Search result for

pungent

P AH1 N JH AH0 N T   
37 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pungent-, *pungent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pungent[ADJ] ฉุน, Syn. sharp
pungent[ADJ] เจ็บแสบ, See also: แรง, รุนแรง, Syn. sharp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pungent(พัง'เจินทฺ) adj. (รส) จัด, (กลิ่น) ฉุน,แสบ,เผ็ด,รุนแรง,คมกริบ,แหลมคม,กระตุ้น,เสียดแทง., See also: pungency n., Syn. aromatic,poignant

English-Thai: Nontri Dictionary
pungent(adj) แหลมคม,เผ็ดร้อน,แสบ,ฉุน,รุนแรง,จัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pungentปลายแหลมแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trust me, my pungent friend.ไว้ใจข้าสิ เจ้าเพื่อนตัวแสบของข้า Aladdin (1992)
A jewel pungent with a stench that brooks no one's approachอัญมณีที่เน่าเหม็น ที่ใครมิอยากใกล้ Nobody Knows (2004)
a pungent Low-carb freshwater fish.ปลาน้ำจืดปรุงรส คาร์โบฯต่ำ Acafellas (2009)
Gives it a pungent hint of madness.ทำให้มีกลิ่นความบ้าคลั่ง Frenzy (2009)
His pungent odor masked the smell of your blood.กลิ่นเหม็นของเขาเป็นหน้ากากปกปิด กลิ่นเลือดของเธอ Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief (2010)
Riding across the fjords like a valiant, pungent reindeer king!การขี่กวางข้ามอ่าวฟยอร์ด อย่างกล้าหาญ กับราชาแรนเดียร์ มานี่เร็ว Frozen (2013)
The infected emit a pungent pheromone that attracts a nasty breed of UnderFae in for the kill.คนที่มีปรสิทจะส่งกลิ่นดึงดูด เฟชั้นต่ำให้มาฆ่า Confaegion (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉุน[ADJ] pungent, See also: biting, strong, piquant, sharp, poignant, Example: เขาไม่ชอบกลิ่นฉุนของทุเรียน, Thai definition: แรง, กล้า, (ใช้แก่กลิ่นและรส)
ฉุนกึก[ADJ] pungent, See also: biting, strong, sharp, poignant, Example: ฉันได้กลิ่นฉุนกึกของกระเทียมจากอาหารจานนี้
ฉุน[ADJ] pungent, See also: strong, sharp (smell, taste), Syn. แรง, กล้า, Example: กลิ่นฉุนนั้นกระทบจมูกผมอย่างแรงจนต้องรีบเดินออกไปให้พ้นบริเวณนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant   FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
ไม่พอใจ [v. exp.] (mai phøjai) EN: be pungent ; be angry   FR: être insatisfait ; être mécontent
เผ็ด [adj.] (phet) EN: sharp ; heated ; pungent   
เผ็ดร้อน [adj.] (phetrøn) EN: hot ; spicy ; strong ; pungent   FR: épicé ; pimenté
เผ็ดร้อน [adv.] (phetrøn) EN: sharply ; harshly ; severely ; pungently   
เพศศึกษา[n.] (phetseuksā) EN: Syn. pungently   FR: éducation sexuelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
PUNGENT P AH1 N JH AH0 N T
PUNGENTLY P AH1 N JH AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pungent (j) pˈʌnʤənt (p uh1 n jh @ n t)
pungently (a) pˈʌnʤəntliː (p uh1 n jh @ n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辛酸[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, ] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable, #17,944 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
え辛っぽい;い辛っぽい[えがらっぽい(え辛っぽい);いがらっぽい(い辛っぽい), egarappoi ( e tsurappo i ); igarappoi ( i tsurappo i )] (adj-i) (uk) acrid; pungent; irritating [Add to Longdo]
つーんと;ツーンと[, tsu-nto ; tsu-n to] (adv) pungently (of a smell) [Add to Longdo]
ぴりっと[, piritto] (adv,vs) (on-mim) (See ぴりぴり,ぴりり) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
ぴりっとくる[, pirittokuru] (exp,vk) pungent; biting; racy; hot [Add to Longdo]
ぴりり[, piriri] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See ぴりっと) tingling; stinging; pungently [Add to Longdo]
五辛[ごしん, goshin] (n) (See 五葷) five pungent roots (in Buddhism or Taoism) [Add to Longdo]
五葷[ごくん, gokun] (n) (See 五辛) five pungent roots (in Buddhism or Taoism) [Add to Longdo]
辛い味[からいあじ, karaiaji] (n) pungent taste [Add to Longdo]
刳い;蘞い;醶い[えぐい, egui] (adj-i) (1) (uk) harsh; acrid; pungent; astringent; (2) strong-minded; heartless; inconsiderate; (adj-i,int) (3) (uk) (sl) nasty; gross; (4) (uk) (sl) amazing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pungent \Pun"gent\, a. [L. pungens, -entis, p. pr. of pungere,
   punctum, to prick. Cf. {Compunction}, {Expunge}, {Poignant},
   {Point}, n., {Puncheon}, {Punctilio}, {Punt}, v. t.]
   1. Causing a sharp sensation, as of the taste, smell, or
    feelings; pricking; biting; acrid; as, a pungent spice.
    [1913 Webster]
 
       Pungent radish biting infant's tongue. --Shenstone.
    [1913 Webster]
 
       The pungent grains of titillating dust. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Sharply painful; penetrating; poignant; severe; caustic;
    stinging.
    [1913 Webster]
 
       With pungent pains on every side.   --Swift.
    [1913 Webster]
 
       His pungent pen played its part in rousing the
       nation.                --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Prickly-pointed; hard and sharp.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Acrid; piercing; sharp; penetrating; acute; keen;
     acrimonious; biting; stinging.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pungent
   adj 1: strong and sharp;"the pungent taste of radishes"; "the
       acrid smell of burning rubber" [syn: {pungent}, {acrid}]
   2: capable of wounding; "a barbed compliment"; "a biting
     aphorism"; "pungent satire" [syn: {barbed}, {biting},
     {nipping}, {pungent}, {mordacious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top