Search result for

recreational

(31 entries)
(0.9457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -recreational-, *recreational*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
recreational[ADJ] เกี่ยวการสันทนาการ, Syn. entertaining

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Recreational dive industryอุตสาหกรรมกิจกรรมดำน้ำ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
recreational facility (n phrase ) สิ่งอำนวยความสะดวกในการสันทนาการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What for an alien might be seen as something recreational, setting fire to a truck, derailing a train, is for us obviously an extremely destructive act.อะไรที่เอเลี่ยนมองว่าเป็นเรื่องสนุกน่ะเหรอ ไม่เผารถบรรทุกก็ทำให้รถไฟตกราง เห็นได้ชัดว่ามันเป็นอันตรายต่อพวกเรา District 9 (2009)
Recreationally.เพื่อความมันส์หน่ะ The Twilight Saga: New Moon (2009)
Any recreational drug use?ได้ใช้สารต้องห้ามอะไรไหมครับ Frankie & Alice (2010)
They're recreational vehicles, Marie.พวกเขาใช้รถตู้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ มาร์รี Más (2010)
recreational?การพักผ่อนครายเครียดกันเหรอ Sunset (2010)
You know, a recreational vehicle, you know, like a Winnebago-type deal, brown and beige?นายรู้นะ รถที่ใช้เพื่อเดินทางไกลไปพักผ่อน นายรู้นะ เป็นรถบ้านรุ่นวินเนบาโก้ สีน้ำตาลและสีน้ำตาลอ่อน Sunset (2010)
- ... and have recreational sex with them. - Uh-huh. So, what do you say?และมีเซ็กซ์ ไม่มีความหมายกับพวกเขา คุณจะว่ายังไงล่ะ The Lunar Excitation (2010)
You could search this flat all day, you wouldn't find anything you could call recreational.นายจะค้นห้องนี้ทั้งวันก็ได้นะ... แต่นายก็จะไม่เจออะไรเลย A Study in Pink (2010)
Two sailors capsized a recreational skiff one summer's eve.กะลาสีสองคนทำเรือกรรเชียงล่ม ก่อนวันหยุดหน้าร้อน Spider and the Fly (2010)
As long as you're not taking them recreationally, it should be fine.ตราบเท่าที่เธอไม่ใช้มัน เพื่อความบันเทิง ก็ไม่เป็นไรหรอก One Way (2010)
Are you treating me like an MT? (MT: An overnight recreational outing)นี่คุณทำยังกะจะพาฉันไปเที่ยวทั้งคืน Finding Mr. Destiny (2010)
Hey guys, I'm with Park Recreational Services you guys have been caught sleeping on the job.พวกนาย ฉันเป็นผู้ตรวจการ พวกเธอถูกจับได้ว่าหลับในหน้าที่ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
recreationalStill others simply travel around America in recreational vehicles, seeing parts of the country they had been too busy to see before.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานที่พักผ่อน[N] recreational area, See also: area for recreation, area for relaxation, Syn. ที่พักผ่อน, Example: ระยะทางกว่า 8 กิโลเป็นสถานที่พักผ่อนที่วิเศษมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิจกรรมบันเทิง[n. exp.] (kitjakam banthoēng) EN: recreational activities ; recreation   FR: activité récréative [f]
เวลาว่าง[X] (wēlā wāng) EN: free time ; leisure time ; recreational time   FR: temps libre [m] ; loisir [ml]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECREATIONAL    R EH2 K R IY0 EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
recreational    (j) (r e2 k r i ei1 sh @ n @ l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erholungswert {m}recreational value [Add to Longdo]
Freizeitdroge {f}recreational drug [Add to Longdo]
Freizeitpark {m}; Vergnügungspark {m}recreational park; amusement park [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RV[アールブイ, a-rubui] (n) (1) (See アールブイ車) recreational vehicle; RV; sports utility vehicle; SUV; (2) (See 原子炉格納容器) reactor vessel; (3) reentry vehicle; (4) Revised Version; RV [Add to Longdo]
レクリェーショナルダイビング[, rekurie-shonarudaibingu] (n) recreational diving; no decompression stop diving; diving at depths which do not exceed 40 meters or 130 feet [Add to Longdo]
レジャーランド[, reja-rando] (n) recreational area; leisure land [Add to Longdo]
レジャー施設[レジャーしせつ, reja-shisetsu] (n) recreational facility [Add to Longdo]
慰安会[いあんかい, iankai] (n) recreational get-together [Add to Longdo]
娯楽施設[ごらくしせつ, gorakushisetsu] (n) amusement (recreational) facilities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 recreational
   adj 1: of or relating to recreation; "a recreational area with a
       pool and ball fields"
   2: engaged in as a pastime; "an amateur painter"; "gained
     valuable experience in amateur theatricals"; "recreational
     golfers"; "reading matter that is both recreational and
     mentally stimulating"; "unpaid extras in the documentary"
     [syn: {amateur}, {recreational}, {unpaid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top