Search result for

obscurity

(37 entries)
(0.6995 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obscurity-, *obscurity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obscurity[N] ความไม่เป็นที่รู้จัก, See also: ความไม่สำคัญ, Syn. insignificance, unimportance, Ant. fame
obscurity[N] ความไม่ชัดแจ้ง, See also: ความไม่กระจ่าง, ความคลุมเครือ, Syn. vagueness, indistinctness, Ant. clearness, clarity
obscurity[N] คนหรือสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จัก, Syn. unknown, Ant. celebrity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obscurity(อับสเคียว'ริที) n. ความคลุมเครือ,ความไม่ชัดแจ้ง,ความมืดมัว,ความไม่มีชื่อเสียง,ความสับสน,สิ่งที่ไม่เด่นชัด,ผู้ที่ไม่มีชื่อเสียง, Syn. ambiguity,dimness

English-Thai: Nontri Dictionary
obscurity(n) ความคลุมเครือ,ความมืดมน,ความไม่มีชื่อเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obscurityความเคลือบคลุม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Percy says he plucked you from obscurity, that you're a diamond in the rough.เพอร์ซี่บอกว่าเขาเป็นคนดึงคุณ ขึ้นมา่จากความสับสน ว่าคุณคือเพชรในตม Dark Matter (2010)
And as the years passed, the few surviving priests faded into obscurity like the vampire menace before them.หลายปีผ่านมา เหล่าพรีสท์ที่ยังเหลือรอด ได้แยกตัวออกมาและเลือนหายไปจากความทรงจำ มารวมกลุ่มกันเหมือนกับเหล่าแวมไพร์ Priest (2011)
SECURITY THROUGH OBSCURITY.ความปลอดภัยใต้ภาพขมุกขมัว Skyfall (2012)
Do you have any idea what it would be like to be plucked from obscurity, to sit at God's feet,คุณมีความคิดว่ามันจะเป็น การที่จะดึงออกมาจากความสับสน ที่จะนั่งอยู่ที่เท้าของพระเจ้า Sacrifice (2013)
This is my camouflage, security through obscurity.นี่เป็นการพรางตัวของฉันนะ การรักษาความปลอดภัยแบบทำให้สับสน Out of the Frying Pan (2013)
In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves.ในความสับสนของเรา ในทุกความกว้างใหญ่นี้ มีคำใบ้ไม่มีความช่วย เหลือที่จะมาจากที่อื่น Unafraid of the Dark (2014)
For centuries our noble clan lived in vile, squalid obscurity.กว่าศตวรรษที่ตระกูลสูงส่งของพวกเรา อาศัยในที่อัปยศ ไร้ซึ่งความสำคัญ Rise of the Villains: Worse Than a Crime (2015)
Some writers can only work in obscurity.นักเขียนบางคนสามารถทำงานในความสับสน The Russia House (1990)
Most actors toil in obscurity,never stepping into the spotlight.นักแสดงที่ทำงานหนักส่วนมากเป็นตัวประกอบ ไม่เคยได้เด่นดัง All in the Family (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
obscurityHe lived and died in obscurity.
obscurityHe lived in obscurity.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความขมุกขมัว[N] obscurity, See also: dimness, overcast, darkness, vagueness, dusk, haziness, Syn. ความมัว, ความมืดมัว, Ant. ความแจ่มชัด, Example: บ้านหลังนั้นตั้งโดดเดี่ยวอยู่ในความขมุกขมัวของอากาศ
ความต่ำต้อย[N] obscurity, See also: inferior, bastardization, lower, Ant. ความสูงส่ง, Example: การศึกษาได้ดึงคนบางคนออกจากความต่ำต้อยล้าหลังในชนบทไปสู่ชีวิตที่ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความมืดมัว[n.] (khwām meūtmūa) EN: obscurity   FR: obscurité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
OBSCURITY    AH0 B S K Y UH1 R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obscurity    (n) (@1 b s k y u@1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unklarheit {f} | Unklarheiten {pl}obscurity | obscurities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠微[いんび, inbi] (adj-na,n) obscurity; mystery; abstruseness [Add to Longdo]
朽ち果てる;朽果てる[くちはてる, kuchihateru] (v1,vi) to rust away; to rot away; to decay; to fall to ruins; to die in obscurity [Add to Longdo]
雌伏[しふく, shifuku] (n,vs) remaining in obscurity [Add to Longdo]
世に埋もれる[よにうずもれる, yoniuzumoreru] (exp,v1) to live in obscurity [Add to Longdo]
沈倫[ちんりん, chinrin] (n,vs) sinking into obscurity; being ruined [Add to Longdo]
微賤;微賎(iK)[びせん, bisen] (n,adj-na) low rank; humble station; obscurity [Add to Longdo]
不遇[ふぐう, fuguu] (adj-na,n) misfortune; bad luck; obscurity [Add to Longdo]
不遇時代[ふぐうじだい, fuguujidai] (n) one's dark days; the period during which one suffered misfortune and obscurity [Add to Longdo]
不明瞭[ふめいりょう, fumeiryou] (adj-na,n) dimness; obscurity; indistinctness; unclear; unintelligible [Add to Longdo]
忘れられる[わすれられる, wasurerareru] (v1) to slip into obscurity; to be forgotten [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
含糊[hán hú, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ, ] obscurity; vague [Add to Longdo]
隐晦[yǐn huì, ˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] obscurity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 obscurity \ob*scu"ri*ty\ ([o^]b*sk[=u]"r[i^]*t[y^]), n. [L.
   obscuritas: cf. F. obscurit['e].]
   The quality or state of being obscure.
 
   Syn: darkness; privacy; inconspicuousness;
     unintelligibleness; uncertainty.
     [1913 Webster]
 
        You are not for obscurity designed. --Dryden.
     [1913 Webster]
 
        They were now brought forth from obscurity, to be
        contemplated by artists with admiration and
        despair.              --Macaulay.
     [1913 Webster]
 
   Syn: Darkness; dimness; gloom. See {Darkness}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obscurity
   n 1: the quality of being unclear or abstruse and hard to
      understand [syn: {obscureness}, {obscurity},
      {abstruseness}, {reconditeness}] [ant: {clarity},
      {clearness}, {limpidity}, {lucidity}, {lucidness},
      {pellucidity}]
   2: an obscure and unimportant standing; not well known; "he
     worked in obscurity for many years" [ant: {prominence}]
   3: the state of being indistinct or indefinite for lack of
     adequate illumination [syn: {obscurity}, {obscureness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top