
 • เมื่อไรที่[Lex2]
 • ถ้า[Lex2]
 • แม้ว่า[Lex2]
 • (เวน) adv.,conj.,pron. เมื่อไร,เวลาไหน,ในโอกาสไหน conj. เวลาไหน,เมื่อไร,ในขณะที่,พอ,ครั้น,ถ้าหาก,พอ... pron. เวลาไหน,เมื่อไร,เวลาซึ่ง,เวลานั้น [Hope]
 • (adv) เมื่อไร,เมื่อใด,เวลาไหน [Nontri]
 • (con) เมื่อ,ขณะที่,พอ,ครั้น,ในเมื่อ,ถ้าหาก,เวลาไหน [Nontri]
 • /W EH1 N/ [CMU]
 • /HH W EH1 N/ [CMU]
 • /W IH1 N/ [CMU]
 • (adv,adv,conj) /wɛn/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • /F R ER0/ [CMU]
 • (prep,conj) /fɔːr/ [OALD]
one
 • ที่มีจำนวนหนึ่งเดียว[Lex2]
 • คนหรือสิ่งที่ไม่เฉพาะเจาะจง[Lex2]
 • คำแทนคำนามที่นำมาก่อน[Lex2]
 • เลขหนึ่ง[Lex2]
 • สิ่งที่มีค่าเท่ากับหนึ่ง[Lex2]
 • (วัน) adj.,n. หนึ่ง,เดียว,เดี่ยว,แน่นอน -Phr. (at one เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน) pron. บุคคลหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Hope]
 • (adj) หนึ่ง,เดียว,โทน,เอก,เดี่ยว [Nontri]
 • (pro) ใครคนหนึ่ง,คนหนึ่ง,สิ่งหนึ่ง [Nontri]
 • /W AH1 N/ [CMU]
 • (n (count),adj,pron) /wʌn/ [OALD]
reason
 • เหตุผล: มูลเหตุ [Lex2]
 • ความมีเหตุผล[Lex2]
 • สติ: สติสัมปชัญญะ [Lex2]
 • การใช้เหตุผล: การให้เหตุผล [Lex2]
 • คิดอย่างมีเหตุผล[Lex2]
 • ชี้แจงเหตุผล[Lex2]
 • (รี'เซิน) n. เหตุผล,มูลเหตุ,สติสัมปชัญญะ,ความสำนึก,การพิจารณาที่ดี,จิตปกติ,ความพอควร,ความไม่บ้า vi. คิดอย่างมีเหตุผล,ชี้แจงอย่างมีเหตุผล vt. คิดอย่างมีเหตุผล,คิดคำนวณในใจ,สรุป,ชี้แจงเหตุผล -Phr. (by reason of เพราะ) ###SW. reasoner n. [Hope]
 • (n) เหตุผล,ความสำนึก,สัมปชัญญะ,มติ [Nontri]
 • (vt) ชี้แจงเหตุผล,ให้เหตุผล [Nontri]
 • /R IY1 Z AH0 N/ [CMU]
 • (v,n) /r'iːzən/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (conj) /ɔːr/ [OALD]
another
 • ที่ไม่ใช่อันเดียวกัน: ที่เป็นอันอื่น [Lex2]
 • สิ่งอื่น: อีกอันที่แตกต่างกัน [Lex2]
 • อีก: อีกหนึ่ง [Lex2]
 • (อะนา' เธอะ) adj.,pron. อีก, อีกหนึ่ง, อื่น, อย่างอื่น, คล้ายกัน. -one another ซึ่งกันและกัน. -another time คราวหน้า ###S. substitute, alternative) [Hope]
 • (adj) อื่น,อีก,อย่างอื่น [Nontri]
 • (n) สิ่งอื่น,อย่างอื่น,คนอื่น [Nontri]
 • /AH0 N AH1 DH ER0/ [CMU]
 • (adj,pron) /'ən'ʌðər/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n (count)) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (indef. article) /ə/ [OALD]
member
 • สมาชิก (คำย่อคือ mem): ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ [Lex2]
 • สมาชิก [LongdoEN]
 • (เมม'เบอะ) n. สมาชิก,ชาวคณะ,ส่วนของร่างกาย,องค์ประกอบ,องค์,หน่วย,ส่วน, [Hope]
 • (n) สมาชิก,องค์,หน่วย,อวัยวะ,ส่วนประกอบ [Nontri]
 • /M EH1 M B ER0/ [CMU]
 • (n (count)) /m'ɛmbər/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • (prep) /ɒv/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • /DH IY0/ [CMU]
 • (adv,def. article) /ðə/ [OALD]
elite
 • กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น: กลุ่มคนที่ฉลาดกว่าคนอื่น [Lex2]
 • ซึ่งจำกัดไว้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนที่มีอภิสิทธิ์[Lex2]
 • ซึ่งดีที่สุด: ยอดเยี่ยมที่สุด [Lex2]
 • ตัวพิมพ์ดีดแบบหนึ่ง มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อความยาว 1 นิ้ว: แบบของตัวพิมพ์ที่มีขนาด 12 ตัวอักษรต่อ 1 นิ้ว (น้อยกว่า 5 ตัวอักษรต่อ 1 เซนติเมตร) [Lex2]
 • (อีลีท',เอลีท') n. ชั้นยอด,หัวกะทิ,บุคคลที่ยอดเยี่ยม,สิ่งที่ได้เลือกสรรแล้ว,กลุ่มอิทธิพล adj. ชั้นยอด,หัวกะทิ,เป็นส่วนที่ดีที่สุด ###S. gentry อีลีต <คำอ่าน>เป็นศัพท์ที่ใช้กับเครื่องพิมพ์ดีดมาก่อน หมายถึงขนาดความกว้างของตัวอักษรที่พิมพ์ได้ 12 ตัว ต่อ 1 นิ้ว บางทียังนำมาใช้เป็นคำสั่งให้เลือกบนเครื่องพิมพ์ว่าต้องการ ให้เป็นอีลีตหรือไพกา (pica) ซึ่งหมายถึงอักษรขนาด 10 ตัวต่อนิ้ว ดู pica ประกอบ [Hope]
 • (n) หัวหน้า,ยอด,หัวกะทิ,สิ่งที่เลือกแล้ว [Nontri]
 • /IH0 L IY1 T/ [CMU]
 • /EY0 L IY1 T/ [CMU]
 • () /ɪl'iːt/ [OALD]
falls on
  [fall on]
 • ล้มลงบน: หล่นลงบน, ตกลงบน [Lex2]
 • จับจ้องไปที่[Lex2]
 • มีขึ้น: เกิดขึ้น, ทำให้เกิดขึ้น, ทำให้ปรากฎออกมา [Lex2]
 • โจมตี: จู่โจม [Lex2]
 • คิดหนักเกี่ยวกับ: คิดมากเรื่อง [Lex2]
 • ตกมาถึง: มาถึง, เป็นความรับผิดชอบของ [Lex2]
 • เป็นหน้าที่ของ: เป็นภาระของ [Lex2]
hard
 • (อากาศ) รุนแรง: หนัก [Lex2]
 • แข็ง[Lex2]
 • แข็งกระด้าง: ดุดัน, ไร้เมตตา [Lex2]
 • โดยใช้สมาธิ[Lex2]
 • โดยแรง: อย่างแรง [Lex2]
 • เต็มไปด้วยปัญหา[Lex2]
 • ที่ต้องใช้ความพยายามมาก[Lex2]
 • เป็นจริง: แท้จริง [Lex2]
 • ยาก: ลำบาก [Lex2]
 • อย่างใช้ความพยายามมาก: อย่างทรหด [Lex2]
 • (ฮาร์ด) adj. แข็ง,แน่น,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,ดุเดือด,เลว,ทนไม่ได้,เข้มงวด,ปฏิเสธไม่ได้ adv. รุนแรง,เอาจริงเอาจัง,เข้มงวด,เสียใจจริง ๆ ,ใกล้,ใกล้ชิด,มากเกิน,ใกล้ชิด, [Hope]
 • (adj) หนัก,ยาก,ลำบาก,รุนแรง,แข็ง,ทรหด,แน่น [Nontri]
 • (adv) อย่างแข็งขัน,อย่างเต็มกำลัง,อย่างเต็มที่,อย่างหนัก,อย่างยากลำบาก [Nontri]
 • /HH AA1 R D/ [CMU]
 • (adj,adv) /h'aːd/ [OALD]
times
 • คูณ[Lex2]
 • (ไทมฺซฺ) prep. คูณด้วย [Hope]
 • /T AY1 M Z/ [CMU]
 • (vt,n) /t'aɪmz/ [OALD]
  [time]
 • การลงโทษจำคุก[Lex2]
 • เวลา: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของบุคคล[Lex2]
 • ฤดูกาล[Lex2]
 • ครั้ง: เที่ยว, หน, คราว [Lex2]
 • จังหวะของดนตรี[Lex2]
 • เวลาที่ทำงาน[Lex2]
 • ค่าจ้าง[Lex2]
 • จับเวลา[Lex2]
 • กำหนดเวลา[Lex2]
 • ตั้งเวลา[Lex2]
 • (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา [Hope]
 • (n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
 • (vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา [Nontri]
 • /T AY1 M/ [CMU]
 • (vt,n) /t'aɪm/ [OALD]
their
 • ของเขาเหล่านั้น[Lex2]
 • (แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey) [Hope]
 • (adj) ของเขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (adj) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
genetic
 • (จะเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับพันธศาสตร์,ยีน (gene) ในโครโมโซม,เกี่ยวกับการสร้าง ###SW. genetical adj. genetically adv. ###S. evolutionary,basic [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับการเติบโต,เกี่ยวกับการเกิด,เกี่ยวกับพันธุศาสตร์ [Nontri]
 • /JH AH0 N EH1 T IH0 K/ [CMU]
 • (adj) /ʤ'ɪn'ɛtɪk/ [OALD]
identity
 • ความเหมือนกัน[Lex2]
 • บุคลิกลักษณะ: ลักษณะพิเศษ, ลักษณะเฉพาะ, เอกลักษณ์ [Lex2]
 • อัตลักษณ์ [LongdoEN]
 • (ไอเดน'ทิที) n. เอกลักษณ์,ความเหมือนกัน,หลักฐาน,รูปพรรณ ###S. self,individuality [Hope]
 • (n) เอกลักษณ์,รูปพรรณ,หลักฐาน [Nontri]
 • /AY0 D EH1 N T IH0 T IY2/ [CMU]
 • (n) /'aɪd'ɛntɪtiː/ [OALD]
becomes
 • /B IH0 K AH1 M Z/ [CMU]
 • (v) /b'ɪk'ʌmz/ [OALD]
  [become]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ดูสวยงาม: งดงาม [Lex2]
 • เหมาะสม: เหมาะสมกับ, เข้ากับ [Lex2]
 • (บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู ###S. happen,befit [Hope]
 • (vt) กลายเป็น,มาเป็น,เปลี่ยนเป็น,เหมาะ,สมควร,สอดคล้องกับ [Nontri]
 • /B IH0 K AH1 M/ [CMU]
 • (v,v) /b'ɪk'ʌm/ [OALD]
valued
 • ซึ่งมีค่า: ซึ่งมีมูลค่า [Lex2]
 • (แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ [Hope]
 • /V AE1 L Y UW0 D/ [CMU]
 • (vt,vt) /v'æljuːd/ [OALD]
  [value]
 • มูลค่า: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน [Lex2]
 • คุณค่า: คุณประโยชน์, ความสำคัญ [Lex2]
 • ประเมินค่า: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน [Lex2]
 • ให้ความสำคัญ: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง [Lex2]
 • (แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง ###S. merit,wort [Hope]
 • (n) ราคา,คุณค่า,มูลค่า,ความพอใจ,ความหมาย,ขนาด [Nontri]
 • (vt) ตีราคา,ประเมินค่า,นับถือ [Nontri]
 • /V AE1 L Y UW0/ [CMU]
 • (vt,n) /v'æljuː/ [OALD]
commodity
 • ของใช้[Lex2]
 • สินค้า: ของซื้อขาย [Lex2]
 • (คะมอด'ดิที) n. สินค้า,ของใช้ประจำ,ปริมาณ หรือจำนวนหนึ่งของสินค้า,ผลิตภัณฑ์เกษตรหรือเหมืองแร่ ###S. articles,goods [Hope]
 • (n) สินค้า,โภคภัณฑ์,ของใช้ประจำ,ผลิตภัณฑ์การเกษตร [Nontri]
 • /K AH0 M AA1 D AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n (count)) /k'əm'ɒdɪtiː/ [OALD]
unscrupulous
 • ที่ไม่มีหลักศีลธรรม[Lex2]
 • ที่ไม่ซื่อสัตย์[Lex2]
 • (อันสครู'พิวเลิส) adj. ไม่มีหลักการ,ไร้ธรรมะ,ไร้ยางอาย,ไม่ระมัดระวัง. [Hope]
 • (adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่มีธรรมะ,ไร้ยางอาย,ไม่มีหลักการ [Nontri]
 • /AH0 N S K R UW1 P Y AH0 L AH0 S/ [CMU]
 • (adj) /'ʌnskr'uːpjuləs/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top