Do you mean spineleß?
Search result for

spineless

(28 entries)
(1.368 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spineless-, *spineless*, spineles
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spineless[ADJ] ซึ่งไม่มีกระดูกสันหลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spineless(สไพ'ลิส) adj. ไม่มีกระดูกสันหลัง,ไร้ความเข้มแข็ง,ไม่มีหนาม,อ่อนแอ,เหลาะแหละ,ไม่หนักแน่น, See also: spinelessness n., Syn. irresolute,passive

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You spineless...นายมันอ่อนแอ.. Lucifer Rising (2009)
You spineless, pussy-whippedมึงนี่โคตระยำเลย เชี่ยโคตๆ Saw VI (2009)
No, I'm just using regular psychology on a spineless, British twit.ไม่ ผมแค่ใช้จิตวิทยาอ่อนๆกับคนอังกฤษขี้บ่นคนหนึ่ง Pilot (2009)
Futile symbols of permanence to quell your quivering, spineless souls.มันเป็นสัญลักษณ์อันไร้ประโยชน์ที่จะคอยทำลายคุณ พวกใจเสาะ, วิญญาณตาขาว Everything Is Broken (2010)
He's a spineless trust fund jagoff. I'll tell you what, Jeff.เขามันพวกไอ้งั่งกองทุนใจเสาะ Accounting for Lawyers (2010)
Thanks to you, I've now got leverage over a spineless jag that just made partner.หมอนั่นยังมีประโยชน์กับผมอยู่ ขอบคุณพวกคุณมากนะ ตอนนี้ไอ้งั่งใจเสาะ Accounting for Lawyers (2010)
- And you're a spineless sap.-งั้นนายก็อ่อนปวกเปียก The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
That's one small step for a krill one giant leap for spineless invertebrates.นี้เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนเล็ก ๆ เพื่อ Krill ก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยไม่ต้องใช้สาย Happy Feet Two (2011)
Think about it, we can quit our jobs and turn into Kenny or, uh, keep our jobs and just become spineless losers that spend their entire day dreaming of ways to kill their bosses.คิดดูซิ ระหว่างตกงาน แล้วอยู่ในสภาพเคนนี่ กับมีงานทำแล้วยอมเป็นไอ้ขี้แพ้ ต่อไปก็ฝันกลางวันหาวิธีฆ่าเจ้านาย Horrible Bosses (2011)
I could never let myself look so spineless.ข้าไม่เคยทำให้ตัวข้า เหมือนคนใจเสาะ The Darkest Hour (2011)
But it was actually a setup to intimidate weak-minded spineless rubes into buying H-O starter sets.But it was actually a setup to intimidate weak-minded spineless rubes into buying H-O starter sets. The Pulled Groin Extrapolation (2011)
That spineless bastard?ไอ้เลวอ่อนแอนั่นเหรอ I Need Romance (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้กลัว[adj.] (khīklūa) EN: timid ; easily startled ; lacking self-confidence ; fearful ; afraid ; scared ; timorous ; coward ; spineless   FR: timoré ; timide ; manquant d'assurance ; peureux ; trouillard (fam.)
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless   FR: mou ; amorphe ; faible
แหย[v.] (yaē) EN: be cowardly ; shrink ; be spineless ; be pusillanimous ; be craven ; be timid   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPINELESS    S P AY1 N L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spineless    (j) (s p ai1 n l @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] (adj-i) spineless; backboneless; timid; cowardly; weak-kneed [Add to Longdo]
腰弱[こしよわ, koshiyowa] (adj-na,n) bad back; spineless person [Add to Longdo]
骨無し[ほねなし, honenashi] (n) boneless; spineless [Add to Longdo]
尻焼烏賊[しりやけいか;シリヤケイカ, shiriyakeika ; shiriyakeika] (n) (uk) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
真烏賊[マイカ;まいか, maika ; maika] (n) (1) (See 鯣烏賊) Japanese common squid; Pacific flying squid (Todarodes pacificus); (2) (See 甲烏賊) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (3) (See 尻焼烏賊) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]
草食男子;装飾男子(iK);裝飾男子(iK)[そうしょくだんし, soushokudanshi] (n) (1) (abbr) (See 草食系男子) young men who are not competitive as in tradition male stereotypes, including in the avid pursuit of money and sex, and who may also be kind, co-operative and family-oriented; (2) (abbr) (sl) men who pretend they aren't interested in women; spineless males; men with no balls [Add to Longdo]
墨烏賊[すみいか;スミイカ, sumiika ; sumiika] (n) (1) (uk) golden cuttlefish (Sepia esculenta); (2) Japanese spineless cuttlefish (Sepiella japonica) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spineless \Spine"less\, a.
   1. Having no spine, or vertebral column.
    [1913 Webster]
 
   2. Having no thorns or barbs.
    [PJC]
 
   3. lacking in strength of character; cowardly, in a physical
    or moral sense.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spineless
   adj 1: weak in willpower, courage or vitality [syn: {namby-
       pamby}, {gutless}, {spineless}, {wishy-washy}]
   2: lacking a backbone or spinal column; "worms are an example of
     invertebrate animals" [syn: {invertebrate}, {spineless}]
     [ant: {vertebrate}]
   3: lacking spiny processes; "spineless fins" [ant: {spinous},
     {spiny}]
   4: lacking thorns [syn: {thornless}, {spineless}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top