Search result for

alif

   
57 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alif-, *alif*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alif(อา' ลิฟ) n. พยัญชนะอาหรับตัวแรก
aliform(แอล' ลิฟอร์ม, เอ' ลิฟอร์ม) adj. มีรูปคล้ายปีก (wing-shaped, winglike)
california(แคลลิฟอร์'เนีย) n. ชื่อมลรัฐทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐ -Californian adj.,n.
disqualificationn. การตัดสิทธิ,ภาวะที่ถูกตัดสิทธิ,สิ่งที่ถูกตัดสิทธิ
disqualifyvt. ตัดสิทธิ,ทำให้ไม่เหมาะสม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ., See also: disqualifiable adj., Syn. incapacitate
palifrey(พอล'ริฟรี่) n. ม้าที่สวมอานม้า
qualification(ควอลละฟะเค'เชิน) n. คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ความเหมาะสม,ข้อจำกัด,ข้อแม้., See also: qualificatory adj., Syn. modification
qualified(ควอล'ละไฟดฺ) adj. มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิเหมาะสม,มีสิทธิ,มีข้อแม้,มีเงื่อนไข., See also: qualifiedly adv., Syn. able,capable
qualify(ควอล'ละไฟ) vt. ทำให้มีคุณสมบัติ,เรียกชื่อ,ปรับตัว,พรรณนา vi. มีคุณสมบัติ, See also: qualifiable adj. qualifyingly adv.
sealift(ซี'ลิฟทฺ) การขนส่งทางทะเล

English-Thai: Nontri Dictionary
disqualify(vt) ทำให้เสียสิทธ์,ตัดสิทธิ์,ห้าม,ทำให้ขาดคุณสมบัติ
qualification(n) คุณสมบัติ,คุณวุฒิ,ข้อจำกัด,ข้อแม้,ใบสุทธิ,ประกาศนียบัตร
qualified(adj) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีเงื่อนไข,มีสิทธิ
qualify(vi) มีคุณสมบัติ,มีคุณวุฒิ,มีความเหมาะสม
qualify(vt) ปรับตัว,แก้ไข,ทำให้เหมาะสม,ทำให้มีคุณสมบัติ
unqualified(adj) ไม่สันทัด,ไม่มีวุฒิพอ,ไม่เหมาะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I, Odin AlIfather, proclaim you...ข้าโอดีน บิดาแห่งทวยเทพ ขอประกาศให้เจ้า... ... Thor (2011)
AlIfather.บิดาแห่งเทพ.. Thor (2011)
We are beyond diplomacy now, AlIfather.มันหนักเกินกว่าจะเจรจาแล้ว บิดาแห่งเทพ Thor (2011)
I, Odin AlIfather, cast you out!ข้า โอดิน บิดาของเหล่าเทพ ขอประกาศเนรเทศเจ้า Thor (2011)
You must go to the AlIfather and convince him to change his mind.เจ้าต้องไปพบท่านพ่อ และเกลี้ยกล่อมให้ท่านเปลี่ยนใจ Thor (2011)
AlIfather, we must speak with you urgently.พระบิดาพวกเรามีเรื่องด่วน ต้องมาเข้าเฝ้า Thor (2011)
My first command cannot be to undo the AlIfather's last.คำบัญชาแรกของข้าไม่ควรเป็นคำสั่ง ยกเลิกคำบัญชาสุดท้ายของพระบิดา Thor (2011)
Alifair!แอลิแฟร์ Episode #1.3 (2012)
Mind the babies, Alifair, I'll be along.ดูพวกเด็กๆ ไว้ เดี๋ยวแม่ตามไป Episode #1.3 (2012)
Alifair got hurt.แอลิแฟร์บาดเจ็บ Episode #1.3 (2012)
Children told me Alifair was leading them away from the fire when they shot her.เด็กๆ บอกว่า แอลิแฟร์นำพวกเขาออกมา จากกองไฟตอนที่พวกมันยิงเธอ Episode #1.3 (2012)
It was that weak-brained Cotton Top shot Alifair.ไอ้คอตตอนท็อปสมองถั่วนั่นยิงแอลิแฟร์ Episode #1.3 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่าง[n.] (chang) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker   FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
แคลิฟอร์เนีย[n. prop.] (khaēlifønīa) EN: California   FR: Californie [f]
แคลิฟอร์เนียม[n.] (khaēlifønīem) EN: californium   FR: californium [m]
คุณสมบัติ[n.] (khunnasombat) EN: property ; qualification ; quality ; attribute ; performance ; ability ; nature ; characteristic ; trait   FR: qualité [f] ; propriété [f] ; caractéristique [f] ; trait [m]
คุณวุฒิ[n.] (khunnawut) EN: qualification ; competence ; ability   FR: qualification [f] ; capacité [f]
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย[n. prop.] (monlarat khaēlifønīa) EN: State of California   FR: État de Californie
นั่งคร่อม[v. exp.] (nang khrǿm) EN: sit astride   FR: s'asseoir à califourchon
นมตำเลีย[] (nomtamlīa ) EN: Hoya ovalifolia W. & A.   
ภูมิ[n.] (phūm) EN: status ; level ; qualifications ; grade   FR: classe [f]
ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง[xp] (phū mī sit long khanaēnsīeng leūaktang) EN: elector ; qualified voter ; constituent   FR: électeur [m] ; électrice [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIFF    AE1 L IH0 F

Japanese-English: EDICT Dictionary
くつくつ法師(ateji)[くつくつぼうし, kutsukutsuboushi] (n) (obsc) (See つくつく法師) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of [Add to Longdo]
つくつく法師(ateji)[つくつくぼうし;ツクツクボウシ, tsukutsukuboushi ; tsukutsukuboushi] (n) (uk) Meimuna opalifera (species of cicada) [Add to Longdo]
イエローテールサージョンフィッシュ;イエローテールサージャンフィッシュ[, iero-te-rusa-jonfisshu ; iero-te-rusa-janfisshu] (n) yellowtail surgeonfish (Prionurus punctatus, species of Eastern Central Pacific tang found in reefs from the Gulf of California to El Salvador) [Add to Longdo]
カリフォルニア[, kariforunia] (n) California; (P) [Add to Longdo]
カリフォルニアコンドル[, kariforuniakondoru] (n) California condor (Gymnogyps californianus) [Add to Longdo]
カリフォルニアロール[, kariforuniaro-ru] (n) California roll [Add to Longdo]
カリホルニウム[, karihoruniumu] (n) californium (Cf) [Add to Longdo]
カルフォルニア[, karuforunia] (n) California [Add to Longdo]
カルローズ[, karuro-zu] (n) Calrose rice (California medium grain rice) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クォリファイア[くおりふぁいあ, kuorifaia] qualifier [Add to Longdo]
限定子[げんていし, genteishi] qualifier [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] modifier, modification or qualification [Add to Longdo]
修飾されたデータ名[しゅうしょくされたデータめい, shuushokusareta de-ta mei] qualified data-name [Add to Longdo]
修飾語[しゅうしょくご, shuushokugo] qualifier [Add to Longdo]
修飾子[しゅうしょくし, shuushokushi] modifier, qualifier [Add to Longdo]
人工生命[じんこうせいめい, jinkouseimei] Alife, Artificial Life [Add to Longdo]
属性化領域[ぞくせいかりょういき, zokuseikaryouiki] qualified area [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top