ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

2ch , where ( W EH1 R) there ( DH EH1 R) are ( AA1 R) many ( M EH1 N IY0) posts ( P OW1 S T S) praising ( P R EY1 Z IH0 NG) specific ( S P AH0 S IH1 F IH0 K) companies ( K AH1 M P AH0 N IY2 Z), or ( AO1 R), conversely ( K AA1 N V ER0 S L IY0), denigrating ( D EH1 N IH0 G R EY2 T IH0 NG) their ( DH EH1 R) rivals ( R AY1 V AH0 L Z).

 


  

 
where
 • ที่ไหน[Lex2]
 • ในที่ซึ่ง[Lex2]
 • สถานที่ (ที่ไม่รู้จัก)[Lex2]
 • (แวร์) adv.,conj.,pron. ที่ไหน,ตรงไหน,จุดไหน,ไปที่นั้น,อยู่ที่นั้น,ณ ที่นั้น,จากแหล่งไหน n. สถานที่ตั้ง,สถานที่เกิดเหตุ [Hope]
 • (adv) ที่ไหน,แห่งหน,ตำบลไหน,ตรงไหน,จุดไหน [Nontri]
 • (con) ที่ซึ่ง,ในประการที่,ตรงที่,ณ ที่ [Nontri]
 • /W EH1 R/ [CMU]
 • /HH W EH1 R/ [CMU]
 • (a) /w'ɛəʳr/ [OALD]
there
 • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
 • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
 • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
 • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
 • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
 • ประเด็นนั้น[Lex2]
 • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
 • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
 • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
are
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • หน่วยวัดเนื้อที่ เท่ากับ 100 ตารางเมตร[Lex2]
 • (อา) ใช้กับ you และเป็นพหูพจน์แทน be, หน่วยผิวหน้าที่เท่ากับ 100 ตารางเมตรหรือ 119.6 ตารางหลาหรือ 1/100 hectare [Hope]
 • (vi) เป็น,อยู่ [Nontri]
 • /AA1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (v) /aːr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
many
 • มากมาย: หลาย, มาก, เป็นจำนวนมาก, เยอะแยะ [Lex2]
 • คนหรือสิ่งของจำนวนมาก[Lex2]
 • จำนวน: คนส่วนมาก [Lex2]
 • (เม'นี) adj. มากเป็นจำนวนมาก. n. จำนวนมาก. -Phr. (The many มนุษย์ส่วนใหญ่) pron. คนหรือสิ่งของจำนวนมาก ###S. divers [Hope]
 • (adj) มาก,หลาย [Nontri]
 • (n) จำนวนมาก [Nontri]
 • /M EH1 N IY0/ [CMU]
 • (n) /m'ɛniː/ [OALD]
posts
 • /P OW1 S T S/ [CMU]
 • (v) /p'ɒusts/ [OALD]
  [post]
 • ด้านหลัง: ภายหลัง [Lex2]
 • เสา: เสาปัก [Lex2]
 • เสาประตู (กีฬา)[Lex2]
 • แจ้ง: บันทึกลงในบัญชี [Lex2]
 • ประกาศ[Lex2]
 • ที่มั่น: กองกำลังรักษาการณ์, ฐาน [Lex2]
 • สถานี: สถานที่ทำงาน [Lex2]
 • ตำแหน่ง: ตำแหน่งการงาน, หน้าที่ [Lex2]
 • จัดให้ทำงาน[Lex2]
 • จัดกำลัง[Lex2]
 • การไปรษณีย์[Lex2]
 • ส่งจดหมาย: เขียนจดหมาย, ส่งไปรษณีย์ [Lex2]
 • |die, pl. Posten| ไปรษณีย์, ที่ทำการไปรษณีย์ [LongdoDE]
 • (โพสทฺ) n. เสา,หลัก,ตำแหน่ง,หน้าที่,ที่มั่น,การไปรษณีย์,ไปรษณียภัณฑ์,เที่ยวเมล์,ที่ทำการไปรษณีย์,vt. ปิดประกาศ,ประกาศ,ประจาน,จัดกำลัง,แต่งตั้งให้ประจำตำแหน่ง vt. ใส่จดหมายลงในตู้ไปรษณีย์,ส่งจดหมาย,ย้าย,แจ้ง. vi. ขี่ม้าเร็ว,เดินทางอย่างรวดเร็ว. adv. รีบเร่ง,โดยทางไปรษณีย์,โพสต์ <คำอ่าน>ย่อมาจาก power-on self-test เป็นแบตเตอรี่ตัวหนึ่งในพีซี ที่จะทำหน้าที่ทันทีที่เมื่อมีการเปิดสวิตช์เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยทำการตรวจสอบขั้นต้นให้ว่า อุปกรณ์ ทุกชิ้นทำงานได้ตามปกติหรือไม่ หากมีส่วนใดไม่ปกติ ก็จะแสดงข้อความระบุความ ผิดพลาด (error message) ให้บนจอภาพ และจะรอจนกว่าจะมีการสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีการแก้ไข เสร็จแล้วจึงจะทำงานต่อ [Hope]
 • (vt) วางกำลัง,ประจำตำแหน่ง,ส่งทางไปรษณีย์,ปิดประกาศ [Nontri]
 • /P OW1 S T/ [CMU]
 • (v) /p'ɒust/ [OALD]
praising
 • /P R EY1 Z IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /pr'ɛɪzɪŋ/ [OALD]
  [praise]
 • การสรรเสริญ: การยกย่อง, การชื่นชม [Lex2]
 • คำพูดยกย่อง: คำสรรเสริญ [Lex2]
 • ชมเชย: สรรเสริญ, ยกย่อง, สักการะ [Lex2]
 • (เพรซ) vt.,n. (การ) สรรเสริญ,ชมเชย,ยกย่อง,สดุดี. ###SW. praiseful adj. praiser n. [Hope]
 • (n) การยกย่อง,การสรรเสริญ,การสดุดี,คำเยินยอ,คำสรรเสริญ [Nontri]
 • (vt) ยกย่อง,สรรเสริญ,สดุดี,ยกยอ,เยินยอ [Nontri]
 • /P R EY1 Z/ [CMU]
 • (v) /pr'ɛɪz/ [OALD]
specific
 • โดยเฉพาะ: เฉพาะเจาะจง [Lex2]
 • (สพิซิฟ'ฟิค) adj. โดยเฉพาะ,เจาะจง,พิเศษ,จำเพาะ,ตามชนิด,ระบุ,กำหนด, (ฟิสิกส์) เปรียบเทียบ. n. สิ่งที่เจาะจง,ยาสำหรับโรคเฉพาะ,น้ำหนักพิกัด,เกณฑ์. ###SW. specifically adv. specificity n. ###S. definite,particular [Hope]
 • (adj) แน่นอน,เจาะจง,โดยเฉพาะ,พิเศษ [Nontri]
 • /S P AH0 S IH1 F IH0 K/ [CMU]
 • /S P IH0 S IH1 F IH0 K/ [CMU]
 • (n) /sp'əs'ɪfɪk/ [OALD]
companies
 • /K AH1 M P AH0 N IY2 Z/ [CMU]
 • (n) /k'ʌmpənɪz/ [OALD]
  [company]
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • แขกผู้มาเยี่ยม[Lex2]
 • ความเป็นเพื่อน[Lex2]
 • (คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย ###S. association,body [Hope]
 • (n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ [Nontri]
 • /K AH1 M P AH0 N IY2/ [CMU]
 • (n) /k'ʌmpəniː/ [OALD]
or
 • หรือ: หรือว่า [Lex2]
 • ผู้ซึ่ง[Lex2]
 • การกระทำ: ภาวะ, คุณสมบัติ [Lex2]
 • (ออร์) conj. หรือ,หรือว่า,ในราว,ประมาณ [Hope]
 • (con) หรือ,อีกนัยหนึ่ง,มิฉะนั้น,หรือว่า,ประมาณ [Nontri]
 • /AO1 R/ [CMU]
 • /ER0/ [CMU]
 • (cc) /ɔːr/ [OALD]
conversely
 • (adv) โดยตรงกันข้าม,โดยกลับกัน [Nontri]
 • /K AA1 N V ER0 S L IY0/ [CMU]
 • (a) /k'ənv'ɜːʳsliː/ [OALD]
denigrating
 • /D EH1 N IH0 G R EY2 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /d'ɛnɪgrɛɪtɪŋ/ [OALD]
  [denigrate]
 • (เดน'นิเกรท) vt. ใส่ร้าย,ป้ายสี,ทำให้เสียชื่อเสียง,ทำให้ดำ ###SW. denigration n. ดูdenigrate denigrator n. ดูdenigrate [Hope]
 • /D EH1 N AH0 G R EY2 T/ [CMU]
 • (v) /d'ɛnɪgrɛɪt/ [OALD]
their
 • ของเขาเหล่านั้น[Lex2]
 • (แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey) [Hope]
 • (adj) ของเขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (j) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
rivals
 • /R AY1 V AH0 L Z/ [CMU]
 • (v) /r'aɪvəlz/ [OALD]
  [rival]
 • คู่แข่ง: คู่ต่อสู้, คู่ปรับ [Lex2]
 • ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน: สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ [Lex2]
 • มีความสามารถทัดเทียมกัน[Lex2]
 • แข่งขัน[Lex2]
 • ที่เป็นคู่แข่งกัน: ที่เป็นคู่แข่งขัน [Lex2]
 • (ไร'เวิล) n. คู่ต่อสู้,คู่แข่งขัน,คู่ปรับ,สิ่งที่พอจะทัดเทียมกันได้ adj. แข่งขันกัน,เป็นคู่แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ vt.,vi. แข่งขัน,ชิงดี,ตีเสมอ ###S. competitor,contestant,equal,emulate [Hope]
 • (adj) เป็นคู่ต่อสู้,แข่งขันกัน,ตีเสมอ,ชิงดีชิงเด่น [Nontri]
 • (n) คู่ปรับ,คู่แข่งขัน,คู่ต่อสู้ [Nontri]
 • /R AY1 V AH0 L/ [CMU]
 • (v) /r'aɪvəl/ [OALD]
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top