Search result for

if you ask me to pick up lettuce, i find some excuse.

   
Languages
Language
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -if you ask me [...] some excuse.-, *if you ask me [...] some excuse.*
Word not found in any database.
add this word


You know the meaning of this word? click [add this word] to add this word to our database with its meaning, to impart your knowledge for the general benefit


ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

if ( IH1 F) you ( Y UW1) ask ( AE1 S K) me ( M IY1) to ( T UW1) pick up ( P IH1 K AH1 P) lettuce ( L EH1 T AH0 S), i ( AY1) find ( F AY1 N D) some ( S AH1 M) excuse ( IH0 K S K Y UW1 S).

 


  

 
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /IH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
ask
 • ขอร้อง: ขอ [Lex2]
 • เชิญ: เชื้อเชิญ [Lex2]
 • ต้องการ: ประสงค์ [Lex2]
 • ถาม[Lex2]
 • บอกราคา: เสนอราคาที่ต้องการ, ขอราคา [Lex2]
 • (อาสคฺ) n. คนแรกที่เทพเจ้าสร้างจากไม้ ash (นิยายในประเทศสแกนดิเนเวียน) . -S... [Hope]
 • (vi,vt) ถาม,ขอ,ขอร้อง,เชื้อเชิญ [Nontri]
 • /AE1 S K/ [CMU]
 • (v) /'aːsk/ [OALD]
me
 • ฉัน: ดิฉัน, ผม, ข้าพเจ้า [Lex2]
 • คำย่อของ Myalgic Encephalomyelitis[Lex2]
 • (มี) pron. ฉัน [Hope]
 • (pro) ฉัน,ดิฉัน,ผม,กระผม,ข้าพเจ้า,ข้า,อั๊ว,กู,กัน [Nontri]
 • /M IY1/ [CMU]
 • (prp) /miː/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
pick up
 • ยกขึ้น[Lex2]
 • รับ (ของหรือคน)[Lex2]
 • ช่วยชีวิต[Lex2]
 • ขับรถไปส่ง[Lex2]
 • ผูกมิตรกับ: พบปะ [Lex2]
 • จับ (ฆาตกรหรือผู้ร้าย)[Lex2]
 • ได้กลิ่น: ได้ยิน, มองเห็น [Lex2]
 • หาคลื่น (เสียง,ไฟฟ้า)[Lex2]
 • จัดให้เป็นระเบียบ: ทำให้เรียบร้อย [Lex2]
 • หารายได้ (จำนวนน้อย)[Lex2]
 • หาหรือซื้อในราคาถูก[Lex2]
 • เรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการหรือโดยบังเอิญ[Lex2]
 • ปรับปรุง (อากาศ,ธุรกิจ)[Lex2]
 • ทำให้รู้สึกดีขึ้น / หายป่วย: ช่วยเยียวยา [Lex2]
 • เริ่มทำงาน[Lex2]
 • เริ่มใหม่: เริ่มต้นใหม่ [Lex2]
 • เตรียมจ่าย[Lex2]
 • ลุกขึ้น: ยืนหยัดขึ้น [Lex2]
 • ดุว่า: ว่ากล่าว, สั่งสอน [Lex2]
 • ขุด: เจาะ [Lex2]
lettuce
 • เงินธนบัตร (คำสแลง)[Lex2]
 • (เลท'ทิวสฺ) n. ผักกะหล่ำ,ผักกาดหอม,เงินสด,ธนบัตร [Hope]
 • (n) ผักกาดหอม [Nontri]
 • /L EH1 T AH0 S/ [CMU]
 • (n) /l'ɛtɪs/ [OALD]
i
 • คำสรรพนามเอกพจน์บุรุษที่1: ผม, ดิฉัน, ข้าพเจ้า, หน, กระหม่อม [Lex2]
 • พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 9[Lex2]
 • เสียงสระในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • (ไอ) พยัญชนะอังกฤษตัวที่ 9เป็นสระด้วย [Hope]
 • /AY1/ [CMU]
 • (n) /aɪ/ [OALD]
 • (n) /'aɪ/ [OALD]
find
 • พบ (โดยบังเอิญ): เจอ, เห็น, พบปะ, ประสบ, ค้นพบ [Lex2]
 • หา: ค้นหา, ตามหา [Lex2]
 • สิ่งของหรือคนที่มีคุณค่าที่ได้ค้นพบ[Lex2]
 • พบ (ยังมีอยู่): ดำรงอยู่ [Lex2]
 • รู้สึก (ความพึงพอใจ): สัมผัสรู้, สำนึก [Lex2]
 • ตัดสิน (ในศาล): ตัดสินชี้ขาด, ลงความเห็น [Lex2]
 • (ไฟดฺ) {found,found,finding,finds} vt. พบ,ประสบ,หา,ได้รับ,จัดหา,ไปถึง,ตัดสิน,ชี้ขาด,บรรลุ,ก่อให้เกิด. vi. รู้สึก,เห็นว่า,ตัดสิน,ชี้ขาด,ลงความเห็น. ###SW. find oneself รู้ถึงความสามารถของตนและรู้วิธีใช้มัน. -Phr. (all found ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง หาเป็นคำสั่งหนึ่งที่ให้ตรวจค้นหาข้อมูลที่ต้องการในแฟ้มใดแฟ้มหนึ่ง ถ้าเป็นโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เราอาจค้นหาได้เป็นคำ ๆ ไป ถ้าเป็นโปรแกรมฐานข้อมูล (database management) เราจะสามารถค้นหาไปทีละระเบียน (record) บางทีอาจใช้หมายถึงการค้นหาแฟ้มข้อมูลว่าเก็บไว้ในสารบบ (directory) ใด เป็นคำสั่งหนึ่งในระบบวินโดว์ด้วย (อยู่ใต้เมนู File) มีความหมายเหมือน search [Hope]
 • (vi,vt) พบ,หา,ค้น,สืบหา,ประสบ,สืบสวน,ตัดสิน,ชี้ขาด,รู้,ทราบ,สำนึก [Nontri]
 • /F AY1 N D/ [CMU]
 • (v) /f'aɪnd/ [OALD]
some
 • เล็กน้อย[Lex2]
 • บางส่วน[Lex2]
 • ที่มีจำนวนสองหรือสาม[Lex2]
 • ไม่เจาะจง: คร่าวๆ [Lex2]
 • คร่าวๆ[Lex2]
 • เต็มไปด้วย[Lex2]
 • สองหรือมากกว่าสองคนในการกระทำหนึ่งๆ[Lex2]
 • (ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง ###S. certain [Hope]
 • (adj) บางอย่าง,บ้าง,บางอัน,ประมาณ [Nontri]
 • (pro) บางคน,บางอัน,บางส่วน [Nontri]
 • /S AH1 M/ [CMU]
 • (j) /sʌm/ [OALD]
excuse
 • ข้อแก้ตัว: ข้ออ้าง, คำกล่าวอ้าง [Lex2]
 • ให้อภัย: ยกโทษให้ [Lex2]
 • อนุญาตให้จากไป[Lex2]
 • อ้างเหตุผล: แก้ตัว [Lex2]
 • (v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง. ###SW. excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse [Hope]
 • (n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง [Nontri]
 • (vt) ให้อภัย,ยกโทษ,ไม่ถือว่าผิด,แก้ตัว [Nontri]
 • /IH0 K S K Y UW1 S/ [CMU]
 • /IH0 K S K Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) /'ɪkskj'uːs/ [OALD]
 • (v) /'ɪkskj'uːz/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top