ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

และอย่างที่สาม เพื่อดำรงอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือและดูแลกัน ในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในยามสุขและยามทุกข์

 


  

  และอย่างที่สามเพื่อดำรงอยู่ด้วยกันช่วยเหลือและดูแลกันในเวลาที่คนหนึ่งคนใดต้องการจากอีกฝ่ายหนึ่งทั้งในยามสุขและยามทุกข์
 


About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top