Search result for

whereas

W EH0 R AE1 Z   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whereas-, *whereas*, wherea
Some results are hidden.
configure
Language
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whereas(conj) ในทางตรงกันข้าม (ใช้เปรียบเทียบ), See also: แต่ทว่า, แต่
whereas(conj) เพราะว่า (คำทางการ), See also: เนื่องจากว่า, เนื่องด้วย, เพราะเหตุว่า, Syn. as, because, inasmuch as

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whereas(แวร์แอซ') conj. ในทางตรงกันข้าม, ในกรณีที่เหตุ, ด้วยเหตุที่, อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
whereas(con) ด้วยเหตุที่, แต่ทว่า, ในกรณีที่, ในทางตรงกันข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whereasโดยที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, you're still sickeningly handsome, whereas I look like my Aunt Mildred.แหม แต่คุณยังดูหล่ออยู่นะ ขณะที่ผมดูแก่ลงทุกทีๆ Love Actually (2003)
Other one spooks around as he sees fit whereas other has become a real spookมีบางคนที่ชอบทำตัวเป็นผี และก็มีบางคนที่กลายเป็นผีไปจริงๆซะแล้ว Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Whereas vampires such as I, who live alone, มาคอยข่มเหงแวมไพร์แบบผม ที่อยู่คนเดียว Mine (2008)
It's in his blood. Whereas you are something entirely different.ในทางตรงกันข้าม เจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง The Labyrinth of Gedref (2008)
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)
Whereas now you are going to have to earn that right.คุณสมควรได้รับสิทธพิเศษนี้ Body of Lies (2008)
Whereas I, Richard Milhous Nixon, worked around the clock in their service, and they hated me!ขณะที่ผม ริชาร์ด มิลลัส นิกสัน ทำงานบริการให้ตลอดเวลา แต่เขากลับเกลียดผม Frost/Nixon (2008)
Whereas other smells that signify death, ส่วนกลิ่นอื่นๆที่แสดงถึงความตาย Safe and Sound (2008)
It's built to send, to transmit, whereas every other nano-cell that I've put out there, including the ones in your head Kable, are designed to receive.เพื่อให้ส่งไป.. ยังเซลล์นาโน ที่ฉันแพร่พันธุ์เอาไว้ รวมทั้งอันที่อยู่ในหัวนายด้วยนะ เกเบิ้ล Gamer (2009)
There's boundaries there where it's just a little bit artificial, whereas what you have with Chris is really- it's a real relationship.มันคือความสัมพันธ์ที่ต้องแตกต่างกัน มันมีขอบเขตตรงนั้น ซึ่งค่อนข้างต้องเสแสร้งนิด ๆ The Girlfriend Experience (2009)
whereas with Michelle he didn't care what he left behind.เทียบกับมิเชลที่เขาทิ้งของไว้ทั้งหมด The Big Wheel (2009)
Victoria plans on killing you slowly, painfully, whereas I'll make it quick.วิกตอเรียวางแผนจะฆ่าเธออย่างช้าๆ ทรมาน... แต่ฉันจะทำเร็วๆ The Twilight Saga: New Moon (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whereasA stop sign in Japan has 3 sides, whereas a stop sign in the U.S. has 8 sides.
whereasI am poor, whereas my brothers are very rich.
whereasWhereas he was weak as a baby, he is now very strong.
whereasWorking part-time at a supermarket, I found that some customers were polite whereas others weren't.
whereasWorking part-time, I found that some customers were polite whereas others were not.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในทางตรงกันข้าม[nai thāng trongkankhām] (conj) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas
ยกเว้น[yokwen] (conj) EN: except ; excluding ; unless ; but ; whereas ; all but  FR: sauf ; hormis ; excepté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHEREAS W EH0 R AE1 Z
WHEREAS HH W EH0 R AE1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whereas (cc) wˌɛəʳrˈæz (w e@2 r a1 z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) #802 [Add to Longdo]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top