Search result for

precision

P R IY0 S IH1 ZH AH0 N   
68 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -precision-, *precision*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precision[N] ความแม่นยำ, See also: ความเที่ยงตรง, Syn. correctness, exactness, sureness, accuracy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precision(พรีซิส'เชิน) n. ความแม่นยำ,ความแน่นอน,ความเที่ยงตรง,ความถูกต้อง,ความพอดี,ความชัดถ้อยชัดคำ,ความพิถีพิถัน., See also: precisionism n. precisionist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
precision(n) ความเที่ยงตรง,ความแน่นอน,ความถูกต้อง,ความแม่นยำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
precisionความเที่ยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
precision attachmentสลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision retained dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision restส่วนพักสลักยึด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision retained denture; articulated partial denture; broken-stress partial denture; Lee denture; precision dentureฟันปลอมมีสลัก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
precision-insert bearing; slip-in-bearingรองลื่นสำเร็จรูป [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
precisionความเที่ยง, ความละเอียดถูกต้องแน่นอนของการวัด หรือความเที่ยงของค่าประมาณการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ วัดได้จากความผิดพลาดของการวัดหรือการทำงานของอุปกรณ์ เครื่องมือนั้น ๆ ถ้าความผิดพลาดมีมาก ความเที่ยงจะต่ำแต่ถ้าความผิดพลาดมีน้อย ความเที่ยงจะสูง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And they're precision engineered, not shitty.แล้วหน้าต่างเรา ก็ถูกประกอบอย่างแม่นยำ ไม่ได้ห่วย Salesmen Are Like Vampires (2017)
I do believe you need a weapons platform... that can fire warheads with precision and reliability.ผมไม่เชื่อว่าคุณต้อง แพลตฟอร์มอาวุธ ... ที่สามารถยิงขีปนาวุธ ที่มีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือ Chappie (2015)
Fraunhofer was experimenting with prisms to find the best types of glass for precision lenses.เพื่อหาชนิดที่ดีที่สุดของกระจก สำหรับเลนส์ที่มีความแม่นยำ วิธีที่เขาสงสัยว่าเขาจะได้รับดูดีขึ้น Hiding in the Light (2014)
No, the Apollo missions were conceived as a demonstration of the superior power and precision of our strategic missiles.เช่นการสาธิตการใช้พลังงาน ที่เหนือกว่า และความแม่นยำของ ขีปนาวุธเชิงกลยุทธ์ของเรา แต่สิ่งที่ตลกเกิดขึ้นกับเรา The World Set Free (2014)
His laws swept away the need for a master clock maker to explain the precision and beauty of the solar system.กฎหมายของเขากวาด ไปจำเป็นที่จะต้อง สำหรับผู้ผลิตนาฬิกาต้นแบบ ที่จะอธิบายถึงความแม่นยำ และความงามของระบบสุริยะ When Knowledge Conquered Fear (2014)
Equally, it sometimes needs a dagger, a scalpel wielded with precision and without remorse.พอๆ กัน บางครั้งก็ต้องการกริชคม มีดผ่าตัดที่ใช้อย่างแม่นยำและไร้ความเห็นใจ His Last Vow (2014)
This is precision work right here.นี่คือการทำงานที่มีความแม่นยำที่นี่ Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
These new long-range precision guns can eliminate 1,000 hostiles a minute.ใหม่เหล่านี้ในระยะยาวปืนแม่นยำ สามารถกำจัดศัตรู 1,000 นาที Captain America: The Winter Soldier (2014)
These crimes are all about precision and control, right?อาชญากรรมพวกนี้มันเกี่ยวกับความแม่นยำและการควบคุมใช่ไหม? Out of Control (2012)
If you don't want the last word in handling precision - you just want four seats and something that works on snow - you might as well have the Range Rover.ถ้าคุณไม่ได้สนใจใน ความแม่นยำในการขับ คุณแค่ต้องการรถสี่ที่นั่งและใช้งานได้บนหิมะ คุณก็คงจะเลือกเรนจ์ โรเวอร์เช่นกัน Episode #18.4 (2012)
Okay, we need precision timing from everyone to get that ship.โอเค เราต้องการความเที่ยงตรงของทุกคนจนกว่าเราจะขึ้นเรือได้หมด Ice Age: Continental Drift (2012)
The violence on Marlene Smith went from precision to frenzy, which points to someone with classic psychopathic traits, quick to rage and quick to recover.ความรุนแรงในการฆ่ามาร์ลีน สมิธ เริ่มจากวามพิถีพิถันกลายเป็นความบ้าคลั่ง ชี้ว่าคนนั้นเป็นคนโรคจิตแบบคลาสสิก โกรธง่าย และหายเร็ว From Childhood's Hour (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
precisionHe copied his friend's notebook with precision.
precisionPrecision in measurement is a necessity.
precisionThe precision ratio is an index that indicates how many articles meet the search criteria out of the all of the articles retrieved.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความถูกต้อง[N] accuracy, See also: precision, exactness, Syn. ความแม่นยำ, Example: หลังจากที่เขียนโปรแกรมเสร็จแล้ว โปรแกรมเมอร์จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยเสียก่อนที่จะบันทึกโปรแกรมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: accurate ; with great precision   FR: précis ; de grande précision
ความแม่น[n.] (khwām maēn) EN: accuracy   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความแม่นยำ[n.] (khwām maenyam) EN: accuracy ; exactness ; correctness ; precision   FR: précision [f] ; exactitude [f]
ความเที่ยงตรง [n.] (khwām thīengtrong) EN: accuracy ; precision ; validity   
ความถูกต้องแม่นยำ[n. exp.] (khwām thuktǿng maenyam) EN: exactitude ; accuracy ; precision   
งานละเอียด[n. exp.] (ngān la-īet) EN: precision work   FR: travail de précision [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PRECISION    P R IY0 S IH1 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
precision    (n) prˈɪsˈɪʒn (p r i1 s i1 zh n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精度[jīng dù, ㄐㄧㄥ ㄉㄨˋ, ] precision, #9,544 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feinbohrmeißel {m}precision boring tool [Add to Longdo]
Feinmechaniker {m}; Feinmechanikerin {f}precision mechanic; precision engineer [Add to Longdo]
Feinwerktechnik {f}precision engineering; precision mechanics [Add to Longdo]
Feinwerktechniklabor {n}precision engineering laboratory [Add to Longdo]
Genauigkeit {f}; Exaktheit {f} | einfache Genauigkeit {f} | doppelte Genauigkeit {f} | mehrfache Genauigkeit {f} | übergroße Genauigkeit {f}precision | short precision | long precision | multiple precision | ultraprecision [Add to Longdo]
Maschinen-Genauigkeitsanalyse {f}precision mechanical device technology [Add to Longdo]
Maßarbeit {f}precision work [Add to Longdo]
Präzision {f} | mit äußerster Präzisionprecision | with rigorous precision [Add to Longdo]
Präzisionsschallpegelmesser {m}precision sound level meter [Add to Longdo]
Präzisions-Längenmessmaschine {f}precision dimension measuring instrument [Add to Longdo]
Punktlandung {f}precision landing; spot landing [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すり合わせ;擦り合わせ;摺り合わせ[すりあわせ, suriawase] (n) (1) precision surface finishing; lapping; (2) bouncing of ideas (opinions, etc.) off each other to obtain a fine-tuned integrated whole [Add to Longdo]
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] (n) {comp} text precision [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] (n) operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] (n) {comp} extended precision floating point number [Add to Longdo]
拡張倍精度[かくちょうばいせいど, kakuchoubaiseido] (n) extended double-precision [Add to Longdo]
高精度[こうせいど, kouseido] (n) high precision [Add to Longdo]
手練の早業;手練の早技[しゅれんのはやわざ, shurennohayawaza] (exp) dexterous feat; speed and precision of a trained hand [Add to Longdo]
精機[せいき, seiki] (n) precision machinery; precision machine; precision tool; precision tools; precision equipment [Add to Longdo]
精度[せいど, seido] (n) precision; accuracy; (P) [Add to Longdo]
精密化学品[せいみつかがくひん, seimitsukagakuhin] (n) fine chemical (high precision chemicals, typically used in pharmaceutical products) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
テキスト表示精度[テキストひょうじせいど, tekisuto hyoujiseido] text precision [Add to Longdo]
演算精度[えんざんせいど, enzanseido] operational precision [Add to Longdo]
拡張精度浮動小数点数[かくちょうせいどふどうしょうすうてんすう, kakuchouseidofudoushousuutensuu] extended precision floating point number [Add to Longdo]
精度[せいど, seido] precision [Add to Longdo]
多倍精度[たばいせいど, tabaiseido] multiple-precision [Add to Longdo]
単精度[たんせいど, tanseido] single-precision [Add to Longdo]
単精度浮動小数点数[たんせいどふどうしょうすうてんすう, tanseidofudoushousuutensuu] single precision floating point number [Add to Longdo]
長精度浮動小数点数[ちょうせいどふどうしょうすうてんすう, chouseidofudoushousuutensuu] long precision floating point number [Add to Longdo]
倍精度[ばいせいど, baiseido] double-precision [Add to Longdo]
倍精度浮動小数点[ばいせいどふどうしょうすうてん, baiseidofudoushousuuten] double precision floating point [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Precision \Pre*ci"sion\, n. [Cf. F. pr['e]cision, L. praecisio a
   cutting off. See {Precise}.]
   The quality or state of being precise; exact limitation;
   exactness; accuracy; strict conformity to a rule or a
   standard; definiteness.
   [1913 Webster]
 
      I have left out the utmost precisions of fractions.
                          --Locke.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Preciseness; exactness; accuracy; nicety.
 
   Usage: {Precision}, {Preciseness}. Precision is always used
      in a good sense; as, precision of thought or language;
      precision in military evolutions. Preciseness is
      sometimes applied to persons or their conduct in a
      disparaging sense, and precise is often used in the
      same way.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 precision
   n 1: the quality of being reproducible in amount or performance;
      "he handled it with the preciseness of an automaton"; "note
      the meticulous precision of his measurements" [syn:
      {preciseness}, {precision}] [ant: {impreciseness},
      {imprecision}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top