Search result for

for a time

   
36 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -for a time-, *for a time*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One did nothing more than study the raw material for a time until one came to understand how best to carve it into a shape that would appeal to Little Miss' love of tiny mammals.ตนไม่ได้ทำอะไรนอกจากศึกษาวัสดุที่ใช้ จนเข้าใจว่าจะแกะให้ดีที่สุดได้อย่างไร จึงจะเป็นรูปที่ถูกใจคุณหนูเล็ก Bicentennial Man (1999)
It's for a time capsuleมันใช้ไขกล่องแห่งกาลเวลา Be with You (2004)
She was engaged for a time to the man who's now my brother-in-law.เธอเคยเป็นคู่หมั้น ของคนที่เป็นพี่เขยผมในปัจจุบัน Match Point (2005)
I feared for a time you would be excluded.ข้าเกรงว่าเวลาของเจ้าใกล้จะหมด The Red Serpent (2010)
The homeless man on my street has a patent pending for a time machine.คนเร่ร่อนข้างท้องถนน มีประสบการณ์เรียนรู้ ในการเดินทางย้อนเวลา The Boy with the Answer (2010)
When he does, he may for a time be his old self.เมื่อเขาตื่น อาจจะเป็นเวลาที่เขาเป็นคนเดิม Do Not Go Gentle (2012)
We're looking for a time travel device, not a rocket.เรากำลังหาเครื่องเดินทางข้ามเวลาอยู่นะ ไม่ใช่จรวด Fast Times (2012)
They're just looking for a time frame.พวกเค้าแค่กำลังดูช่วงเวลาที่เหมาะ Remember the Time (2012)
And for a time it seemed as if, in them at least, the old hatred between men and fairies had been forgotten.และระยะเวลาที่มันดูเหมือน เช่นถ้าในพวกเขาอย่างน้อย ความเกลียดชังเก่าระหว่างชายและ นางฟ้าถูกลืม Maleficent (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
for a timeHe dwelt for a time in France, then went to Italy.
for a timeHe lived here for a time.
for a timeHe stayed in London for a time.
for a timeHe was happy for a time.
for a timeI waited for a time.
for a timeLike the saying that things are seen clearest from outside I wish he'd leave the association for a time and take a look at Japanese soccer.
for a timeThe car dove into the field and, after bumping along for a time, came to a halt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พัก[ADV] for a while, See also: for a time, Syn. คราว, ระยะ, Example: การตายของเขาทำให้ครอบครัวและหน่วยงานวุ่นวายอยู่พักหนึ่ง, Thai definition: คราว เช่น พักหนึ่ง พักใหญ่ๆ
ชั่วขณะ[ADV] for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วคราว, ชั่วประเดี๋ยว, ครู่เดียว, Example: เธอตกใจกลัว จนรู้สึกเหมือนว่าได้หยุดหายใจไปชั่วขณะ, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ชั่วคราว[ADV] temporarily, See also: for a time, for a while, Syn. ไม่ยืนยาว, ไม่ถาวร, ไม่ยั่งยืน, ชั่วครั้งชั่วคราว, Ant. ถาวร, คงทน, ยืนยาว, ยั่งยืน, จีรัง, Example: นักศึกษาเช่าหอพักอาศัยของเอกชนชั่วคราว ก่อนที่จะย้ายเข้าไปหอพักในมหาวิทยาลัย
ครู่เดียว[ADV] for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วประเดี๋ยว, Ant. นาน, Example: พอชายทั้งห้าหายเข้าไปเพียงครู่เดียวก็มีเสียงปืนดังขึ้น, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ
ชั่วประเดี๋ยว[ADV] for a moment, See also: for a time, for a while, temporarily, Syn. ชั่วครู่, ชั่วคราว, ชั่วขณะ, ครู่เดียว, Thai definition: ช่วงเวลาสั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่วขณะ[adv.] (chūakhana) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   FR: pour un moment
ชั่วคราว[adv.] (chūakhrāo) EN: temporarily ; for the time being ; for a while ; for the moment ; for a time   FR: temporairement ; provisoirement ; pour le moment
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space   FR: momentané
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space   
ชั่วระยะหนึ่ง[adv.] (chūa raya neung) EN: for a time   FR: pour un temps
ขัดตาทัพ[v.] (khattāthap) EN: oppose for a time   
ครู่เดียว[adv.] (khrū dīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily   
ประเดี๋ยว[adv.] (pradīo) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently   FR: bientôt ; dans un moment
ทิ้งช่วง[v. exp.] (thing chūang) EN: stop for a time ; break off for a time ; leave space   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一度[yī dù, ㄧ ㄉㄨˋ, ] for a time; at one time; one time; once, #2,120 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P) [Add to Longdo]
休む[やすむ, yasumu] (v5m,vi) (1) to be absent; to take a day off; (2) to rest; to have a break; (3) to go to bed; to (lie down to) sleep; to turn in; to retire; (4) to stop doing some ongoing activity for a time; to suspend business; (P) [Add to Longdo]
止める(P);留める;停める[とめる, tomeru] (v1,vt) (1) to stop (something or someone); to turn off; (2) (止める, 留める only) to concentrate on; to pay attention to; (3) (止める, 留める only) to remember; to bear in mind; (4) to fix into place; (5) to park; to leave somewhere for a time; (P) [Add to Longdo]
当座[とうざ, touza] (n,adj-no) (1) for the time being; for the present; temporarily; for a time; (2) immediate; present; current; (3) for some time (after); (4) (See 当座預金) current account [Add to Longdo]
暮れ六つ[くれむつ, kuremutsu] (n) Edo-period term for a time of day, roughly 6 pm [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top