Search result for

your profile [...] even voting.

   
1 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -your profile [...] even voting.-, *your profile [...] even voting.*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา your profile reveals a pathological aversion to conformity, education, career, even voting. มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *your profile reveals a pathological aversion to conformity, education, career, even voting.*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your profile reveals a pathological aversion to conformity, education, career, even voting.ประวัติคุณ บ่งบอกถึงลักษณะ ของการเป็นผู้ต่อต้านคำสั่ง การศึกษา อาชีพ หรือแม้แต่การโหวตเลือกตั้ง Eagle Eye (2008)

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

your ( Y AO1 R) profile ( P R OW1 F AY2 L) reveals ( R IH0 V IY1 L Z) a ( AH0) pathological ( P AE2 TH AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L) aversion ( AH0 V ER1 ZH AH0 N) to ( T UW1) conformity ( K AH0 N F AO1 R M AH0 T IY0), education ( EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N), career ( K ER0 IH1 R), even ( IY1 V IH0 N) voting ( V OW1 T IH0 NG).

 


  

 
your
 • ของคุณ: ของท่าน, ของพวกท่าน [Lex2]
 • (ยัวร์) pron. (การแสดงความเป็นเจ้าของของ you) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Hope]
 • (adj) ของท่าน,ของคุณ,ของพวกท่าน,ของพวกคุณ [Nontri]
 • /Y AO1 R/ [CMU]
 • /Y UH1 R/ [CMU]
 • (j) /j'ɔːr/ [OALD]
profile
 • รูปหน้าด้านข้าง[Lex2]
 • รูปโครงร่าง[Lex2]
 • ประวัติโดยย่อ: ข้อมูลโดยรวม [Lex2]
 • วาดรูปโครงร่าง[Lex2]
 • (โพร'ไฟล์) n. รูปภายนอก,รูปโครงร่าง,รูปเส้นรอบนอก,รูปหน้าเสี้ยว,รูปด้านข้าง,โครงร่าง,ภาพเงา,การวินิจฉัยขบวนการ,ประวัติบุคคลโดยย่อ vt. วาดรูปดังกล่าว,บรร-ยายประวัติบุคคลโดยย่อ,วาดโครงร่าง,วาดภาพเงา. ###SW. profilist n. คำที่มีความหมายเหมือน [Hope]
 • (n) รูปด้านเสี้ยว,โครงร่าง,รูปภายนอก [Nontri]
 • /P R OW1 F AY2 L/ [CMU]
 • (v) /pr'ɒufaɪl/ [OALD]
reveals
 • /R IH0 V IY1 L Z/ [CMU]
 • /R IY0 V IY1 L Z/ [CMU]
 • (v) /r'ɪv'iːlz/ [OALD]
  [reveal]
 • เปิดเผย: เผย [Lex2]
 • แสดงให้เห็น: ทำให้ปรากฎ [Lex2]
 • (รีวีล') vt.,n. (การ) เปิดเผย,เผย,แสดงให้เห็น,แสดง,ความสว่าง,เรื่องที่เปิดเผย ###SW. revealability n. revealableness n. revealable adj. revealor n. revelative adj. ###S. disclose,expose [Hope]
 • (vt) แสดง,เปิดเผย,ทำให้ปรากฏ,เผย [Nontri]
 • /R IH0 V IY1 L/ [CMU]
 • /R IY0 V IY1 L/ [CMU]
 • (v) /r'ɪv'iːl/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
pathological
 • เกี่ยวกับพยาธิวิทยา[Lex2]
 • adj. เกี่ยวกับพยาธิวิทยา,เกี่ยวกับโรควิทยา [Hope]
 • (adj) เกี่ยวกับพยาธิวิทยา [Nontri]
 • /P AE2 TH AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L/ [CMU]
 • (j) /pˌæthəl'ɒʤɪkl/ [OALD]
aversion
 • การเกลียดชัง: การรังเกียจ [Lex2]
 • (อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj. [Hope]
 • (n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง [Nontri]
 • /AH0 V ER1 ZH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /'əv'ɜːʳʃən/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
conformity
 • การสอดคล้องกัน[Lex2]
 • (คันฟอร์'มิที) n. ความลงรอยกัน,การปรับตัวให้ลงรอยกัน,การตกลงกัน ###S. agreement,compliance [Hope]
 • (n) ความลงรอยกัน,ความสอดคล้อง,ความเหมือนกัน,การปรับตัว [Nontri]
 • /K AH0 N F AO1 R M AH0 T IY0/ [CMU]
 • (n) /k'ənf'ɔːmɪtiː/ [OALD]
education
 • การศึกษา: การเรียน, การให้ความรู้ [Lex2]
 • (เอดจุเค,'เชิน) n. การศึกษา,การสั่งสอน,การฝึกฝน,คุรุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ ###SW. educational adj. ดูeducation ###S. schooling,training [Hope]
 • (n) การสั่งสอน,การอบรม,การศึกษา,ครุศาสตร์,ศึกษาศาสตร์ [Nontri]
 • /EH2 JH AH0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • /EH2 JH Y UW0 K EY1 SH AH0 N/ [CMU]
 • (n) /ˌɛʤuk'ɛɪʃən/ [OALD]
career
 • อาชีพ: การงาน [Lex2]
 • (คะเรียร'์) {careered,careering,careers} n. อาชีพ,งานการ vi.แล่นอย่างรวดเร็ว,วิ่งอย่างรวดเร็ว ###S. pursuit [Hope]
 • (n) อาชีพ,งานการ,การวิ่งเต้น [Nontri]
 • (vi) วิ่งเต้น,ปลิว,ประกอบอาชีพ [Nontri]
 • /K ER0 IH1 R/ [CMU]
 • (v) /k'ər'ɪəʳr/ [OALD]
even
 • (จำนวน) เท่ากัน[Lex2]
 • (เลข) คู่[Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: เสมอกัน [Lex2]
 • ทำให้เท่ากัน: ทำให้เสมอกัน [Lex2]
 • แม้กระทั่ง: แม้แต่ [Lex2]
 • ยิ่งไปกว่านั้น[Lex2]
 • เรียบ: เสมอกัน [Lex2]
 • สงบ: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น [Lex2]
 • (อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi [Hope]
 • (adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ [Nontri]
 • (adv) แม้แต่,แม้ว่า,ยิ่งกว่านั้น [Nontri]
 • (vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล [Nontri]
 • /IY1 V IH0 N/ [CMU]
 • (v) /'iːvn/ [OALD]
voting
 • ซึ่งออกเสียงเลือกตั้ง[Lex2]
 • /V OW1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /v'ɒutɪŋ/ [OALD]
  [vote]
 • การลงคะแนนเสียง: การออกเสียง [Lex2]
 • ลงคะแนน: ออกเสียง, ลงคะแนนเสียง [Lex2]
 • ผู้ที่มีสิทธิออกเสียง[Lex2]
 • จำนวนคะแนนเสียง[Lex2]
 • สิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง[Lex2]
 • เสนอแนะ[Lex2]
 • (โวทฺ) n. การออกเสียง,การเลือกตั้ง,คะแนนเสียง,บัตรคะแนนเสียง,สิทธิการออกเสียง,จำนวนคะแนนเสียง,มติ vt.,vt. ออกเสียง,ลงคะแนนเสียง,เลือกตั้ง,ลงมติ,เสนอ [Hope]
 • (vi,vt) ลงคะแนนเสียง,ลงมติ,เลือกตั้ง [Nontri]
 • /V OW1 T/ [CMU]
 • (v) /v'ɒut/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top