Search result for

pestled

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pestled-, *pestled*, pestl, pestle
Some results are hidden.
configure
Language
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pestled (v) pˈɛsld (p e1 s l d)
pestle (v) pˈɛsl (p e1 s l)
pestles (v) pˈɛslz (p e1 s l z)
pestling (v) pˈɛslɪŋ (p e1 s l i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pestle(n) สาก, See also: ลูกบด, สิ่งที่ใช้บด, Syn. anvil
pestle(vi) ตำ, See also: บด
pestle(vt) ตำ, See also: บด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pestle(เพส'เซิล) n. สาก,ลูกบด,สิ่งที่ใช้ตอกตำบดประทับตราหรืออื่น ๆ vt.vi. บด,ตำ

English-Thai: Nontri Dictionary
pestle(n) สาก,ลูกบด,ไม้ตีพริก
pestle(vt) ตำด้วยสาก,บดด้วยลูกบด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pestleลูกโกร่ง, สาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mortars Pestlesโกร่งบดยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must have a mortar and pestle.คุณจะต้องมีครกและสาก Julie & Julia (2009)
There's her famous mortar and pestle.นั่นครกแล้วก็สากอันขึ้นชื่อของเธอน่ะ Julie & Julia (2009)
How you used to mortar and pestle all those hopeful young spirits?ที่เธอใช้ครกบดน่ะเหรอ วันเวลาแห่งความหวังหนุ่มสาว Dan de Fleurette (2009)
These reeking pest holes are inabited by 1,500 angels of death and damnation.Diese stinkenden Pestlöcher werden von 1500 Engeln des Todes und der Verdammnis bewohnt. Pretty Baby (1978)
Year after year, sleeping in his bed breathing the diseased air he coughs up all night!Seit Jahren schlafe ich in seinem Bett und atme seine Pestluft. Wyatt Earp (1994)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาก(n) pestle, Example: ชายหนุ่มทำหน้าที่ตำข้าวเอาสากกระแทกทิ่มก้นครกเป็นจังหวะเรื่อยไป, Count Unit: อัน, Thai Definition: สิ่งที่เป็นท่อนกลมยาว ทำด้วยหินและไม้เป็นต้น ใช้ตำคู่กับครก
สากกะเบือ(n) pestle, Syn. สาก, ไม้ตีพริก, Example: ไอ้ยอดเผ่นหนีสากกะเบือที่แม่มันเขวี้ยงตามมาแทบไม่ทัน, Count Unit: อัน, Thai Definition: สากไม้สำหรับตำข้าวเบือหรือน้ำพริก ใช้คู่กับครกกะเบือ
ตำ(v) pound, See also: pestle, Example: แม่บ่นว่าฉันตำเครื่องแกงไม่ละเอียดพอ, Thai Definition: ใช้สากหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงเช่นนั้นทิ่มลงไปอย่างแรงเรื่อยๆ เช่น ตำข้าว ตำน้ำพริก
ตะลุมพุก(n) mallet, See also: rice-pounding mallet, pestle with a handle at right angles, Syn. ไม้ตำข้าว, กระลุมพุก, Example: ชาวบ้านใช้ไม้ตะลุกพุกตำข้าว, Count Unit: อัน, ท่อน, Thai Definition: ไม้ท่อนกลมๆ มีด้ามคล้ายค้อน แต่ใหญ่กว่ามาก
ตะบัน(n) metal tube or mortar used in combination with a pestle in shredding betel leaves and areca nuts for chewing, Syn. ตะบันหมาก, Example: คุณยายใช้ตะบันหมากใบนี้ตั้งแต่ยังเป็นสาว, Thai Definition: เครื่องตำหมากของคนแก่ มีรูปคล้ายกระบอก โดยมากทำด้วยทองเหลือง มีลูกตะบันสำหรับตำ และมีดากอุดก้น
ไม้ตีพริก(n) pestle, See also: masher, Syn. สาก, สากกะเบือ, Example: เขาเก็บไม้ตีพริกไว้ในครัว, Count Unit: อัน, Thai Definition: สากไม้ตำน้ำพริก ใช้ตำกับครกดิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โขลก[khlōk] (x) EN: pound ; stamp ; pulverize ; pestle  FR: broyer ; concasser ; piler ; pulvériser
ไม้ตีพริก[māitīphrik] (n) EN: pestle ; masher  FR: mortier [m]
สาก[sāk] (n) EN: wooden pestle ; pestle  FR: pilon [m]
สากกะเบือ[sākkabeūa] (n) EN: pestle
ตำ[tam] (v) EN: pestle ; pound ; pulverize  FR: piler ; pilonner
ตำข้าว[tam khāo] (v, exp) EN: pound half-milled rice ; pound rice (with a pestle in a mortar)  FR: piler le riz

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chuí, ㄔㄨㄟˊ, ] hammer; mallet; pestle, #22,057 [Add to Longdo]
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ, ] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle, #30,181 [Add to Longdo]
[chǔ, ㄔㄨˇ, ] pestle; to poke, #32,911 [Add to Longdo]
[duì, ㄉㄨㄟˋ, ] pestle; pound with a pestle, #48,981 [Add to Longdo]
血流漂杵[xuè liú piāo chǔ, ㄒㄩㄝˋ ㄌㄧㄡˊ ㄆㄧㄠ ㄔㄨˇ, ] enough blood flowing to float pestles (成语 saw); rivers of blood; blood bath, #331,477 [Add to Longdo]
[zuì, ㄗㄨㄟˋ, ] wooden pestle or rammer [Add to Longdo]
研钵[yán bō, ㄧㄢˊ ㄅㄛ, / ] mortar (bowl for grinding with pestle) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stößel {m} | Stößel {pl}pestle | pestles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きね, kine] (n) mallet; pestle; pounder [Add to Longdo]
乳棒[にゅうぼう, nyuubou] (n) pestle [Add to Longdo]
擂粉木;擂り粉木[すりこぎ, surikogi] (n) wooden pestle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  pestle \pes"tle\, v. t. & i. [imp. & p. p. {Pestled}; p. pr. &
     vb. n. {Pestling}.]
     To pound, pulverize, bray, or mix with a pestle, or as with a
     pestle; to use a pestle.
     [1913 Webster]

add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


Are you satisfied with the result?Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top