Search result for

simpleton

(28 entries)
(0.7644 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simpleton-, *simpleton*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simpleton[N] คนโง่, See also: คนเซ่อ, Syn. bungler, idiot, Ant. expert, genius

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simpleton(ซิม'พลิทัน) n. คนโง่,คนเง่า,คนเซ่อ, Syn. foolish person

English-Thai: Nontri Dictionary
simpleton(n) คนโข่ง,คนโง่,คนเซ่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unlike your simpleton king, his enemies know that it is the true McCullen destiny not simply to supply arms, but to run the wars!สิ่งที่ผิดแผกแตกต่างจาก กษัตริย์เบาปัญญาของเจ้า, คือศัตรูของเขารู้ว่า แท้จริงแล้วแมคคัลเลนไม่ได้เกิดมาเพื่อขายอาวุธ แต่เพื่อสร้างสงคราม ! G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Yeah,back when you were dating silicone simpletons.ใช่สิ สมัยที่นายคบกับซิลิโคนไร้สมองไง Sir Lancelot's Litter Box (2009)
It's a childish trick designed to confuse and intrigue simpletons.ก็แค่เทคนิกระจอกๆ เอาไว้หลอกคนโง่เท่านั้นแหละ The Prestidigitation Approximation (2011)
Any chance you could explain that to a simpleton like me?พอจะอธิบายให้เป็นภาษา ที่คนอย่างผมพอที่จะเข้าใจได้บ้างมั้ย The Firefly (2011)
He's a simpleton. He can't help it. Look after him, do you?เขาบ้าๆบอๆ ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้หน่ะ \ เจ้าเลยต้องคอยดูแลสินะ The Sword in the Stone: Part One (2011)
Explain it to the simpleton, would you?บอกเจ้าทึ่มนั่นด้วยหล่ะ The Sword in the Stone: Part One (2011)
Simpleton!เจ้าทึ่ม! The Sword in the Stone: Part One (2011)
Pack your things, Simpleton!ไปเก็บของเร็ว,เจ้าทึ่ม! The Sword in the Stone: Part One (2011)
Don't be a simpleton, Merlin.อย่าโง่ไปหน่อยเลยหน่ะ เมอลิน The Sword in the Stone: Part One (2011)
We are close to an offensive that will shake the planet, yet we are continually delayed because you cannot outwit a simpleton with a shield!เราอยู่ใกล้กับความรุนแรงที่จะเขย่าโลก และเรามีความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพราะ ...คุณไม่สามารถชิงไหวชิงพริบคนโง่ที่มีโล่ Captain America: The First Avenger (2011)
Some simpleton reported it. Who did you put on the detail?มีเจ้าโง่บางคนมาส่งข่าว เจ้าส่งใครไปเฝ้าอุโมงค์? Risen (2016)
You can't get away from Johnny Law, simpleton.นายหนีตำหนวดไม่พ้นหรอก เจ้าบ้องตัน The Boss Baby (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควาย[N] fool, See also: simpleton, dunce, Syn. คนโง่, คนเซอ, Ant. คนฉลาด, Example: ในอตีดที่ผ่านมา สังคมไทยเห็นว่าผู้หญิงเป็นควาย ส่วนผู้ชายเป็นคน แต่เมื่อความเจริญก้าวหน้าทางวัฒนธรรมเข้ามา สภาพที่ผู้หญิงเป็นควาย ผู้ชายเป็นคนก็ผ่านพ้นไป, Thai definition: คนที่ถูกเปรียบว่าเป็นคนไม่ฉลาด เป็นคนโง่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควาย[n.] (khwāi) EN: stubborn person ; ass ; fool ; simpleton ; dunce   FR: imbécile [m] ; simplet [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simpleton    (n) (s i1 m p l t @ n)
simpletons    (n) (s i1 m p l t @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfaltspinsel {m}; Pinsel {m} | Einfaltspinsel {pl}; Pinsel {pl}simpleton | simpletons [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
阿呆(P);阿房[あほう(P);あほ(阿呆);アホ, ahou (P); aho ( aho ); aho] (adj-na,n) (sens) fool; simpleton; idiot; (P) [Add to Longdo]
二本棒[にほんぼう, nihonbou] (n) simpleton; henpecked husband; sniveler; sniveller [Add to Longdo]
脳たりん;脳足りん[のうたりん;ノータリン, noutarin ; no-tarin] (n) (1) slow-witted person; simpleton; (adj-no,adj-pn) (2) pig-ignorant; dumbass [Add to Longdo]
薄ら馬鹿[うすらばか, usurabaka] (n) simpleton; dimwit; sluggard [Add to Longdo]
薄鈍;薄のろ[うすのろ, usunoro] (adj-na,n) half-wit; fool; simpleton [Add to Longdo]
表六玉;兵六玉[ひょうろくだま, hyourokudama] (n) nincompoop; simpleton [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Simpleton \Sim"ple*ton\, n. [Cf. F. simplet, It. semplicione.]
   A person of weak intellect; a silly person.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 simpleton
   n 1: a person lacking intelligence or common sense [syn:
      {simpleton}, {simple}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top