ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

3 North ( N AO1 R TH) Korean ( K AO2 R IY1 AH0 N) vehicles ( V IY1 HH IH0 K AH0 L Z) have ( HH AE1 V) crossed ( K R AO1 S T) the ( DH AH0) Demarcation ( D IY2 M AA0 R K EY1 SH AH0 N) Line ( L AY1 N),

heading for ( HH EH1 D IH0 NG F AO1 R) South ( S AW1 TH) Korea ( K AO2 R IY1 AH0).

 


  

 
North
 • ทิศเหนือ[Lex2]
 • ทางเหนือ: ด้านเหนือ, เกี่ยวกับทิศเหนือ [Lex2]
 • ทางเหนือ: ไปทางด้านเหนือ [Lex2]
 • (adv) ทางทิศเหนือ,มาจากเหนือ [Nontri]
 • (n) ทิศเหนือ,ภาคเหนือ,ตอนเหนือ,ฝ่ายเหนือ [Nontri]
 • /N AO1 R TH/ [CMU]
 • (n) /n'ɔːth/ [OALD]
Korean
 • ชาวเกาหลี: คนเกาหลี [Lex2]
 • (โคเรียน') adj. เกี่ยวกับเกาหลี (ประชาชน ภาษาหรืออื่น ๆ) . n. ชาวเกาหลี,ภาษาเกาหลี [Hope]
 • /K AO2 R IY1 AH0 N/ [CMU]
 • (n) /k'ər'ɪəʳn/ [OALD]
vehicles
 • /V IY1 HH IH0 K AH0 L Z/ [CMU]
 • /V IY1 IH0 K AH0 L Z/ [CMU]
 • (n) /v'iːɪklz/ [OALD]
  [vehicle]
 • ยานพาหนะ: รถ, พาหนะ, ยานยนต์, สิ่งขับเคลื่อน [Lex2]
 • สื่อกลาง: สื่อนำ, สิ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จ ความเชื่อหรืออื่นๆ [Lex2]
 • (วี'ฮิเคิล) n. พาหนะ,ยานพาหนะ,ล้อเลื่อน,เครื่องมือลำเลียง,สื่อ,สื่อนำ,น้ำยา,น้ำกระสาย,ของเหลวผสมสี,เครื่องมือ. [Hope]
 • (n) ยวดยาน,สื่อ,พาหนะ,ล้อเลื่อน,น้ำยา,เครื่องมือ [Nontri]
 • /V IY1 HH IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • /V IY1 IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (n) /v'iːɪkl/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
crossed
 • ไขว้[Lex2]
 • ที่ขีดคร่อม (เช็ค)[Lex2]
 • ที่ผสมข้ามพันธุ์[Lex2]
 • /K R AO1 S T/ [CMU]
 • (v) /kr'ɒst/ [OALD]
  [cross]
 • กากบาท[Lex2]
 • การผสมข้ามพันธุ์: ลูกผสม [Lex2]
 • การผสมผสาน[Lex2]
 • ขัดขวาง: ต่อต้าน [Lex2]
 • ข้าม[Lex2]
 • ฉุนเฉียว: โกรธ [Lex2]
 • เตะบอลขวางสนาม[Lex2]
 • ทำให้มีอาณาเขตถึง[Lex2]
 • แท่งหินรูปไม้กางเขน (สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์)[Lex2]
 • ผสมข้ามพันธุ์[Lex2]
 • มีอาณาเขตถึง[Lex2]
 • ไม้กางเขน (ของศาสนาคริสต์)[Lex2]
 • (ครอส) {crossed,crossing,crosses} n. กากบาท,ไม้กางเขน,-Phr. (the Crossไม้กางเขนที่พระเยซูถูกตรึงตนตาย) ,สัญลักษณ์ศาสนาคริสต์,ศาสนาคริสต์,แกงไต,รูปไขว้,ตรา,การตัดสลับกัน,การประสบอุปสรรค,ความลำบาก,ความยุ่งยากใจ,การผสมข้ามพันธ์ (สัตว์หรือพืช) ,พันธุ์ผสม,หมัดเหว [Hope]
 • (n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์ [Nontri]
 • (vt) ข้าม,กากบาท,ขีดฆ่า,ผสมข้ามพันธุ์,ไขว้,ขัดขวาง,ต่อต้าน [Nontri]
 • /K R AO1 S/ [CMU]
 • (v) /kr'ɒs/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Demarcation
 • การแบ่งเขต: การกำหนดเขต [Lex2]
 • เส้นแบ่งเขต[Lex2]
 • (ดิมาร์เค'เชิน) n. การกำหนดเขตแดน,การแบ่งเขต,การปักเขต,เส้นปันเขต. [Hope]
 • (n) การกำหนดเขต,การปักปันเขต,เส้นเขตแดน,การแบ่งเขต,การแบ่งแยก [Nontri]
 • /D IY2 M AA0 R K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /dˌiːmaːk'ɛɪʃən/ [OALD]
Line
 • การผลิตทีละมากๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม[Lex2]
 • ความสนใจในงานหรือกิจกรรม: สายงาน, อาชีพ, แวดวง [Lex2]
 • โครงร่าง: รูปร่าง [Lex2]
 • โคลงบรรทัดหนึ่ง: บาทหนึ่งของโคลง [Lex2]
 • จดหมายสั้นๆ: ข้อความ [Lex2]
 • เชือก: สายไฟ [Lex2]
 • เชื้อสาย: ตระกูล, วงศ์ตระกูล [Lex2]
 • แถว: คิว, แนว [Lex2]
 • ทางรถไฟ[Lex2]
 • ทำให้เป็นรอย: ทำให้มีริ้วรอย [Lex2]
 • ทิศทางในการเคลื่อนไหว[Lex2]
 • ธุรกิจการขนส่ง[Lex2]
 • แนวทาง: นโยบาย, วิถีทาง [Lex2]
 • รอยย่น: ริ้วรอย, รอยตีนกา [Lex2]
 • เรียงราย: เป็นแถว [Lex2]
 • ลากเส้น: วาดเส้น, เขียนเส้น [Lex2]
 • สายโทรศัพท์: สายโทรเลข [Lex2]
 • สินค้าที่ผลิตจากเครื่องจักร[Lex2]
 • เส้น: สาย [Lex2]
 • เส้นทางคมนาคม: เส้นทางเดินรถ, เดินเรือ [Lex2]
 • เส้นบรรทัด: บรรทัด [Lex2]
 • เส้นแบ่งเขต: เส้นเขต, ขอบเขต, เขตแดน [Lex2]
 • เส้นศูนย์สูตร[Lex2]
 • เติม: แต่งเติม [Lex2]
 • ปกคลุม[Lex2]
 • ใส่ซับใน: บุ [Lex2]
 • กลุ่มของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่วางจำหน่าย [LongdoEN]
 • (ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง, [Hope]
 • (n) เส้นตรง,แนว,เส้นทาง,แถว,สายโทรศัพท์,สายโลหิต,บรรทัด,เชือก [Nontri]
 • (vt) ตีเส้น,ขีดเส้น,บุ,ตั้งแถว,เรียงแถว [Nontri]
 • /L AY1 N/ [CMU]
 • (v) /l'aɪn/ [OALD]
heading for
  [head for]
 • มุ่งหน้าไปทาง[Lex2]
South
 • ทิศใต้[Lex2]
 • ทางใต้[Lex2]
 • (เซาธฺ) n.,adj.,adv. ทิศใต้,ใต้,ภายใต้vi. หันไปทางทิศใต้ [Hope]
 • (adj,adv) ทางทิศใต้,อยู่ทางใต้ [Nontri]
 • (n) ภาคใต้,ทิศใต้,ปักษ์ใต้,ทักษิณ [Nontri]
 • /S AW1 TH/ [CMU]
 • (n) /s'auth/ [OALD]
Korea
 • เกาหลี[Lex2]
 • ประเทศเกาหลี[Lex2]
 • (โคเรีย') n. เกาหลี,เกาหลีเหนือ [Hope]
 • /K AO2 R IY1 AH0/ [CMU]
 • (n) /k'ər'ɪəʳ/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top